Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Na podstawie nowelizacji ustawy o VAT czynnych podatników VAT dosięgnie obowiązek składania pliku JPK w nowej formie. Będzie on obejmował zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (rejestr zakupów i sprzedaży VAT). Od 1 października 2020 roku obowiązek ten dotyczył będzie wszystkich przedsiębiorców, w tym małych i mikroprzedsiębiorców. W związku z wprowadzeniem nowego typu pliku JPK podatnicy będą musieli nadawać specjalne kody towarom i produktom. W jaki sposób przygotować się do wprowadzenia nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K? Zobacz, jak będzie wyglądało oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT, który niedługo podatnicy będą zobowiązani sporządzać.

Nowy JPK_VAT – jakie zmiany?

Struktura nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Składać się on będzie z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, w której przewidziano nowe pola. Jednymi z najważniejszych z nich są pola zawierające oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT, co wyjaśnimy w kolejnej części artykułu.

Nowy JPK podatnicy będą zobowiązani składać w terminie właściwym składania deklaracji, czyli do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wobec tego podatnicy będą składali:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, gdzie plik będzie zawierał zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną,
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, gdzie plik będzie zawierał co miesiąc część ewidencyjną, natomiast za trzeci miesiąc kwartału zarówno część ewidencyjną i deklaracyjną.

Termin wdrożenia nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020 roku dotyczy wszystkich, czynnych podatników VAT.

Nowy JPK_V7M oraz JPK_V7K zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, jak również obecny plik JPK_VAT. W ten sposób połączy obowiązki raportowania danych dotyczących VAT do jednego dokumentu. Nie będzie jednak dotyczył pozostałych deklaracji VAT, w tym deklaracji:

 • VAT-UE,
 • VAT-8,
 • VAT-9M,
 • VAT-10,
 • VAT-12,
 • VAT-14.

Składanie wymienionych deklaracji nie ulegnie zmianie.

Obowiązek składania JPK_V7M oraz JPK_V7K dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. W tym pierwszym okresie rozliczeniowym, za który należy złożyć JPK_V7M lub JPK_V7K jest październik 2020 roku.

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT - kody identyfikacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży. Sprzedawane towary oraz świadczone usługi będą zawierać oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). Jeżeli towar lub usługa będzie należeć do jednej z grup, podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowym JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zestawienie oznaczeń towarów i usług, jakie będą stosowane w nowym JPK, przedstawiamy w poniższej tabeli.

Nazwa towaru lub usługi

Oznaczenie GTU

TOWARY

 

napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

01

towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. oleje napędowe, benzyny silnikowe)

02

olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina

ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

03

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

04

odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne odpady zawierające metal)

05

urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier wideo, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek) 

06

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10

07

metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 

1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

08

leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy – Prawo farmaceutyczne

09

budynki budowli i grunty

10

USŁUGI

 

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

11

usługi niematerialne wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

12

usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

13

DODATKOWE OZNACZENIA

 

sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

SW

usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne

EE

transakcje, w których zachodzą powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług

TP

WNT dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_WNT

dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_D

świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży 

MR_T

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży

MR_UZ

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_42

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

I_63

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu

B_SPV

dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon

B_SPV_ DOSTAWA

usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

B_MPV_ PROWIZJA

transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

MPP


Ewidencja sprzedaży będzie zawierała również następujące oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,

 • WEW – dokument wewnętrzny,

 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie będą oznaczali towarów oraz usług kodami identyfikującymi. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły wyłącznie:

 • MPP – transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

 • VAT RR – faktur VAT RR,

 • WEW – dokumentów wewnętrznych,

 • MK – faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT,

 • IMP – zgłoszeń celnych lub deklaracji importowej dokumentującej import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Takich oznaczeń towarów i usług w nowym JPK_VAT podatnicy będą musieli się nauczyć, aby dokładnie wiedzieć, które z nich stosować w swojej działalności gospodarczej. Ich wprowadzenie wiąże się bowiem z dostosowaniem odpowiednich narzędzi i to nie tylko w zakresie systemów księgowych, które występują na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności obowiązkowe będzie dokonanie odpowiedniej klasyfikacji i oznaczenia sprzedawanych towarów i usług, aby następnie przekazać prawidłowo przygotowany plik JPK_V7M lub JPK_V7K do urzędu skarbowego. Aby więc klasyfikacja odbywała się już przy zamówieniu lub sprzedaży produktów, konieczne będzie dostosowanie systemów do obsługi magazynu, fakturowania, czy kompleksowej obsługi sprzedaży.

Chcesz wiedzieć więcej? W poniższych artykułach opisujemy oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT:
Kody towarów w JPK – co musisz wiedzieć?
Kody grup towarowych w JPK V7M i JPK V7K
Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK.

Kary za błędy w JPK

Na powyższe zmiany, jakie wprowadza nowy typ JPK_VAT podatnicy muszą się dobrze przygotować. W przeciwnym wypadku grożą im konsekwencje karno-skarbowe. Jeżeli w nowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K pojawi się błąd związany również z oznaczeniem towarów i usług, będzie obciążał podatników sankcją w wysokości 500 zł (za każdy błąd). Jak wskazuje ustawodawca, będzie to uniemożliwiać weryfikację transakcji przez organ podatkowy.

Cel wprowadzenia nowego JPK_VAT

Celem wprowadzenia nowego JPK_VAT jest uproszczenie raportowania danych związanych z podatkiem VAT. Nowy JPK ma być połączeniem obecnej deklaracji VAT-7/7K i JPK_VAT, które składane są odrębnie. Jednakże dla samych podatników obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT wprowadza więcej trudności w rozliczeniu z VAT, na co należy się odpowiednio przygotować. W tym zakresie warto przemyśleć przede wszystkim wybór systemu magazynowego oraz księgowego, który spełni wymogi wprowadzenia nowych przepisów i przyspieszy pracę związaną z przygotowaniem nowego JPK_V7M lub JPK_V7K.

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT w wfirma.pl

Oznaczenia rodzajów transakcji

Aby włączyć oznaczenia rodzajów transakcji, należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE wskazać transakcje, które mogą lub dotyczą działalności.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat w wfirma.pl

Wówczas przy wystawianiu faktury sprzedaży przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wskazanie odpowiedniego oznaczenia możliwe jest z podzakładki KSIĘGOWE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat - wybór

Kody grup towarów i usług

Odpowiednie GTU, które odnoszą się do prowadzonej działalności należy wybrać z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat - wybór GTU

Dzięki temu nadanie kodu GTU możliwe będzie bezpośrednio przy wystawianiu faktury sprzedaży przez zakładę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY w polu GTU.

Oznaczanie towarów i usług w nowym jpk_vat - definiowanie GTU