0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup gruntu - aspekty księgowo podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często dokonują zakupu różnego rodzaju gruntów, na których np. planują rozpocząć budowę nowej siedziby firmy. W tym przypadku pojawia się pytanie, czy wydatki z tego tytułu można zaliczyć do kosztów podatkowych oraz czy należy odprowadzić od tej transakcji podatek do urzędu skarbowego.

Zakup gruntu a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Ponadto, art. 22c ustawy reguluje, iż grunty nie podlegają amortyzacji. Zgodnie z ustawą, muszą być one jednak wykazane w ewidencji środków trwałych.

Wszelkie wydatki związane bezpośrednio z kupnem gruntu, takie jak taksy notarialne czy opłaty sądowe, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Wydatki te zwiększają wartość początkową gruntu a kosztem stają się w przypadku sprzedaży gruntów.

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się jedynie odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie transakcji zakupu gruntu. Warunkiem takiego zaliczenia jest istnienie związku między gruntem a prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż zakup musi być dokonany przez właściciela firmy. Warto zapamiętać, iż do kosztów zalicza się tyko te odsetki, które zostały naliczone i zapłacone po dniu wprowadzenia gruntu do Ewidencji Środków Trwałych. Odsetki zapłacone przed oddaniem gruntu do użytkowania zwiększają jego wartość początkową.

Odliczenie podatku VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT,  w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie tego przepisu stwierdza się, iż jeśli zakup gruntu będzie działalności opodatkowanej podatkiem VAT, możliwe jest odliczenie od tego zakupu podatku VAT. Podatek można odliczyć także od innych wydatków związanych z kupnem gruntu, jeśli ich poniesienie udokumentowane jest odpowiednimi fakturami.

Sprzedaż gruntu

Gdy podatnik zdecyduje się na sprzedaż gruntu, kwotą przychodu będzie wartość zbycia po odliczeniu podatku VAT. Przychód do opodatkowania pomniejsza się o wszystkie koszty, jakie zostały poniesione podczas nabywania gruntu, czyli wszelkie opłaty oraz odsetki od kredytu na zakup gruntu naliczone przed wprowadzeniem gruntu do ewidencji środków trwałych. Wydatki te będą stanowiły w tym przypadku koszty uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów