Właściwy urząd skarbowy dla VAT i PIT - jak się ustala?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest składanie deklaracji i opłacanie podatku we właściwym urzędzie skarbowym. W związku z tym jeszcze przed rozpoczęciem działalności podatnik powinien zorientować się pod jaki urząd skarbowy podlega, a dokładniej mówiąc, który urząd będzie dla niego właściwy ze względu na podatek VAT, a jaki ze względu na podatek dochodowy. Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

Właściwy urząd skarbowy do rozliczeń podatku dochodowego

Zgodnie z par. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca zamieszkania.

Od powyższego przepisu jest jeden wyjątek. Dotyczy on podatników opodatkowanych na zasadzie karty podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 29 ust 3. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Zmiana miejsca zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego do rozliczeń PIT

Jeśli w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania, to nastąpi również zmiana urzędu skarbowego właściwego do rozliczeń podatku dochodowego.

W takiej sytuacji właściwość urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zaliczki na PIT.

Zmianę miejsca zamieszkania oraz zmianę właściwego urzędu skarbowego zgłasza się poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1 w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Właściwy urząd skarbowy do rozliczeń podatku VAT

Od 1 stycznia 2016 roku zmianie uległa właściwość urzędu skarbowego do rozliczeń podatku VAT. Obecnie w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą właściwym urzędem do rozliczeń podatku VAT jest urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika, czyli ten sam co do rozliczeń podatku dochodowego.

Zmiana miejsca zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego do rozliczeń VAT

W sytuacji, gdy podatnik podatku VAT zmieni miejsce zamieszkania, to oprócz złożenia aktualizacji wniosku CEIDG-1 zobowiązany jest także do zgłoszenia tego faktu na wniosku VAT-R. Wniosek VAT-R należy złożyć do “nowego” urzędu skarbowego w termie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Jeśli zmiana właściwości urzędu skarbowego nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego to właściwym urzędem do rozliczeń VAT będzie ten, który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu, a więc ostatni dzień miesiąca - przy miesięcznym rozliczaniu podatku VAT lub ostatni dzień kwartału - przy kwartalnym rozliczaniu VAT.

W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT rozliczają w jednym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przy czym poprzez miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów