Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż samochodu wycofanego z majątku przedsiębiorstwa a podatek dochodowy

Wprowadziłem do ewidencji środków trwałych samochód osobowy na podstawie umowy użyczenia, którego jestem współwłaścicielem. Obecnie zamierzam wycofać pojazd z ewidencji na cele prywatne oraz sprzedać poza działalnością gospodarczą. Czy takie działanie będzie miało jakieś skutki w zakresie podatku dochodowego? Czy mogę niezamortyzowaną część odpisów zaliczyć jednorazowo do kosztów w okresie likwidacji środka trwałego?

Marek, Kostrzyn

 

Na wstępnie warto wspomnieć, że będąc współwłaścicielem środka trwałego, jego wartość początkową może stanowić jedynie część wynikająca z procentowego udziału podatnika we współwłasności.

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej na cele prywatne podatnika jest opodatkowana PIT, jeżeli od momentu likwidacji nie minęło 6 lat. W związku z tym, przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu będzie stanowił Pański przychód z działalności, który należy zaksięgować do kolumny 8 KPiR - pozostałe przychody.

Uzyskując przychód ze sprzedaży posiada Pan jednocześnie prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego jednorazowo do KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.