Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odzyskaj zapłacone podatki VAT i PIT - sprawdź, jak tego dokonać

Wielu przedsiębiorców boryka się z poważnym problemem, jakim jest niepłacenie przez nabywców należności za sprzedane towary lub wykonane usługi w terminie wynikającym z faktury lub umowy. W takiej sytuacji powstaje błędne koło, ponieważ brak środków może powodować zaleganie z płatnościami u innych kontrahentów, a także problem z regulowaniem należności (podatków) względem organów podatkowych. Co więcej, zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić należny VAT oraz podatek dochodowy od dokonanej sprzedaży nawet wówczas, kiedy nie otrzymał płatności za dostarczone towary lub wykonaną usługę. Ustawodawca jednak nie pozostawił podatników w sytuacji bez wyjścia i przygotował specjalne procedury odzyskiwania podatku dochodowego oraz VAT od niezapłaconych należności. Przeczytaj nasz artykuł i odzyskaj zapłacone podatki!

Po 150 dniach zacznij procedurę odzyskiwania podatku VAT

Jeżeli po upływie 150 dni od terminu płatności zawartego na fakturze lub w umowie, mimo starań przedsiębiorcy nie udało się ściągnąć należności, może on skorzystać z tzw. ulgi na złe długi i tym samym odzyskać odprowadzony do US podatek od towarów i usług.

Przepisy ustawy o VAT określają moment i warunki, przy spełnieniu których można skorzystać z ulgi na złe długi. Po pierwsze - musi upłynąć wspomniany już okres 150 dni od terminu płatności. Ponadto, zgodnie z art. 89a ust. 2, ulga jest możliwa w przypadku, gdy:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust.1, zarejestrowanego jako płatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • w dniu poprzedzającym złożenie korekty uwzględniającej ulgę zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, natomiast dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji ani postępowania restrukturyzacyjnego,
  • od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, nie upłynęło więcej niż 2 lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.

W gestii wierzyciela, który zdecyduje się na skorzystanie z ulgi, jest poinformowanie o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego. W tym celu wraz z deklaracją VAT, w której pomniejszono kwotę podatku należnego o korektę wynikającą z zaległości, należy złożyć powiadomienie VAT-ZD. Dzięki takiej informacji organ skarbowy będzie mógł łatwiej skontrolować, czy dłużnik odpowiednio skorygował swój podatek VAT.

Problemem dla wierzyciela może okazać się wynikająca z przepisów konieczność wykazania, że w dniu poprzedzającym złożenie korekty podatku należnego jego dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Zapis ten powoduje niemożność zastosowania korekty i naraża wierzyciela na nieczyste zagrania ze strony dłużnika, blokującego mu możliwość skorygowania podatku.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik w deklaracji dokonuje korekty zarówno podatku VAT należnego, jak i zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Odzyskaj zapłacone podatki - podatek dochodowy

Procedura odzyskiwania podatku od towarów i usług od niezapłaconych faktur została doprecyzowana i uproszczona na początku 2013 roku. Wprowadzone modyfikacje sprawiły, że trwa ona krócej, jest jasna i nie powinna powodować większych trudności.

Inaczej wygląda kwestia odzyskania podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o PIT, zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu jest możliwe, gdy:

  • wierzytelności zostały uprzednio zaliczone do przychodów należnych,
  • nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona.

Natomiast uprawdopodobnienie nieściągalności następuje poprzez:

  • postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
  • postanowienie sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność opisana w powyższym punkcie,

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty,

  • protokół sporządzony przez podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty.

Nie ma więc wielkich problemów, gdy kwoty są stosunkowo niewielkie i w protokole można wykazać, że są one niższe niż koszty prowadzonych postępowań. Gorzej jednak, gdy dłużnik zalega z wyższymi kwotami.