0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja kanału na YouTubie w KRRiT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii wprowadziła obowiązek rejestracji podmiotów dostarczających tzw. audiowizualną usługę medialną dostępną na żądanie. Zdaniem KRRiT do takiego zgłoszenia zobowiązani są również prowadzący kanały YouTube, a także innych platform umożliwiających publikowanie podobnych treści. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co warto wiedzieć o nowych obowiązkach twórców społecznościowych oraz czy obowiązkowa jest rejestracja kanału na YouTubie w KRRiT!

Rejestracja kanału na YouTubie w KRRiT

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji (dalej ustawa o KRRiT) podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Przewodniczącego Krajowej Rady nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jej udostępniania publicznego.

Audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę.

Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Nie stanowi jednak działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z niej należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Wpisu do wykazu KRRiT nie będzie musiał zatem dokonywać twórca, który nie prowadzi działalności gospodarczej w powyższym rozumieniu.

Jak należy zgłosić się do wykazu?

Zgłoszenie do wykazu KRRiT:

 • wskazuje podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, jego nazwę lub imię i nazwisko, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, zapewniający skuteczny i szybki kontakt oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON;
 • określa audiowizualną usługę medialną na żądanie;
 • wskazuje państwa, w których jest możliwy odbiór audiowizualnej usługi medialnej na żądanie.

W celu zgłoszenia się do wykazu twórca powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniany na stronach rządowych i wysłać go do KRRiT pocztą tradycyjną lub za pomocą ePUAP.

Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie jest obowiązany zgłaszać Przewodniczącemu Krajowej Rady zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do wykazu powstałe po dniu dokonania wpisu, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio zasady dotyczące wpisu do wykazu.

Jakie zasady wprowadza ustawa w zakresie treści audycji?

Lokowanie produktu w audycjach i sponsorowanie audycji udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie nie może naruszać samodzielności i niezależności redakcyjnej podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie, w szczególności poprzez wpływ na treść lub miejsce audycji w katalogu, oraz nie zwalnia tego podmiotu od odpowiedzialności za treść audycji.

Zabronione jest publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, w której ramach są dostępne w katalogu audycje lub inne przekazy, bez stosowania skutecznych zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem.

Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, uwzględniając rodzaj treści mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny lub moralny oraz stopień szkodliwości audycji lub innego przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych, jest obowiązany do odpowiedniego kwalifikowania i oznaczania audycji i innych przekazów:

 • odpowiednim symbolem graficznym wskazującym, że treści mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, oraz
 • odpowiednim symbolem graficznym wskazującym rodzaj treści mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich

– w taki sposób, aby użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru audycji, jak i w trakcie jej trwania.

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do promowania audycji europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim, w szczególności przez:

 • odpowiednie oznaczanie pochodzenia dostępnych w katalogu audycji i udostępnianie możliwości wyszukiwania audycji europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim, lub
 • umieszczanie informacji i materiałów promujących audycje europejskie, w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim.

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do przeznaczania co najmniej 30% zawartości katalogu na audycje europejskie, w tym wytworzone pierwotnie w języku polskim, oraz odpowiedniego wyeksponowania tych audycji w katalogu. Ustawa przewiduje jednak wyjątki od tego obowiązku, wśród których są np. audycje realizowane przez mikroprzedsiębiorców.

Audycje dostarczane w ramach audiowizualnych usług medialnych na żądanie nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy, lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię czy przekonania, poglądy polityczne bądź wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do zapewniania dostępności audycji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami słuchu, przez wprowadzanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby co najmniej 30% audycji umieszczonych w udostępnianym publicznie katalogu posiadało takie udogodnienia. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do informowania Krajowej Rady oraz odbiorców o audycjach zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o rodzaju tych udogodnień. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być zwolnione z tego obowiązku lub obowiązane do zapewniania niższego udziału udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie o niewielkiej liczbie użytkowników.

Pozostałe obowiązki twórców zobowiązanych do rejestracji

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do przechowywania kopii audycji, przekazów handlowych i innych przekazów udostępnianych publicznie przez okres nie krótszy niż 28 dni od dnia ich usunięcia z katalogu lub zaprzestania ich udostępniania oraz do przedstawienia ich Przewodniczącemu Krajowej Rady po otrzymaniu takiego żądania.

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania z wykonania obowiązków. Sprawozdanie składa się w terminie do 31 marca za rok poprzedni.

Sprawozdanie zawiera:

 • dane podmiotu w zakresie określonym w art. 47c ust. 1 ustawy o KRRiT wraz z podaniem sposobu publicznego udostępniania audiowizualnej usługi medialnej na żądanie;
 • opis rodzajów zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków, mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem, które stosuje dany podmiot;
 • opis sposobów promocji audycji europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim, stosowanych przez dany podmiot, w tym udział tych audycji w katalogu w ujęciu ilościowym i czasowym;
 • informację dotyczącą udziału audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w katalogu wraz ze wskazaniem udziału poszczególnych rodzajów tych udogodnień.

Wykreślenie twórcy z wykazu KRRiT

Przewodniczący Krajowej Rady może w drodze decyzji po dokonaniu wezwania wykreślić z wykazu podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, w której w ciągu 12 kolejnych miesięcy co najmniej dwukrotnie zostały zamieszczone audycje lub inne przekazy zagrażające prawidłowemu fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierające treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc bez stosowania skutecznych zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem.

Przewodniczący Krajowej Rady nie dokonuje wykreślenia, jeżeli podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, po otrzymaniu wezwania wdroży w terminie określonym w tym wezwaniu skuteczne zabezpieczenia techniczne lub inne odpowiednie środki mające na celu ochronę małoletnich.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów