0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od października 2021 roku na czynnych podatników VAT został nałożony obowiązek składania pliku JPK w nowej formie, który obejmuje zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (rejestr zakupów i sprzedaży VAT). Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w tym małych i mikroprzedsiębiorców. W związku z wprowadzeniem nowego typu pliku JPK podatnicy muszą nadawać specjalne kody towarom i produktom. Zobacz, jak wygląda oznaczanie towarów i usług w nowym JPK V7, który podatnicy zobowiązani są sporządzać.

JPK_V7 a inne deklaracje VAT

Struktura nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Składa się on z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, w której wprowadzono nowe pola. Jednymi z najważniejszych z nich są pola zawierające oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_V7, co wyjaśnimy w kolejnej części artykułu.

Nowy JPK podatnicy są zobowiązani składać w terminie właściwym składania deklaracji, czyli do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wobec tego podatnicy składają:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, gdzie plik zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną,
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, gdzie plik zawiera co miesiąc część ewidencyjną, natomiast za trzeci miesiąc kwartału zarówno część ewidencyjną i deklaracyjną.

Nowy JPK_V7M oraz JPK_V7K zastąpił dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, jak również plik JPK_VAT. W ten sposób połączył on obowiązki raportowania danych dotyczących VAT do jednego dokumentu. Jednak nie dotyczy on pozostałych deklaracji VAT, w tym deklaracji:

 • VAT-UE,
 • VAT-8,
 • VAT-9M,
 • VAT-10,
 • VAT-12,
 • VAT-14.

Składanie wymienionych deklaracji nie uległo zmianie.

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK V7- kody identyfikacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawiera m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży i oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji. Sprzedawane towary oraz świadczone usługi zawierać powinny oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU) w nowym pliku JPK_V7, w przypadku jeżeli towar lub usługa należy do jednej z grup.

Zestawienie oznaczeń towarów i usług, jakie są stosowane w nowym JPK, przedstawiamy w poniższej tabeli.

Nazwa towaru lub usługi

Oznaczenie GTU

TOWARY

 

napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208)

01

towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (np. oleje napędowe, benzyny silnikowe)

02

oleje opałowe nieujęte w art. 103 ust. 5aa ustawy, oleje smarowe i pozostałe oleje (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), oleje smarowe (CN 2710 20 90) oraz preparaty smarowe (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją)

03

wyroby tytoniowy, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

04

odpady wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy (np. odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne odpady zawierające metal)

05

urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określone w poz. 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folia typu stretch określona w poz. 9 tego załącznika (np. komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier wideo, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek) 

06

pojazdy oraz części (CN od 8701 do 8708)

07

metale szlachetne oraz nieszlachetne - wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

08

produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne - wyłącznie objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981)

09

budynki, budowle i grunty oraz ich części i udziały w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy

10

USŁUGI

 

w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047)

11

o charakterze niematerialnym - wyłącznie:

 • doradcze, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11,70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),
 • w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2),
 • prawnych (PKWiU 69.1),
 • zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),
 • firm centralnych (PKWiU 70.1),
 • marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1),
 • badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2),
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72),
 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

12

 transportowe i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1)

13

DODATKOWE OZNACZENIA

 

wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość i sprzedaż usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

EE

transakcje, w których zachodzą powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług

TP

WNT dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_WNT

dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_D

świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży 

MR_T

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży

MR_UZ

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_42

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

I_63

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu

B_SPV

dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon

B_SPV_ DOSTAWA

usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

B_MPV_ PROWIZJA


Ewidencja sprzedaży zawiera również następujące oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,

 • WEW – dokument wewnętrzny,

 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie mają obowiązku oznaczania towarów oraz usług kodami identyfikującymi. Dodatkowe oznaczenia dotyczą wyłącznie:

 • VAT RR – faktur VAT RR,

 • WEW – dokumentów wewnętrznych,

 • MK – faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT,

 • IMP – zgłoszeń celnych lub deklaracji importowej dokumentującej import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Takich oznaczeń towarów i usług w nowym JPK_V7 podatnicy muszą się nauczyć, aby dokładnie wiedzieć, które z nich stosować w swojej działalności gospodarczej. Ich wprowadzenie wiąże się bowiem z dostosowaniem odpowiednich narzędzi i to nie tylko w zakresie systemów księgowych, które występują na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności obowiązkowo należy dokonać odpowiedniej klasyfikacji i oznaczeń sprzedawanych towarów i usług, aby następnie przekazać prawidłowo przygotowany plik JPK_V7M lub JPK_V7K do urzędu skarbowego. Aby więc klasyfikacja odbywała się już przy zamówieniu lub sprzedaży produktów, konieczne było dostosowanie systemów do obsługi magazynu, fakturowania, czy kompleksowej obsługi sprzedaży.

Chcesz wiedzieć więcej? W poniższych artykułach opisujemy oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_V7:
Kody towarów w JPK – co musisz wiedzieć?
Kody grup towarowych w JPK V7M i JPK V7K
Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK.

Kary za błędy w JPK

Na powyższe zmiany, jakie wprowadziła nowa struktura plik JPK_V7 podatnicy muszą być dobrze przygotowani, w przeciwnym wypadku grożą im konsekwencje karno-skarbowe. Jeżeli w nowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K pojawi się błąd związany również z oznaczeniem towarów i usług, obciąży on podatników sankcją w wysokości 500 zł (za każdy błąd). Jak wskazuje ustawodawca, to uniemożliwia weryfikację transakcji przez organ podatkowy. 

Celem wprowadzenia nowego JPK_V7 jest uproszczenie raportowania danych związanych z podatkiem VAT ponieważ co miesiąc składana jest w urzędzie tylko jedna struktura bez dodatkowych deklaracji. Dla samych podatników obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_V7 wprowadziło więcej trudności w rozliczeniu z VAT. W tym zakresie warto przemyśleć przede wszystkim wybór systemu magazynowego oraz księgowego, który spełni wymogi wprowadzenia nowych przepisów i przyspieszy pracę związaną z przygotowaniem nowego JPK_V7M lub JPK_V7K.

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT w wfirma.pl

Oznaczenia rodzajów transakcji

Aby włączyć oznaczenia rodzajów transakcji, należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE wskazać transakcje, które mogą lub dotyczą działalności.

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK

Wówczas przy wystawianiu faktury sprzedaży przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wskazanie odpowiedniego oznaczenia możliwe jest z podzakładki KSIĘGOWE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7.

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK

Kody grup towarów i usług

Odpowiednie GTU, które odnoszą się do prowadzonej działalności należy wybrać z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU.

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK

Dzięki temu nadanie kodu GTU możliwe jest bezpośrednio przy wystawianiu faktury sprzedaży przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY w polu GTU.

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK - najważniejsze informacje

 • Kogo dotyczą obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK?

  Obowiązek oznaczania towarów i usług w nowym JPK_V7 dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT, którzy dokonują dostaw towarów lub usług, które wymagają specjalnego oznaczenia w nowym pliku.
 • Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawiera m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży. Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie oznaczają towarów oraz usług kodami identyfikującymi. Dodatkowe oznaczenia dotyczą wyłącznie rodzajów dokonanych transakcji.
 • Jeśli przez brak lub błędne wprowadzenie kodu towaru lub innego typu oznaczenia ustawodawca będzie miał uniemożliwioną weryfikację transakcji to wówczas ma on prawo do obarczenia podatnika karą 500 zł za każdy błąd zawarty w nowym pliku JPK.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów