Poradnik Przedsiębiorcy

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne - prawidłowe rozliczenie

Przedsiębiorca ma prawo do przekazania składników majątku stanowiących środki trwałe na swoje cele prywatne. Jednak nie powinien zapominać, że tego typu czynność wywoła określone konsekwencje podatkowe. Ponadto należy pamiętać o należytym udokumentowaniu zdarzenia, jakim jest wycofanie środka trwałego na cele prywatne.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne - podatek dochodowy

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne nie powoduje powstania przychodu, dochodzi bowiem jedynie do przesunięcia składnika majątku. Podatnik powinien pamiętać, że jeżeli środek trwały w momencie wycofania nie był do końca zamortyzowany, jego nieumorzona wartość nie może stanowić kosztu podatkowego. Takie stanowisko wynika z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, który określa, że nieumorzona wartość początkowa środka trwałego może stanowić koszt uzyskania przychodów jedynie wówczas, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia.

Co ważne, dokonując sprzedaży środka trwałego po jego wycofaniu z działalności należy pamiętać, że przychód z jego sprzedaży może zostać uznany za przychód z działalności podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, jeżeli zbycie nastąpi w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, przychód uzyskany ze sprzedaży będzie stanowił przychód z działalności. Wówczas w chwili sprzedaży niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego będzie mogła stanowić koszt.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne - podatek VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług. Jak zostało podkreślone w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Reasumując, jeżeli w chwili nabycia przedsiębiorcy przysługiwało prawo do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT od jego nabycia, wówczas wycofanie środka trwałego na cele prywatne należy opodatkować VAT. 

Ważne!

W przypadku samochodów osobowych zakupionych po 1 kwietnia 2014 r. może wystąpić obowiązek skorygowania podatku VAT (“in minus” lub “in plus”).

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne - dokumentowanie

Składnik majątku wycofany na cele prywatne przedsiębiorcy należy wykreślić z ewidencji środków trwałych. Dodatkowo na tę okoliczność należy przygotować tzw. protokół likwidacji lub dokument LT, na którym należy wskazać przyczynę “likwidacji”, czyli wycofanie środka trwałego firmowego na cele osobiste podatnika.

Natomiast w kwestii podatku VAT, jeżeli podatnik jest zobligowany do opodatkowania tego typu zdarzenia, może sporządzić dokument wewnętrzny, który będzie stanowił podstawę do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT.

Sprzedaż środka trwałego po wycofaniu na cele prywatne - konsekwencje

Jak już uprzednio wspomniano, jeżeli sprzedaż nastąpi w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, przychód z niej uzyskany będzie przychodem z działalności. Zbycie środka trwałego po tym okresie nie generuje przychodu z działalności.

Sprzedaż po wycofaniu na cele prywatne przedsiębiorcy nie podlega opodatkowaniu VAT, dotyczy już bowiem majątku prywatnego przedsiębiorcy.

Jak wycofać środek trwały na cele prywatne w systemie wfirma.pl?

W celu wycofania środka trwałego w systemie wfirma.pl, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, zaznaczyć odpowiedni środek trwały oraz wybrać opcję "Likwidacja".

Pojawi się okno dodawania protokołu likwidacji. Ważne by w polu "Księgowanie reszty odpisów" zaznaczyć odpowiednią opcję "Nie", bowiem w przypadku wycofania samochodu na cele prywatne niezamortyzowana część pojazdu nie może stanowić kosztu podatkowego.

Jeśli od nabycia środka trwałego lub istotnych części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w chwili wycofania ŚT należy naliczyć VAT na dowodzie wewnętrznym opodatkowania.

Księgowania należnego podatku VAT należy dokonać w systemie bezpośrednio w rejestrze sprzedaży VAT poprzez EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.