0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata skarbowa w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ponoszenie opłat na rzecz urzędu skarbowego jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Opłatę skarbową najczęściej należy uiścić z tytułu czynności urzędowej, np. uzyskania pozwolenia lub wydania przez urząd zaświadczenia - w zależności od tego, jakiej sprawy będzie dotyczyć. Co istotne, przedsiębiorcy posiadają pełne prawo do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, tym samym zmniejszając zobowiązania podatkowe.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa została szczegółowo uregulowana w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która weszła w życie z początkiem 1 stycznia 2007 roku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 objęte nią zostało:

  1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

    • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

    • wydanie zaświadczenia na wniosek,

    • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

  2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz wszystkich obowiązujących przedmiotów opłat skarbowych, stawki oraz zwolnienia zostały zawarte w załączniku do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży przede wszystkim na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Powinny ją uiścić na konto urzędu w przypadku, gdy na skutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie. Wśród opłat skarbowych najczęściej występujących podczas prowadzenia własnej firmy znajdują się z pewnością należności za uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, dokonania wpisu do działalności regulowanej, czy też wniosek o uzyskanie koncesji.

Kiedy opłatę można zaliczyć do kosztów?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Wyjątek stanowią jedynie wydatki wymienione w art. 23 ustawy, które bez względu na cel ich poniesienia kosztami być nie mogą.

Ustawodawca nie wymienił opłaty skarbowej w katalogu wyłączeń, zatem przedsiębiorca posiada prawo do zaliczenia jej na poczet kosztów podatkowych. Należy jednak pamiętać o właściwym jej udokumentowaniu. Potwierdzeniem wykonania czynności urzędowej będzie wystawione przez urząd pokwitowanie - w przypadku płatności gotówką - lub potwierdzenie przelewu.

Zwrot opłaty skarbowej?

Jeżeli podatnik dokonał opłaty skarbowej przy składaniu wniosku o wykonanie czynności urzędowej lub wydanie określonego zaświadczenia, wówczas może się ubiegać o jej zwrot, gdy nie uzyskał on zamierzonego świadczenia (nie wydano koncesji lub nie wydano zaświadczenia). Zwrot zapłaty następuje na wniosek podatnika złożony do urzędu. Warto także wspomnieć, że zwrotowi nie podlega opłata skarbowa po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

W przypadku otrzymania zwrotu należy również dokonać korekty kosztów, jeżeli opłata została wcześniej ujęta w ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów