0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup gruntu w działalności gospodarczej - rozliczenie w KPIR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem deweloperem, obecnie zamierzam rozpocząć nową inwestycję. W tym celu kupiłem grunt, na którym wybuduje budynki. Czy wydatek na zakup gruntu stanowi koszt? W której kolumnie KPiR ująć zakup gruntu?

Tomasz, Poznań

 

Zakup gruntu w kosztach firmowych

Wydatki na zakup gruntu stanowią koszt. Powinny być ujęte w kolumnie 10 KPiR jako zakup towaru. Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z uzyskanymi przychodami. Z oceny związku z uzyskanym przychodem winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie mógł się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu powinien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT,
  • być właściwie udokumentowany.

W przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT wskazano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup gruntu lub prawa ich wieczystego użytkowania, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodów dopiero przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia gruntów.

Zakup gruntu w KPIR

Przywołany przepis nie będzie miał jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z racji specyfiki prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zakupione grunty pod budynek na sprzedaż stanowią u Pana towar handlowy. Grunty nie zostały zakupione w celu powiększenia majątku trwałego firmy, a stanowią one towar handlowy służący dalszej odsprzedaży. Towarami handlowymi są bowiem wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym – § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie KPiR.

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Podstawą zapisu w KPiR będzie akt notarialny potwierdzający fakt nabycia działki. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2013 r., sygn. IPTPB1/415-317/13-5/KSU:

(...) stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, przekazanej na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej już w momencie ich poniesienia i powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 10 (zakup towarów handlowych i materiałów) wg ceny jej zakupu. Wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie ceną zakupu nieruchomości gruntowej będzie cena określona w akcie notarialnym dokumentującym jej nabycie (zakup). (…)

Co niezwykle istotne, jeżeli w roku podatkowym nie sprzeda Pan gruntu, to będzie Pan zobowiązany do ujęcia jego wartości w spisie z natury na koniec roku. Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Tym samym wartość gruntu objęta remanentem zostanie wyłączona z kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym nie osiągnięto przychodu z tytułu jego sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów