Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Na podstawie nowelizacji ustawy o VAT czynnych podatników VAT dosięgnie obowiązek składania pliku JPK w nowej formie. Będzie on obejmował zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (rejestr zakupów i sprzedaży VAT). Od 1 października 2020 roku obowiązek ten dotyczył będzie wszystkich przedsiębiorców, w tym małych i mikroprzedsiębiorców. W związku z wprowadzeniem nowego typu pliku JPK podatnicy będą musieli nadawać specjalne kody towarom i produktom. W jaki sposób przygotować się do wprowadzenia nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K? Zobacz, jak będzie wyglądało oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT, który niedługo podatnicy będą zobowiązani sporządzać.

Nowy JPK_VAT – jakie zmiany?

Struktura nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Składać się on będzie z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, w której przewidziano nowe pola. Jednymi z najważniejszych z nich są pola zawierające oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT, co wyjaśnimy w kolejnej części artykułu.

Nowy JPK podatnicy będą zobowiązani składać w terminie właściwym składania deklaracji, czyli do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wobec tego podatnicy będą składali:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, gdzie plik będzie zawierał zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną,
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, gdzie plik będzie zawierał co miesiąc część ewidencyjną, natomiast za trzeci miesiąc kwartału zarówno część ewidencyjną i deklaracyjną.

Termin wdrożenia nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020 roku dotyczy wszystkich, czynnych podatników VAT.

Nowy JPK_V7M oraz JPK_V7K zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, jak również obecny plik JPK_VAT. W ten sposób połączy obowiązki raportowania danych dotyczących VAT do jednego dokumentu. Nie będzie jednak dotyczył pozostałych deklaracji VAT, w tym deklaracji:

 • VAT-UE,
 • VAT-8,
 • VAT-9M,
 • VAT-10,
 • VAT-12,
 • VAT-14.

Składanie wymienionych deklaracji nie ulegnie zmianie.

Obowiązek składania JPK_V7M oraz JPK_V7K dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. W tym pierwszym okresie rozliczeniowym, za który należy złożyć JPK_V7M lub JPK_V7K jest październik 2020 roku.

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT - kody identyfikacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży. Sprzedawane towary oraz świadczone usługi będą zawierać oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). Jeżeli towar lub usługa będzie należeć do jednej z grup, podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowym JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zestawienie oznaczeń towarów i usług, jakie będą stosowane w nowym JPK, przedstawiamy w poniższej tabeli.

Nazwa towaru lub usługi

Oznaczenie GTU

TOWARY

 

napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

01

towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. oleje napędowe, benzyny silnikowe)

02

olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina

ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

03

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

04

odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne odpady zawierające metal)

05

urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier wideo, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek) 

06

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10

07

metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 

1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

08

leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy – Prawo farmaceutyczne

09

budynki budowli i grunty

10

USŁUGI

 

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

11

usługi niematerialne wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

12

usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

13

DODATKOWE OZNACZENIA

 

sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

SW

usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne

EE

transakcje, w których zachodzą powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług

TP

WNT dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_WNT

dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_D

świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży 

MR_T

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży

MR_UZ

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_42

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

I_63

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu

B_SPV

dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon

B_SPV_ DOSTAWA

usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

B_MPV_ PROWIZJA

transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

MPP


Ewidencja sprzedaży będzie zawierała również następujące oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,

 • WEW – dokument wewnętrzny,

 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie będą oznaczali towarów oraz usług kodami identyfikującymi. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły wyłącznie:

 • MPP – transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

 • VAT RR – faktur VAT RR,

 • WEW – dokumentów wewnętrznych,

 • MK – faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT,

 • IMP – zgłoszeń celnych lub deklaracji importowej dokumentującej import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Takich oznaczeń towarów i usług w nowym JPK_VAT podatnicy będą musieli się nauczyć, aby dokładnie wiedzieć, które z nich stosować w swojej działalności gospodarczej. Ich wprowadzenie wiąże się bowiem z dostosowaniem odpowiednich narzędzi i to nie tylko w zakresie systemów księgowych, które występują na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności obowiązkowe będzie dokonanie odpowiedniej klasyfikacji i oznaczenia sprzedawanych towarów i usług, aby następnie przekazać prawidłowo przygotowany plik JPK_V7M lub JPK_V7K do urzędu skarbowego. Aby więc klasyfikacja odbywała się już przy zamówieniu lub sprzedaży produktów, konieczne będzie dostosowanie systemów do obsługi magazynu, fakturowania, czy kompleksowej obsługi sprzedaży.

Chcesz wiedzieć więcej? W poniższych artykułach opisujemy oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT:
Kody towarów w JPK – co musisz wiedzieć?
Kody grup towarowych w JPK V7M i JPK V7K
Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK.

Kary za błędy w JPK

Na powyższe zmiany, jakie wprowadza nowy typ JPK_VAT podatnicy muszą się dobrze przygotować. W przeciwnym wypadku grożą im konsekwencje karno-skarbowe. Jeżeli w nowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K pojawi się błąd związany również z oznaczeniem towarów i usług, będzie obciążał podatników sankcją w wysokości 500 zł (za każdy błąd). Jak wskazuje ustawodawca, będzie to uniemożliwiać weryfikację transakcji przez organ podatkowy.

Cel wprowadzenia nowego JPK_VAT

Celem wprowadzenia nowego JPK_VAT jest uproszczenie raportowania danych związanych z podatkiem VAT. Nowy JPK ma być połączeniem obecnej deklaracji VAT-7/7K i JPK_VAT, które składane są odrębnie. Jednakże dla samych podatników obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT wprowadza więcej trudności w rozliczeniu z VAT, na co należy się odpowiednio przygotować. W tym zakresie warto przemyśleć przede wszystkim wybór systemu magazynowego oraz księgowego, który spełni wymogi wprowadzenia nowych przepisów i przyspieszy pracę związaną z przygotowaniem nowego JPK_V7M lub JPK_V7K.

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT w wfirma.pl

Oznaczenia rodzajów transakcji

Aby włączyć oznaczenia rodzajów transakcji, należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE wskazać transakcje, które mogą lub dotyczą działalności.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat w wfirma.pl

Wówczas przy wystawianiu faktury sprzedaży przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wskazanie odpowiedniego oznaczenia możliwe jest z podzakładki KSIĘGOWE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat - wybór

Kody grup towarów i usług

Odpowiednie GTU, które odnoszą się do prowadzonej działalności należy wybrać z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat - wybór GTU

Dzięki temu nadanie kodu GTU możliwe będzie bezpośrednio przy wystawianiu faktury sprzedaży przez zakładę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY w polu GTU.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat - definiowanie GTU

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK - najważniejsze informacje

🔷Kogo dotyczą obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK?

Obowiązek oznaczania towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT, którzy dokonują dostaw towarów lub usług, które wymagają specjalnego oznaczenia w nowym pliku.

🔷Jakie są obowiązkowe oznaczenia towarów i usług?

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży. Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie będą oznaczali towarów oraz usług kodami identyfikującymi. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły wyłącznie rodzajów dokonanych transakcji.

🔷Jaka kara grozi za brak oznaczenia towarów i usług?

Jeśli przez brak lub błędne wprowadzenie kodu towaru lub innego typu oznaczenia ustawodawca będzie miał uniemożliwioną weryfikację transakcji to wówczas ma on prawo do obarczenia podatnika karą 500 zł za każdy błąd zawarty w nowym pliku JPK. Przedsiębiorca będzie miał 14 dni na złożenie korekty od dnia wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub zostały wykazane dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub dokonania zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji. Wówczas nie zostanie obarczony karą.