0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamiana rzeczy ruchomych a podatek PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że również w przypadku, gdy dokonana jest zamiana rzeczy ruchomych pojawia się obowiązek podatkowy w zakresie podatku PIT. Aby lepiej przybliżyć tę tematykę, przedstawiamy analizę przepisów podatkowych odnoszących się do kwestii rozliczenia podatku PIT w przypadku umowy zamiany. 

Umowa zamiany na gruncie Kodeksu cywilnego

Zamiana rzeczy ruchomych jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Jak bowiem podaje art. 603 kc, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (art. 604 kc).

Ponadto na podstawie art. 155 kc umowa zamiany stanowi jedną z umów rozporządzających przenoszącą własność. 

Cechą charakterystyczną umowy zamiany jest natomiast to, że nie mamy tu do czynienia z ekwiwalentem pieniężnym, lecz z obopólnym przeniesieniem prawa własności pomiędzy stronami umowy.

Umowa zamiany jest rodzajem umowy uregulowanej w Kodeksie cywilnym, która przenosi prawo własności do rzeczy. Może dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości.

Zamiana rzeczy ruchomych - umowa na gruncie podatku PIT

Przechodząc natomiast na grunt podatku dochodowego PIT, wskazać należy, że umowa zamiany uważana jest za jedną z postaci odpłatnego zbycia. 

Jak bowiem możemy przeczytać w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy (ruchomości), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób jej dokonującej.

Powyższe oznacza zatem, że umowa zamiany rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu podatkiem PIT, jeżeli zamiana nastąpiła w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie ruchomości.

Pamiętać przy tym należy, że powyższy przepis odnosi się do każdej strony umowy, w związku z czym kwestia ustalenia opodatkowania może prezentować się w różny sposób.

Przykład 1.

Osoby fizyczne dokonały zamiany laptopa na smartfon w listopadzie 2021 roku. Osoba A kupiła smartfon w styczniu 2019 roku, a osoba B – laptop w lipcu 2020 roku. W tym przypadku po żadnej ze stron nie powstanie obowiązek podatkowy.

Przykład 2. 

Osoby fizyczne dokonały zamiany laptopa na smartfon w listopadzie 2021 roku. Osoba A kupiła smartfon w styczniu 2019 roku, a osoba B – laptopa w sierpniu 2021 roku. W tych okolicznościach obowiązek podatkowy nie powstaje po stronie osoby A, ale powstaje po stronie osoby B.

Umowa zamiany rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu, jeżeli zamiana miała miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. 

Ustalenie przychodu a zamiana rzeczy ruchomych

Zakładając, że w stosunku do umowy zamiany powstał obowiązek podatkowy, należy rozważyć, w jaki sposób ustalić przychód oraz jak obliczyć podatek do zapłaty.

W kwestii ustalenia dochodu należy przede wszystkim kierować się treścią art. 19 ust. 2 ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość rzeczy zbywanej w drodze zamiany.

Ponadto pamiętać należy, że przychód z tytułu umowy zamiany ustalany jest w wartościach rynkowych. Wartość tę określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Organ podatkowy zachowuje prawo do ingerencji w zakresie ustalenia kwoty przychodu, gdy wartość zadeklarowana przez strony umowy zamiany odbiega od wartości rynkowej.

Jak bowiem wynika z treści art. 19 ust. 4 ustawy PIT, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. 

W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

W przypadku zamiany rzeczy ruchomych przychód jest ustalany w wartości rynkowej rzeczy zbywanej, a nie w wartości rynkowej rzeczy otrzymywanej z tego tytułu.

Zamiana rzeczy ruchomych - jak rozliczyć podatek PIT?

W tej kwestii przede wszystkim musimy sięgnąć do treści art. 24 ust. 6 ustawy PIT, gdzie czytamy, że dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d (a więc również i w drodze zamiany), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. 

Taka konstrukcja przepisu powoduje, że możliwe jest uwzględnienie w kosztach podatkowych wydatku na nabycie oraz ewentualnych wydatków na nakłady na rzecz ruchomą.

Dochód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik nie jest zobowiązany do wpłacania zaliczki na podatek i rozliczenie podatku następuje w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-36 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano zamiany.

Przykład 3.

Osoby fizyczne dokonały zamiany samochodów w listopadzie 2021 roku. Oba pojazdy zostały nabyte przed upływem pół roku. Osoba A zakupiła auto za 10 000 zł, a jego aktualna wartość rynkowa to 12 000 zł, natomiast osoba B zakupiła auto za 9000 zł, a jego aktualna wartość rynkowa to 8500 zł. W rezultacie po stronie osoby A powstaje dochód w kwocie 2000 zł, który podlegać będzie opodatkowaniu. Natomiast po stronie osoby B wystąpiła strata podatkowa w kwocie 500 zł.

W tym miejscu trzeba również wspomnieć o zwolnieniu podatkowym uregulowanym w art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 zł.

Powyższy limit dotyczy danej umowy, w związku z czym nie jest to limit roczny. Jeżeli podatnik zawiera kilka umów zamiany w ciągu roku, z których żadna nie przekroczy wskazanego limitu, to wszystkie te zdarzenia będą wolne od podatku.

Ponadto wolne od podatku są tylko umowy z zamiany rzeczy do wysokości limitu. Jeżeli przychód przekracza limit zwolnienia, to całość podlegać będzie opodatkowaniu (a nie jedynie nadwyżka ponad kwotę 6000 zł).

Przychód z umowy zamiany, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy PIT, pomniejszony o koszty nabycia i nakładów, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach ogólnych.

Z przedstawionych regulacji wynika zatem, że zagadnienie jakim jest zamiana rzeczy ruchomych w kontekście opodatkowania podatkiem PIT jest wielopoziomowe. Trzeba bowiem brać pod uwagę zarówno moment nabycia rzeczy, datę dokonania zamiany, jak i wartość rynkową przychodu z tego tytułu. Niemniej może okazać się, że w pewnych okolicznościach konieczne będzie rozliczenie podatku PIT z tego tytułu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów