0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż praw do kanału na YouTube a rozliczenie podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele kanałów w serwisie YouTube cieszy się ogromną popularnością, a to może generować spore zyski. Po stronie osób prowadzących kanał na YouTube może się więc pojawić okazja do sprzedania go. W niniejszym artykule zastanowimy się, jakie skutki podatkowe generuje sprzedaż praw do kanału na YouTube? Jak dokonać rozliczenia przy sprzedaży? Odpowiadamy w artykule!

Ustalenie poprawnego źródła przychodu w przypadku sprzedaży praw do kanału na YouTube

Osoba prowadząca kanał na YouTube nie legitymuje się tytułem własności do serwisu. Nie jest jednak wykluczone, aby zawrzeć umowę sprzedaży praw do kanału.

W zakresie ustalenia prawidłowego źródła przychodu należy w takim przypadku kierować się treścią art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT, który stanowi, że źródłem przychodu są przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych.

Dodatkowo w myśl art. 18 ustawy PIT za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Użyty w powyższym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że do tego źródła przychodu można kwalifikować również inne przysporzenia majątkowe związane z prawami majątkowymi.

W konsekwencji jeżeli sprzedaży praw do kanału na YouTube dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to tego rodzaju przychód stanowi przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Rozliczenia podatku z tego tytułu dokonuje się zatem w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nie ma w tym przypadku obowiązku opłacania zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego.

Jeżeli odpłatnego zbycia praw do kanału na YouTube dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to przychód uzyskany w ten sposób należy zaliczyć do przychodu ze sprzedaży praw majątkowych.

Sprzedaż praw do kanału na YouTube wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy sprzedaż praw do kanału na YouTube odbywa się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W takim bowiem przypadku sprzedaż będzie zaliczana do przychodu z tego źródła.

Otóż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł;
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych;
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W analizowanym przez nas przypadku należy mówić o wartości niematerialnej i prawnej.

Jak bowiem wynika z treści art. 22b ustawy PIT, wartości niematerialne i prawne to nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;
 • licencje;
 • prawa określone w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej;
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Nie ulega zatem wątpliwości, że prawo do kanału w serwisie YouTube stanowi dla przedsiębiorcy wartość niematerialną i prawną, co oznacza, że w momencie sprzedaży podatnik powinien z tego tytułu rozpoznać przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i odprowadzić podatek według właściwej stawki podatku zgodnie z przyjętą formą opodatkowania.

Jeżeli kanał na YouTube jest wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychód ze sprzedaży praw do niego należy potraktować jako przysporzenie powstałe w ramach tego źródła przychodu.

Sprzedaż praw do kanału na YouTube pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej

Na koniec warto rozpatrzyć przypadek, kiedy osoba fizyczna sprzedaje prawa do kanału na YouTube po likwidacji działalności gospodarczej. Likwidacja firmy nie musi bowiem wiązać się z koniecznością zamknięcia profilu na YouTube, a podatnik może być zainteresowany sprzedażą praw.

I tak w myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy PIT przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie;
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę treść art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy PIT, to okazuje się, że taki przychód nie powstaje, jeżeli pomiędzy likwidacją a sprzedażą pozostałych wartości niematerialnych i prawnych upłynie okres dłuższy niż 6 lat.

W przypadku natomiast gdy wskazany okres nie upłynie, podatnik sprzedający jest zobowiązany do rozliczenia podatku na zasadach właściwych dla prowadzonej uprzednio działalności gospodarczej.

W konsekwencji tak powstały ze sprzedaży przychód należy mimo wszystko zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT), a nie do sprzedaży praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT).

Również po likwidacji działalności gospodarczej sprzedaż praw do kanału na YouTube (WNiP) podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla przedsiębiorców, jeżeli nie upłynie okres sześcioletni, licząc od początku miesiąca następującego po likwidacji.

Sprzedaż praw do kanału na YouTube generuje przychód podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zależności jednak od okoliczności faktycznych tego rodzaju przychód będzie rozliczany w inny sposób, bowiem możliwe jest zaliczenie go do dwóch różnych źródeł przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów