0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwy urząd skarbowy dla VAT i PIT - jak się ustala?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest składanie deklaracji i opłacanie podatku we właściwym urzędzie skarbowym. W związku z tym jeszcze przed rozpoczęciem działalności podatnik powinien zorientować się pod jaki urząd skarbowy podlega, a dokładniej mówiąc, który urząd będzie dla niego właściwy ze względu na podatek VAT, a jaki ze względu na podatek dochodowy. Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

Właściwy urząd skarbowy do rozliczeń podatku dochodowego

Zgodnie z par. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca zamieszkania podatnika.

Od powyższego przepisu jest jeden wyjątek. Dotyczy on podatników opodatkowanych na zasadzie karty podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 29 ust 3. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Zmiana miejsca zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego do rozliczeń PIT

Jeśli w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania, to nastąpi również zmiana urzędu skarbowego właściwego do rozliczeń podatku dochodowego.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, do 15 maja 2022 właściwym urzędem skarbowym dla miejsca zamieszkania był Urząd Skarbowy Warszawa - Praga. Jednak od 16 maja 2022 zmienił się adres zamieszkania pana Jana, w tym również właściwy Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów. Do jakiego zatem urzędu należy złożyć zeznanie roczne za rok 2022?

Jeśli na dzień składania zeznania rocznego właściwym urzędem skarbowym będzie Warszawa - Mokotów, wówczas ten urząd będzie właściwym do złożenia zeznania rocznego.

W przypadku zmiany urzędu skarbowego w trakcie danego roku podatkowego, właściwym urzędem do złożenia zeznania rocznego będzie urząd skarbowy właściwy na dzień składania
zeznania podatkowego.

Zmianę miejsca zamieszkania oraz zmianę właściwego urzędu skarbowego zgłasza się poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1 w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Właściwy urząd skarbowy do rozliczeń podatku VAT

W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą właściwym urzędem do rozliczeń podatku VAT jest urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika, czyli ten sam co do rozliczeń podatku dochodowego.

Zmiana miejsca zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego do rozliczeń VAT

W sytuacji, gdy podatnik podatku VAT zmieni miejsce zamieszkania, to oprócz złożenia aktualizacji wniosku CEIDG-1 zobowiązany jest także do zgłoszenia tego faktu na wniosku VAT-R. Wniosek VAT-R należy złożyć do “nowego” urzędu skarbowego w termie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Jeśli zmiana właściwości urzędu skarbowego nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego to właściwym urzędem do rozliczeń VAT będzie ten, który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu, a więc ostatni dzień miesiąca - przy miesięcznym rozliczaniu podatku VAT lub ostatni dzień kwartału - przy kwartalnym rozliczaniu VAT.

W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT rozliczają w jednym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przy czym poprzez miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Najczęściej zadawane pytania

  • Dokonałem złożenia zeznania rocznego w złym urzędzie skarbowym. Co powinienem zrobić?

    Pomyłkę w wyborze urzędu skarbowego należy naprawić w trybie korekty. Korektę można złożyć w formie elektronicznej. Natomiast jeśli korekta zo stanie wysłana po terminie złożenia zeznania rocznego podatnika, to omył ka taka nie powoduje negatywnych następstw.
  • Jeżeli organ podatkowy, do którego zeznanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego zeznanie. Przy czym nie zawsze ta praktyka jest stosowana przez urzędy, zwłaszcza jeśli podatnik nie powiadomił za pomocą wniosku CEIDG-1 o danym miejscu zamieszkania i urzędzie skarbowym. Bezpieczniej jest więc złożyć w tym zakresie korektę.
  • W sytuacji gdy dla każdego z małżonków występuje inny urząd skarbowy właściwy dla rozliczeń podatku dochodowego, to wówczas zeznanie roczne, w którym ma miejsce wspólne rozliczenie, składa się do urzędu skarbowego właściwego dla jednego z małżonków, który wskazany jest jako podatnik w zeznaniu rocznym. Informacja o wspólnym rozliczeniu wpłynie do drugiego urzędu skarbowego, więc nie ma obowiązku zawiadamiania o miejscu składania wspólnego rozliczenia drugiego urzędu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów