0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z wyświetlania reklam w serwisie YouTube

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy coraz częściej przenoszą swoje przedsiębiorstwa do internetu. Działają w nim jednak także osoby fizyczne. Coraz więcej osób tworzy swoje kanały w serwisie YouTube. Ciekawe treści powodują, że są na nich wyświetlane reklamy. Za ich umieszczanie osoby fizyczne uzyskują znaczne przychody. Czy uzyskane przychody z wyświetlania reklam należy opodatkować?

Źródła dochodów

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: ustawa o PIT – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W przypadku, gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Przypomnijmy, że dochodem ze źródła przychodów najczęściej jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W art. 10 ust. 1 ustawy o PIT określono źródła przychodów, wyszczególniając m.in.: stosunek pracy i stosunki pokrewne, emeryturę, rentę, działalność wykonywaną osobiście (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło), pozarolniczą działalność gospodarczą, najem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, prawa majątkowe oraz inne źródła.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pojęcie działalności gospodarczej w ustawie PIT

Definicję działalności gospodarczej znajdziemy w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. W jej świetle działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł przychodów.

Czyli dla celów podatkowych dana działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskiwane przychody nie stanowią jednego ze źródeł przychodów, o których mowa wyżej, czyli nie są to przychody m.in. z:

  • działalności wykonywanej osobiście;
  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze;
  • odpłatnego zbycia innych rzeczy.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o PIT opiera się więc na trzech przesłankach:

  • zarobkowym celu działalności,
  • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
  • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

W przypadku niemożności jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych jako źródła przychodów z działalności gospodarczej, w tym do przychodów z najmu lub dzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze, przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł.

Inne źródła przychodów

Za przychody z innych źródeł uważamy w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.

Powyższe wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż przychody wprost wymienione w ustawie o PIT.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do przychodów z innych źródeł należy zatem zaliczyć każdy przychód, który spełnia łącznie dwa warunki: po pierwsze nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, a po drugie nie jest wyłączony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychody z wyświetlania reklam na YouTubie

Młode osoby coraz częściej mają swoje kanały na YouTubie. Są one bardzo popularne i mają bardzo dużą oglądalność.

Przykład 1.

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej stworzył swój kanał na YouTubie. Nie ukończył jeszcze 26 lat. Jego kanał stał się na tyle popularny, że podczas filmików są wyświetlane reklamy. Co istotne, podatnik nie ma możliwości ingerencji w wyświetlane reklamy. Otrzymuje za nie wynagrodzenie. Zastanawia się on, czy musi te przychody opodatkować.

Na wstępie należy określić, do jakiego źródła przychodu zaliczyć powyższe środki finansowe otrzymane za wyświetlanie reklam.

Należy więc stwierdzić, że na pewno źródłem osiąganych przychodów nie jest działalność gospodarcza, przychody osiągane są bowiem po akceptacji regulaminu, który zobowiązuje do wyświetlania reklam podczas odtwarzania filmów na portalu. Podatnik nie jest autorem tych filmów reklamowych, nie ma wpływu na to, jakiej firmy reklamy będą wyświetlane w jego nagraniach, a wynagrodzenie otrzymuje za każde kliknięcie banera reklamowego przez osoby trzecie.

Powyższe oznacza, że uzyskiwane przychody z wyświetlania reklam przy filmach na portalu należy zaliczyć do umów nienazwanych, w których przypadku stosunki prawne regulowane tą umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom.

Tym samym powyższe przychody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody, o których mowa, otrzymywane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Przypomnijmy, że zwolnienie dotyczy wyłącznie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.

Podsumowując, podatnik winien opodatkować powyższe przychody. W tym przypadku pomimo młodego wieku nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ich z opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów