0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Planowane uproszczenia w księgowości dla małych firm

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o rachunkowości, związany z uproszczeniami dla małych firm. Modyfikacje podyktowane są możliwościami, jakie wniosła obowiązująca od lipca Dyrektywa 2013/34/UE dotycząca sprawozdań finansowych. Proponowane uproszczenia dla przedsiębiorców trafiły już do konsultacji społecznych. Celem zmian jest obniżenie kosztów prowadzenia rachunkowości.

Planowane uproszczenia w księgowości dla małych firm 

Nowelizacja ustawy o rachunkowości zakłada, że jednostki mikro będą sporządzać sprawozdanie, które zostanie ograniczone do rachunku zysków i strat oraz bardzo uproszczonego bilansu z informacjami uzupełniającymi. Nie byłoby obowiązku przygotowywania tak szczegółowej jak obecnie informacji dodatkowej. Uproszczenia mogą być zastosowane wraz z zachowaniem rzetelności i przejrzystości informacji. Oznacza to np. brak możliwości stosowania wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej ani w skorygowanej cenie nabycia. Mimo braku informacji dodatkowej, odbiorca informacji zawartych w sprawozdaniu będzie miał pewność, jakimi metodami zostały wycenione składniki aktywów i pasywów. Będą to cena nabycia lub koszt wytworzenia, a więc wartości historyczne. Dla jednostek jest to mniej kosztowne i łatwiejsze. Co ważne, stosowanie uproszczeń nie będzie obligatoryjne.

Kto skorzysta na zmianach?

Projekt zmian w ustawie zakłada w pierwszym kroku ułatwienia dla firm mikro. Idąc na przeciw potrzebom przedsiębiorców, zostało przewidziane rozszerzenie katalogu jednostek mikro. Dzięki temu większa część podmiotów gospodarczych mogłaby skorzystać z uproszczeń. Aktualnie za mikroprzedsiębiorcę uważa się tego, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W nowelizacji ustawy przewidziano rozszerzenie katalogu podmiotów mikro, przez które rozumie się:

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne oraz inne osoby prawne z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  1. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350.000 euro,
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej 700.000 euro,
  3. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób,
  • stowarzyszeń związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, organizacji dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstw podmiotów zagranicznych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

  • osób fizycznych (w tym nieposiadających obywatelstwa polskiego), spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły w walucie polskiej nie więcej niż 2.000.000 euro.

Szacuje się, że z planowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ok. 34 tysiące jednostek, których oszczędności mogą wynieść nawet ok. 17 mln rocznie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów