0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa najmu, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony możliwe jest natomiast tylko w sytuacji, kiedy strony przewidziały taką możliwość w warunkach umowy.

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu w formacie PDF i DOXC!

Do pobrania:

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór.pdf
Wypowiedzenie umowy najmu - wzór.docx

Wypowiedzenie umowy najmu - warunki

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić z inicjatywy jednej ze stron, na warunkach określonych w umowie. Za umowę zawartą na czas nieokreślony uważa się także umowę, w której nie określono czasu jej trwania, ani nie wynika on w sposób jednoznaczny z okoliczności. Jeśli więc w umowie zawartej na czas nieoznaczony nie określono warunków jej wypowiedzenia, może ona zostać zerwana przy zachowaniu terminów ustawowych wypowiedzenia, określonych w art 673 § 2 Kodeksu cywilnego.

Terminy te wynoszą odpowiednio:

 • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

 • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

 • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód,

 • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, może nastąpić przez obie strony, w sytuacjach i terminach, które określono w umowie

Umowę można również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w szczególnych przypadkach - bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Prawa najemcy oraz wynajmującego

Najemca może wypowiedzieć umowę zgodnie z jej treścią lub terminami ustawowymi, jeżeli umowa nie jest zawarta na czas oznaczony i nie przewidziano w niej możliwości wypowiedzenia. Dodatkowo, najemca ma prawo do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym jeśli lokal posiadał w chwili wydania wady, o których nie wiedział.

Wynajmujący, w porównaniu z najemcą, ma bardziej ograniczone prawo wypowiedzenia umowy najmu. Może wypowiedzieć umowę zgodnie z zachowaniem terminu wypowiedzenia i tylko w wyjątkowych okolicznościach ma możliwość zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie natychmiastowe może mianowicie nastąpić tylko w przypadkach, kiedy najemca:

 • używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób (art. 667 § 2 k.c.),

 • zaniedbuje rzecz do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie (art. 667 § 2 k.c.),

 • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności (art. 672 k.c.),

 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu, wynajmujący przed wypowiedzeniem najmu musi uprzedzić najemcę o tym fakcie na piśmie oraz wyznaczyć mu dodatkowy miesiąc na zapłatę zaległego czynszu.

Jeżeli właściciel lokalu nie uprzedzi lokatora, albo nie zachowa w tej kwestii formy pisemnej uprzedzenia, wypowiedzenie najmu będzie bezskuteczne.

Wypowiedzenie umowy najmu – elementy

Prawidłowo sporządzone wypowiedzenieu mowy najmu powinno być w formie pisemnej i zawierać takie elementy, jak:

 1. miejscowość i data sporządzenia,

 2. dane strony wypowiadającej umowę (najemcy lub wynajmującego),

 3. dane strony, której umowa jest wypowiadana (najemcy lub wynajmującego),

 4. podstawę wypowiedzenia - określoną np. artykułem z Kodeksu Cywilnego,

 5. określenie przedmiotu najmu (w przypadku lokalu mieszkalnego czy użytkowego będzie to miejsce położenia nieruchomości - adres),

 6. określenie terminu, z którym umowa przestaje obowiązywać,

 7. uzasadnienie wypowiedzenia - w zależności od powodu z jakiego strona wypowiada umowę np. wynajmujący może wypowiedzieć najemcy umowę gdy ten niewłaściwie (niezgodnie z umową) korzysta z przedmiotu najmu,

 8. podpis strony wypowiadającej umowę.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Zgodnie z art. 673 § 2 kodeksu cywilnego ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów