0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszt w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22 ustawy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Definicja

Obniżenie wysokości podatku dochodowego reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi, że dochód może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Do kosztów uzyskania przychodów należą koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ustawodawca wprowadza ogólną definicję kosztów, natomiast enumeratywnie wymienia koszty nieklasyfikowane do kosztów uzyskania przychodów (art. 23). Co do zasady, aby wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu muszą być spełnione dwie przesłanki: wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodu oraz celem wydatku jest osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodu. Zatem wydatek nie musi być bezpośrednio powiązany z kosztem (np. koszt szkolenia, koszt ochrony źródła przychodów). Ponadto  wydatek w rzeczywistości nie musi wygenerować przychodu, wystarczy by spełniał powyższy cel.

Do kosztów uzyskania przychodów należą także odpisy amortyzacyjne (zgodne z art. 22 a - 22 o), koszty prac rozwojowych oraz koszty związane z prowadzeniem Pracowniczych Programów Emerytalnych. )

Kto może skorzystać z kosztów uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodów nie obejmują tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale także osoby objęte stosunkiem pracy, pracy nakładczej, spółdzielczym stosunkiem pracy oraz stosunkiem służbowym. W tym przypadku koszty ustalone są na podstawie liczby stosunków o pracę podatnika oraz miejsca pracy pracownika. Powyższe zależności przedstawia tabela:

Miejsce pracy

Wartość miesięczna

Maksymalna wartość roczna

Pracownik miejscowy

111,25 zł

1335 zł (jedna umowa)

  

2002,05 zł (więcej niż jedna umowa)

Pracownik dojeżdżający, którego miejsce pracy położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy

139,06 zł

1668,72 zł (jedna umowa)

  

2502,56 zł (więcej niż jedna umowa)

Jeśli roczne koszty są niższe niż poniesione przez pracownika wydatki z tytułu dojazdu (za pomocą autobusu, kolei, promu lub komunikacji miejskiej) do miejsca zakładu pracy - koszty mogą zostać zwiększone do rzeczywistej wartości, jeśli wydatki zostaną udokumentowane za pomocą imiennych biletów okresowych. Zastrzeżenia może rodzić także ustalenie kosztów uzyskania przychodu na podstawie dwóch stosunków pracy zawartych w jednym zakładzie pracy. W tym przypadku w sukurs przychodzi interpretacja Ministerstwa Finansów z 24. 03. 1995 r. (PO 5/9-0261/95), z której wynika, iż jeśli umowa zawarta jest jako odrębny stosunek o pracę, należy ją traktować tak samo jak umowy zawarte z różnymi zakładami pracy.

Ustalenie daty potrącenia kosztów uzyskania przychodów

Co do zasady koszty uzyskania przychodów są potrącalne wyłącznie w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Natomiast dla podatników prowadzących księgi podatkowe oraz podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte związane z nimi przychody. Wyłączenie nie dotyczy kosztów pośrednio związanych z przychodami, które są potrącalne w dacie ich poniesienia.

 

Dzień poniesienia kosztu jest ustalany na podstawie dnia, w którym koszt został zaksięgowany. Natomiast podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów, dzień poniesienia kosztu ustalają na podstawie dnia wystawienia faktury. W przypadku zaniechanych inwestycji, koszty są potrącalne w terminie zbycia inwestycji lub likwidacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów