Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą w skuteczny sposób?

Przedsiębiorcy często decydują się na to by zawiesić swoją działalność gospodarczą. Przyczyn jest wiele - zaczynając od nie najlepszej kondycji finansowej firmy, kończąc na sezonowości prowadzonej działalności. Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą by było to skuteczne? Sprawdź poniżej jakie prawa i obowiązki ciążą wówczas na osobie prowadzącej działalność.

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Podatnik zastanawiający się jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą może ją zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy pod warunkiem, że w tym czasie nie zatrudnia pracowników. Warto tutaj podkreślić, że pracownikiem, zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. A więc osoby zatrudnione w jednostce w oparciu umowy zlecenie czy też umowy o dzieło nie są klasyfikowane jako pracownicy. W celu skutecznego zawieszenia działalności przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie gminy wniosek CEIDG-1. Jako dzień zawieszenia działalności nie może zostać wskazana data wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku,  może być natomiast przewidziany termin późniejszy.

W polu 01 należy w takiej sytuacji zaznaczyć okienko 3 - “Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”. Następnie podatnik powinien wypełnić dane w rubryce 03 - jednakże nie wszystkie. Konieczne jest podanie numerów PESEL, NIP oraz REGON, nazwiska, imienia oraz daty urodzenia. W dalszej części należy podać informacje o miejscu zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy (w rubrykach 04 i 05), nazwy pełnej (06) i skróconej (07) firmy, adresu siedziby działalności - pole 10 oraz ewentualnych, dodatkowych placówek (rubryka 11, części dotyczące numeru REGON, nazwy oraz adresu) oraz informacji o naczelnikach urzędów skarbowych w części 17. Ponadto, jeśli przedsiębiorca korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w pozycji 13.1.2 chęci do dalszego korzystania z tej możliwości.

Informację o zawieszeniu działalności podatnik podaje w części 14 CEIDG-1. W tym celu należy oznaczyć rubrykę 14 poprzez znajdujący się obok tytułu kwadrat. Następnie przedsiębiorca uzupełnia daty - rozpoczęcia zawieszenia oraz przewidywanej daty wznowienia działalności.

Przedsiębiorca zastanawiający się jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą powinien pamiętać także o tym, że wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS. Po otrzymaniu takiej informacji ZUS zawiadomi płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach.

Wiedząc jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą zastanówmy się jakie są tego konsekwencje?

 

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje szereg praw, ale ciążą na nim również pewne obowiązki. Zostały one określone w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który wskazuje:

  • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek dochodowy

Jak zwiesić jednoosobową działalność gospodarczą by informacja została odnotowana w Urzędzie skarbowym już wiemy - wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie Gminy. Jak wynika z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przywilejem skutecznie zawieszonej działalności jest to że podatnik nie musi wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca prowadzący swoją księgowość w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów nie ma również obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zawieszenia i wznowienia działalności.

Jednak, gdy zawieszenie obejmuje koniec roku podatkowego jest on zobligowany do złożenia zeznania rocznego, sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi oraz ustalenia dochodu bądź straty.

Co istotne, podatnik nie może zaniechać prowadzenia księgi. W sytuacji, gdy w okresie zawieszenia będzie miała miejsce sprzedaż posiadanych  składników majątku, należy ją wykazać w kol. 8 - pozostałe przychody - pod datą jego uzyskania.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie może osiągać przychodów z bieżącej działalności, ale mimo to posiada prawo do sprzedaży środków trwałych i wyposażenia firmy.

Zgodnie z art 22c ust.5 ustawy o PIT amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. W tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.