0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, w jaki sposób ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kiedy powinna być wystawiona faktura dla osoby fizycznej? Jakie dane powinna zawierać? Odpowiedź w poniższym artykule!

Sposoby dokumentowania przychodu

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Oczywiście dany przedsiębiorca, który spełnia określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kasy warunki, ma prawo korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Wówczas sprzedaż na rzecz osób prywatnych należy ewidencjonować na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży (sprzedaż stacjonarna) lub na podstawie wyciągu bankowego (sprzedaż wysyłkowa).

Dzienna ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna być zbroszurowana i zawierać następujące elementy:

  • numerację stron,
  • datę uzyskania przychodu,
  • wartość przychodu brutto,
  • liczbę porządkową kolejnych wpisów,
  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.

Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wysyłkową (dostawa kurierem lub pocztą), otrzymując przychody na konto bankowe, to podstawowym dokumentem ewidencji sprzedaży może być wyciąg bankowy. Jednak jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy:

  • zapłata za wykonaną czynność zostanie otrzymana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz
  • z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz czynność została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres).

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, powstaje obowiązek prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży, podobnie jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej.

Faktura dla osoby fizycznej w wfirma.pl

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo jednak zażądać wystawienia faktury - wówczas sprzedawca musi taki dokument sprzedaży wystawić. Jak to zrobić? Jakie dane powinna zawierać faktura dla osoby fizycznej?

Dane na fakturze dla osoby fizycznej

Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturze, określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich wymienia się m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług zidentyfikowany jest dla podatku lub podatku od wartości dodanej. Ten element stanowi największy problem, gdy wystawiana jest faktura dla osoby fizycznej, gdyż nie musi ona posiadać NIP-u.

Czy na fakturze powinien więc znaleźć się numer PESEL? Nie. Jeżeli sprzedaż następuje na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku zamieszczania na fakturze NIP-u, ponieważ taki nabywca w ogóle tego numeru nie musi posiadać. Nie ma również obowiązku zamieszczania na fakturze numeru PESEL, choć ma go każdy. Przepisy ustawy o VAT tego nie wymagają.

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - kiedy należy ją wystawić?

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury. Jednak może to zrobić z własnej dobrej woli.

Jeśli zaś klient zgłosi chęć otrzymania faktury, to zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT przedsiębiorca powinien wystawić fakturę w terminie:

  • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - pod warunkiem, że żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę,
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - pod warunkiem, że żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w poprzednim punkcie.

Faktura na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności w systemie wFirma.pl

W celu wystawienia faktury dla osoby fizycznej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W polu dotyczącym kontrahenta w opcji NIP należy wybrać BRAK oraz uzupełnić pozostałe wymagane dane zgodnie z dokonaną sprzedażą. Ponadto, czynni podatnicy VAT dokonując sprzedaży towarów lub usług objętych kodem GTU, mają obowiązek nadać go w momencie wystawiania faktury.

faktura dla osoby fizycznej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów