0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie posiadania radia i telewizji - czy jest obowiązkowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego dotyczy każdej osoby, która posiada telewizor lub radio, nawet jeśli jest ono praktycznie nieużywane. Czy przedsiębiorcy są także obciążeni taką opłatą i czy muszą zgłaszać fakt posiadania odbiornika radiowego i telewizyjnego? Sprawdźmy, czy zgłoszenie posiadania radia i telewizji jest obowiązkiem przedsiębiorcy!

Kto musi opłacać abonament radiowo-telewizyjny?

Konieczność dokonywania opłat w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego jest mylona z odbiorem kanałów telewizji publicznej w Polsce. Tak naprawdę opłaty te nie są związane z emisją kanałów TVP lub Polskiego Radia, lecz z faktem posiadania stosownego odbiornika, który umożliwia oglądanie lub słuchanie programów ww. nadawców. Co więcej, posiadacz telewizora lub radia nie musi nawet oglądać TVP lub słuchać Polskiego Radia, a mimo to obowiązek opłacania abonamentu nadal będzie go dotyczył.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami abonament radiowo-telewizyjny związany jest z faktem posiadania urządzeń pozwalających na odbiór konkretnych programów medialnych (wizualnych lub audiowizualnych). Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy faktycznie korzysta się z zakupionego radia lub telewizji, czy posiada się dostęp do płatnej telewizji (satelitarnej, kablowej lub internetowej) ani to, czy takie sprzęty są w ogóle używane. Omawiana opłata stanowi pewną formę dodatkowego podatku, który powinien być opłacany z samego faktu posiadania takiego sprzętu. Możemy powiedzieć, że jest to podatek ukryty, ponieważ w chwili zakupu nowego telewizora czy radia kupujący już musi zapłacić podatek – mowa oczywiście o podatku VAT.

Jakie sprzęty nie podlegają zgłoszeniu?

Jeśli chodzi o obowiązek zarejestrowania odbiornika radiowego lub telewizyjnego, to przedsiębiorca nie jest traktowany inaczej niż zwykła osoba fizyczna. Innymi słowy, na osobach wykonujących działalność gospodarczą także ciąży obowiązek zgłoszenia posiadania telewizora lub radia i to bez względu na to, czy takie sprzęty pomagają przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 5 Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne:

  • wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;

  • wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;

  • przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Sankcje za brak zgłoszenia odbiorników radiowych i telewizyjnych

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Uiszczenie opłaty karnej nie zwalnia jednak od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. Operator wyznaczony w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe dokonuje wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. Po wyrejestrowaniu odbiornika usunięcie danych osobowych osób następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wyrejestrowania odbiornika, pod warunkiem że osoby te nie są zadłużone w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych albo postępowania egzekucyjne. W przypadku spłaty zadłużenia w opłatach abonamentowych lub zakończenia toczących się postępowań po dacie wyrejestrowania odbiornika, usunięcie danych osobowych następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania.

Wyrok WSA w Opolu z 5 marca 2021 roku (sygn. akt I SA/Op 341/20)

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych w razie rejestracji odbiornika – na jego posiadaczu ciąży z mocy samego prawa.

Wyrok WSA w Opolu z 13 maja 2020 roku (sygn. akt I SA/Op 46/20)

Zmiana miejsca zamieszkania abonenta nie powoduje ustania obowiązku regulowania opłat abonamentowych, którym został objęty zobowiązany w momencie rejestracji odbiorników RTV. Rejestracja odbiorników RTV jest bowiem przypisana do osoby abonenta, a nie do adresu. Dla skuteczności nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego nie jest konieczne legitymowanie się przez operatora dowodem nadania czy też zwrotnym potwierdzeniem odbioru takiego powiadomienia.

Zgłoszenie posiadania radia i telewizji - czy jest obowiązkiem przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca, tak jak każda zwykła osoba, musi zgłosić fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego w wybranym przez siebie urzędzie pocztowym. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na odpowiedzialność finansową i konieczność zapłaty zaległego abonamentu. Nie ma żadnego znaczenia, jaki rodzaj działalności jest wykonywany przez taką osobę ani to, w jakiej formie prowadzone jest przedsiębiorstwo (spółka lub jednoosobowa działalność gospodarcza).

Warto oczywiście pamiętać, że omawiany obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których telewizory i radia nie są podłączone do instalacji umożliwiającej odbiór programów i pełniących wyłącznie rolę dekoracyjną lub funkcję monitora. W tych przypadkach nie trzeba zgłaszać faktu posiadania odbiornika, w związku z czym nie istnieje obowiązek opłacania abonamentu RTV.

Przykład 1.

Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – jest fryzjerem. Aby umilić czas oczekiwania swoim klientom, zakupił nowoczesny telewizor z funkcją czasowej zmiany obrazów – sprzęt jest wykorzystywany wyłącznie w charakterze nowoczesnego obrazu. W salonie Jana nie ma możliwości podłączenia żadnej anteny telewizyjnej do odbiornika, stąd niemożliwe jest odbieranie żadnych kanałów telewizyjnych lub radiowych. W tej sytuacji Jan nie musi zgłaszać faktu posiadania odbiornika telewizyjnego i uiszczać abonamentu RTV.

Przykład 2.

Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – jest fryzjerem. Aby umilić czas oczekiwania swoim klientom, zakupił nowoczesny telewizor z funkcją czasowej zmiany obrazów – sprzęt jest wykorzystywany wyłącznie w charakterze nowoczesnego obrazu. W salonie Jana istnieje jednak możliwość podłączenia anteny, dzięki której pojawia się ewentualność odbioru kanałów telewizyjnych na zakupionym sprzęcie. Jan nie zamierza jednak korzystać z anteny, telewizor ma pełnić funkcje dekoracyjne. W tym przypadku przedsiębiorca powinien zgłosić fakt nabycia sprzętu, ponieważ istnieje możliwość odbioru programów telewizyjnych – abonament powinien być opłacany nawet wtedy, gdy Jan faktycznie nie będzie odbierał programów.

Przykład 3.

Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – jest fryzjerem. Pewnego dnia mężczyzna zakupił telewizor do swojego domu, nie miał jednak nigdy czasu, aby obejrzeć jakikolwiek program, więc szybko wyniósł sprzęt do swojego salonu. Sprzęt nie był nigdy włączany i stał na zapleczu. W tej sytuacji Jan będzie zobowiązany zgłosić fakt posiadania odbiornika telewizyjnego, jeśli w jego salonie istnieje możliwość podłączenia sprzętu i odbierania kanałów telewizyjnych – nawet gdy faktycznie odbiornik nie będzie nigdy używany. Jeśli nie istnieje możliwość podłączenia instalacji antenowej, nie trzeba będzie zgłaszać faktu posiadania telewizora i nie pojawi się obowiązek opłacania abonamentu RTV.

Pamiętajmy, że każdy przedsiębiorca, który jest zobowiązany do zgłoszenia faktu posiadania odbiornika radiowego i telewizyjnego, ma na to zaledwie 14 dni od chwili wejścia w posiadanie właściwego sprzętu. Liczy się więc data odbioru telewizora lub radia, a nie data jego faktycznego zakupu – co ma szczególne znaczenie, gdy sprzęt jest kupowany przez internet. Zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane osobiście w każdej placówce pocztowej lub elektronicznie pod adresem https://rtv.poczta-polska.pl/

Podsumowanie

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zgłoszenie posiadania radia i telewizji, które są wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wiąże się to jednocześnie z koniecznością opłacania abonamentu RTV. Jedyną możliwością na uniknięcie tego obowiązku jest brak instalacji antenowej, która służyłaby odbieraniu kanałów telewizyjnych lub radiowych i wykorzystywanie sprzętu w celach dekoracyjnych lub jako monitor.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów