0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odroczenie terminu płatności podatku polega na wyrażeniu zgody przez organ podatkowy na przesunięcie daty zapłaty podatku na późniejszy termin. W sytuacji, gdy podatnika nie stać na zapłatę podatku w danym okresie, może ubiegać się o odroczenie terminu płatności. Organ podatkowy może przychylić się do prośby wnioskującego lub ją odrzucić.

Kiedy należy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku?

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku składa się przed jego upływem. Jeśli bowiem podatnik przeoczy, zapomni lub z innych powodów nie dokona zapłaty podatku, wówczas mamy do czynienia z zaległością podatkową i w takiej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku dotyczącego zaległości wraz z dłużnymi odsetkami.

Uzasadnienie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku

Podatnik, który składa wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, musi go uzasadnić. Powinien być on uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Organy podatkowe muszą zaś podejść indywidualnie do każdego wniosku. Nie ma mowy o przyjęciu jednego wzorca, na podstawie którego są one rozpatrywane. Bowiem sytuacja każdego podatnika jest inna i jednakowe podejście mogłoby być krzywdzące dla wielu z nich.

Argumentem przemawiającym na korzyść podatnika może być ciężka sytuacja finansowa czy pobyt w szpitalu. Jednak uzasadnienie wniosku musi być poparte konkretnymi dowodami.

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie terminu płatności podatku?

Przed sporządzeniem wniosku należy zastanowić się, czy nie minął już termin zapłaty podatku. Bowiem jeśli data płatności jeszcze nie minęła, a podatnik chce odroczyć jego zapłatę, składa on wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

określenie podmiotu wnioskującego

w pierwszej kolejności należy umieścić dane podmiotu, który składa wniosek. Wśród danych należy podać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu oraz NIP. Jeśli podmiotem wnioskującym jest firma, podaje się jej pełną nazwę, adres siedziby oraz numer NIP i REGON.

określenie organu podatkowego

konieczne jest określenie organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek. Pismo zawsze należy adresować do naczelnika danego urzędu skarbowego, podając nazwę urzędu i jego adres. Jeśli we wniosku nie zostanie zamieszczony adres, wówczas organ podatkowy nie rozpatruje takiego dokumentu. Zazwyczaj właściwym urzędem skarbowym będzie ten, do którego składa się zeznanie roczne.

cel składania wniosku

innymi słowy - powód złożenia wniosku, a więc prośba o odroczenie terminu płatności. Konieczne jest też zawarcie informacji o rodzaju podatku, którego odroczenie wnioskuje się, jaka jest jego kwota oraz za jaki okres jest to należność.

Należy również zaznaczyć datę, do której chcemy odroczyć płatność.

uzasadnienie

w uzasadnieniu podaje się powód prośby o odroczenie terminu, mając na uwadze, że musi to być przyczyna istotna ze względu na interes podatnika lub interes publiczny. W uzasadnieniu należy opisać swoją sytuację, przedstawiając okoliczności, które skłaniają do złożenia wniosku,

podpis

na wniosku koniczne musi znaleźć się podpis wnioskującego. Przy czym podpis ten powinien być własnoręczny.

załączniki

w załączniku zamieszcza się kopie bądź oryginały dokumentów, które w przejrzysty sposób przedstawiają sytuacje podatnika. Jeśli w uzasadnieniu wnioskujący powołał się na pobyt w szpitalu, wówczas w załączniku powinien dołączyć wypis ze szpitala.

Wniosek najlepiej wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście z żądaniem wydania potwierdzenia jego złożenia. Organ podatkowy powinien rozpatrzyć wniosek w przeciągu miesiąca, a w skomplikowanych sprawach w przeciągu 2 miesięcy.

Do pobrania:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.pdf
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.docx

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów