0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niewątpliwie egzekucja z nieruchomości stanowi najskuteczniejszy środek w przypadku znacznych zadłużeń, gdy wszelkie inne stosowane w trakcie postępowania egzekucyjnego czynności komornicze okazały się bezskuteczne.

Ile może trwać egzekucja z nieruchomości?

Ustawodawca nie sprecyzował jednoznacznie ile może trwać egzekucja z nieruchomości z pewnością dlatego, że czas trwania w tym przypadku uzależniony jest od indywidualnej sytuacji dłużnika tzn. od informacji dotyczących dłużnika, jakimi dysponuje wierzyciel min. o sytuacji majątkowej swojego dłużnika. Poza tym czas trwania całego zabiegu ściśle jest związany z procedurą, która zakłada upływ pewnych terminów przed dokonaniem konkretnych czynności. Można sformułować w tym zakresie niepisaną zasadę, że im szybciej wierzyciel uzyska stosowny tytuł wykonawczy oraz złoży wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, tym mniejsza istnieje szansa na upłynnienie majątku przez dłużnika.

Przebieg egzekucji komorniczej 

W skład procedury przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości wchodzi szereg zróżnicowanych czynności egzekucyjnych mających wpływ na jej czas trwania. Najpierw komornik dokonuje zajęcia danej nieruchomości poprzez wysłanie dłużnikowi pisemnego wezwania do uregulowania zadłużenia,usankcjonowanego przeprowadzeniem egzekucji z jego majątku. Dłużnik ma wówczas dwa tygodnie na spłatę. Równocześnie komornik wysyła do właściwego sądu wieczystoksięgowego wniosek o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji. Następnym krokiem jest dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. Istotnym jest, że te czynności mogą być przeprowadzone dopiero po bezskutecznym upływie dwutygodniowego terminu, w którym wierzyciel mógł dokonać spłaty długu. Czynności opisu i oszacowania są prowadzone na wniosek wierzyciela, przy czym czynności oszacowania dokonuje biegły specjalista w tej dziedzinie wyznaczony przez komornika sądowego.

Kiedy nieruchomość może zostać sprzedana? 

Tylko i wyłącznie prawidłowo zajęta i oszacowana nieruchomość może zostać sprzedana w drodze licytacji publicznej. Warto pamiętać, iż termin wyznaczenia przez komornika licytacji publicznej nie może być krótszy niż dwa tygodnie od uprawomocnienia się opisu i oszacowania nieruchomości. Przed rozpoczęciem takiej licytacji, warunkiem przewidzianym przez ustawodawcę jest ogłoszenie jej prowadzenia do publicznej wiadomości, tak aby każdy zainteresowany powziął do wiadomości miejsce i termin jej odbycia. Takie ogłoszenie przybiera formę tzw. obwieszczenia i dokonywane jest przez komornika w terminie co najmniej dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji. Osoby chcące przystąpić do licytacji (potencjalni licytanci) muszą zapłacić tzw. rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości. W przypadku, gdy licytacja okaże się bezskuteczna, komornik wyznacza drugą licytację, ale tylko na wniosek wierzyciela. Natomiast jeżeli licytacja okaże się skuteczna to po jej zakończeniu, sędzia, który nadzoruje jej przebieg, wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta oferującego najwyższą wartość. Przybicie takie jest równoznaczne z uzyskaniem przez licytanta prawa przysądzenia własności. Jednakże dopiero po uprawomocnieniu się przybicia, własność nieruchomości przechodzi na nabywcę i stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Podsumowując, cały proces egzekucji z nieruchomości jest długotrwałym i skomplikowanym sposobem dochodzenia należności, ale jednocześnie najskuteczniejszym. Średnio egzekucja z nieruchomości w Polsce trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów