0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-8AR - co to za deklaracja i jak ją wypełnić?

  • pit-8ar
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PIT-8AR podobnie jak PIT-4R jest to deklaracja roczna, którą płatnicy sporządzają i przekazują do właściwego urzędu skarbowego. Deklaracja dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i nie składa się jej, jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat pociągających za sobą obowiązek pobrania tego typu zaliczek.

Do kiedy złożyć deklarację PIT-8AR?

PIT-8AR należy złożyć w formie elektronicznej do:

  • 31 stycznia następującego po roku podatkowym lub
  • dnia zaprzestania działalności gospodarczej, jeżeli nastąpiło to w trakcie roku podatkowego.

Jak wypełnić PIT-8AR?

W 2023 roku składa się deklarację dotyczącą zaliczek pobranych w 2022 roku, korzystając z wersji 12 tej deklaracji.

Część A.

W części A deklaracji wpisuje się informacje na temat urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności płatnika. Wprowadza się także dane o celu złożenia formularza (złożenie deklaracji/korekta deklaracji). Natomiast w przypadku składania korekty deklaracji należy także uzupełnić jej rodzaj.

PIT-8AR - część A

Część B.

Część B dotyczy informacji na temat płatnika. W tej sekcji określa się, czy płatnik jest osobą fizyczną, czy też innym podmiotem, oraz podaje się jego nazwę lub jego imię, nazwisko i datę urodzenia (w przypadku osoby fizycznej).

PIT-8AR - część B

Część C.

Cześć C deklaracji zawiera 36 wierszy, gdzie należy wpisać każdorazowo w ujęciu miesięcznym wysokości kwot pobranych zryczałtowanego podatku dochodowego w zależności od źródła pochodzenia przychodu.

Wiersz 1. zawiera informacje na temat należność osób zagranicznych. Wiersz 2. to miejsce na wpisanie wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową. Świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami wpisuje się w wierszu 3. Natomiast w wierszu 4. uzupełnia się świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy.

PIT-8AR - część C

W wierszu 5. wpisuje się sumę świadczeń otrzymanych od banków, w 6. należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy z umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Natomiast w wierszu 7. gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym. Jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacone żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej wpisuje się w wierszu 8, a kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w 9.

PIT-8AR - część C kolejne pola

W wierszu 10. wpisuje się odszkodowanie przyznawane na podstawie zakazu o konkurencji, a w 11. odprawy lub odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Odsetki od pożyczek wykazuje się w wierszu 12, natomiast w wierszu 13, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych. Wiersz 14. to miejsce na odsetki lub inne przychody od środków zgromadzonych na rachunku podatnika.

PIT-8AR - część C następne pola

 

Wiersz 15. to miejsce na wykazanie dywidend, a 16. to miejsce na dochód z udziałów w funduszach kapitałowych. Dochód z tytułu umów ubezpieczania wykazywany jest w polu 17., a kwoty wypłacane po śmierci członka OFE we wierszu 18. Wiersz 19. to miejsce na dochód członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji.

PIT-8AR - część C jak wypełnić?

W wierszu 20. wykazuje się przychody z tytuł zbycia prawa do poboru akcji. W 21. kwoty wypłacone przez OFE w związku ze śmiercią współmałżonka, a w 22. przez ZUS. Wiesz 23. to dochód oszczędzającego na IKE z tytułu zwrotu zgromadzonych środków. W wierszu 24. jest wykazywany dochód pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków.

PIT-8AR - wypełniania części C

W kolejnych wierszach od 25. do 31. należy wykazać dochody uzyskane w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PIT-8AR dane z PPK

PIT-8AR - wypłata gwarantowana

Wiersz 32. to miejsce na wpisanie dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.

PIT-8AR - inne należności

W wierszu 33. należy wpisać należności niewymienione w wierszach 1.-32. Wiersz. 34. to suma pobranego zryczałtowanego podatku z wierszy 1.-33. Wiersz 35. to miejsce na wpisanie wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczanie i opłacanie w terminie podatku dochodowego. W wierszu 36. od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 34. należy odjąć kwoty z wiersza 35.

PIT-8AR - wynagrodzenia płatnika

Część D.

Część D wypełnia płatnik, w celu wykazania informacji o przesunięciu terminu przekazania podatku. W  tej części należy zaznaczyć kwadrat oznaczający miesiąc podatkowy kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami, doszło do przesunięcia terminu przekazania podatku.

PIT-8AR - część D

Część E.

W tej części przewidziane zostało miejsce na podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku, lub pełnomocnika.

 PIT-8AR - sekcja E

PIT-8AR w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorcy prowadzący rozliczenia kadrowe w systemie wFirma.pl w łatwy sposób mogą wygenerować deklaracje PIT-8AR. Jest to możliwe z poziomu zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT 8AR).

PIT-8AR - w systemie wFirma

Sporządzony w wFirma.pl PIT-8AR można wysłać do urzędu drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu poprzez zaznaczenie wybranej deklaracji i wybranie z górnego menu opcji WYŚLIJ DO URZĘDU.

PIT-8AR - wysyłka do Urzędu

Dzięki tej funkcji zostanie przygotowany PIT-8AR, który będzie można wysłać do urzędu, podpisując go kwotą przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów