Poradnik Przedsiębiorcy

Urząd właściwy dla VAT i urząd właściwy dla PIT - czy zawsze te same?

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest składanie odpowiednich deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego. Ważne jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem działalności, podatnik zorientował się, do którego organu podatkowego powinien dostarczać określone deklaracje, czyli - mówiąc bardziej fachowo - którym będzie urząd właściwy dla VAT a którym urząd właściwy dla PIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - urząd właściwy dla PIT

Kwestię właściwości organów podatkowych w przypadku podatku dochodowego reguluje Rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. W § 4 zawarta jest informacja, iż właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się wg miejsca zamieszkania.

W odniesieniu do podatku dochodowego istnieje jeden wyjątek - opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej. W tym przypadku właściwość urzędu skarbowego ustala się według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu CEIDG-1. Pozostałe formy opodatkowania, a zatem opodatkowanie na zasadach ogólnych (progresywna skala podatkowa i podatek liniowy) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stosują wskazaną wyżej zasadę.

Szczególne sytuacje przy podatku dochodowym - zmiana miejsca zamieszkania

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, zmieni się również urząd właściwy dla PIT. Wówczas właściwość urzędu skarbowego należy określić według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Należy pamiętać, iż zmianę miejsca zamieszkania, jak i zmianę właściwego urzędu skarbowego należy zgłosić w trakcie 7 dni od zaistniałej zmiany (za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1).

Podatek VAT - urząd właściwy dla VAT

Odpowiednie przepisy odnośnie ustalenia właściwości urzędu skarbowego do rozliczania z VAT zawarte są w ustawie o VAT. Jednoosobowe działalności gospodarcze ustalają urząd właściwy dla VAT zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, czyli dokładnie tak jak dla celów podatku dochodowego.

Szczególne sytuacje przy VAT - zmiana miejsca zamieszkania

Jeżeli dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania, wówczas podatnik ma obowiązek zgłosić ten fakt na wniosku VAT-R, niezależnie od aktualizacji informacji na CEIDG-1. VAT-R należy złożyć do nowego urzędu skarbowego (urząd właściwy dla VAT będzie tym ze względu na nowe miejsce zamieszkania) w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany.

Jeżeli podatnik zmieni właściwość urzędu skarbowego w trakcie okresu podatkowego, odpowiednim organem do rozliczeń z VAT jest ten, który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu (czyli ostatni dzień miesiąca lub ostatni dzień kwartału).

Podsumowując obecnie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczają się w jednym urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (Uwaga: nie zameldowania a faktycznego zamieszkania czyli miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu). Zatem urząd właściwy dla VAT i urząd właściwy dla PIT te same instytucje.