Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Składki na ZUS zaliczamy do kosztów ale dopiero po ich zapłaceniu

Zaliczenie składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu uwarunkowane jest terminem ich zapłaty.

Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) składki na ZUS w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 55a updof. Mianowicie nie uważa się za koszty uzyskania przychodu nieopłaconych do ZUS składek w części finansowanej przez płatnika tych składek. Można je zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w dacie ich faktycznego opłacenia.

Przykład 1.

Podatnik zatrudnia pracowników i wypłaca wynagrodzenie zgodnie z umowami o pracę, za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym: 31 stycznia. Jeśli składki ZUS zostaną zapłacone do 15-ego lutego to będą stanowiły koszt stycznia. Jeśli natomiast ich zapłata nastąpi 16-ego lutego to będą kosztem lutego.

W przypadku gdy zgodnie z umowami o pracę wynagrodzenie wypłacone zostaje 10 lutego za styczeń to ustawowy termin płatności składek ZUS przypada na 15-ego marca. Jeśli podatnik zapłaci składki przed terminem, 15-ego lutego, to będą stanowiły koszt stycznia. Jeśli natomiast zostaną opłacone w terminie 15-ego marca to zostaną uznane za koszt w dacie ich zapłaty, czyli w marcu.

Gdyby jednak pracodawca spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia, np. do 11-lutego, wtedy też automatycznie nie będzie mu przysługiwało prawo zaliczenia opłaconych dnia 15-ego lutego składek do miesiąca stycznia – termin ten przesunie się na luty.