Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne

Prowadząc własną działalność gospodarczą przedsiębiorca ma prawo wycofać środek trwały z majątku firmowego i przekazać go na cele osobiste. Warto wobec tego wiedzieć, w jaki sposób powinny zostać dopełnione formalności oraz jakie skutki podatkowe może generować takie zdarzenie.

Wycofanie środka trwałego z majątku firmowego należy odpowiednio udokumentować - do tego celu służy dowód LT - likwidacja środka trwałego. Należy na nim uwzględnić datę wycofania, a także przyczynę.

Wycofanie środka trwałego, a podatek dochodowy

Jeśli środek trwały w momencie wycofania nie był jeszcze całkowicie zamortyzowany, należy zaprzestać naliczania amortyzacji. Ostatni odpis powinien zostać naliczony w miesiącu wycofania. Pozostała nieumorzona wartość nie może stać się kosztem uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z ustawą o PIT, niezamortyzowana wartość zostanie zaliczona do kosztów tylko w przypadku odpłatnego zbycia, poniesienia straty na środku trwałym lub też likwidacji, ale fizycznej (zniszczenie) składnika majątku. Likwidacja z zamiarem zmiany przeznaczenia - czyli przekazania na cele prywatne, nie została zawarta w tym katalogu.

Warto także pamiętać o podatku dochodowym, gdy przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać uprzednio wycofany z firmy środek trwały. Zgodnie bowiem z ustawą o PIT, jeśli zbycie nastąpi w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, to operacja zostanie zakwalifikowana jako przychód z działalności gospodarczej i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dopiero po upłynięciu terminu 6 lat podatnik może sprzedać środek trwały bez konsekwencji podatkowych.

A co z podatkiem VAT?

Czynni podatnicy VAT, zakupując środki trwałe do swojej działalności odliczają od transakcji naliczony podatek VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT przekazanie takiego składnika majątku na cele prywatne przedsiębiorcy jest traktowane jako dostawa towarów - a co za tym idzie, trzeba rozliczyć z tego tytułu należny VAT.

Tak więc, jeśli właściciel firmy zakupując sprzęt odliczył od niego naliczony podatek VAT - w całości bądź w części - w momencie przekazania środka trwałego musi rozliczyć podatek VAT należny. Co ważne, choć co do zasady za podstawę opodatkowania uznaje się cenę nabycia lub wytworzenia środka trwałego, to w przypadku przekazania go na cele prywatne należy tę kwotę uaktualnić zgodnie z bieżącą ceną rynkową.

W kwestii odliczania VAT można także wyróżnić dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy wycofania samochodu osobowego - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT zwolnione z opodatkowania są towary używany - czyli takie, z których korzystano co najmniej 6 miesięcy. Drugi wyjątek dotyczy natomiast przekazywania na środki prywatne nieruchomości - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT. Jeśli pomiędzy pierwszym zasiedleniem takiej nieruchomości a datą przekazania upłynęło co najmniej 2 lata, podatnik nie musi zwracać należnego podatku VAT.