0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamknięcie roku w KPiR - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na zakończenie roku podatkowego osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się według zasad ogólnych zobowiązane są do zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. Procedury, zgodnie z którymi należy postępować przy spełnieniu tego obowiązku wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak powinno wyglądać zamknięcie roku w KPiR? Sprawdź!

Zamknięcie roku w KPiR - podstawowe obowiązki

Na koniec roku podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do określonych czynności które wykonywane są co roku. Przedsiębiorcy powinni w szczególności:

 • sporządzić i wycenić remanent (spis z natury) końcowy na dzień 31 grudnia,
 • dokonać podsumowania zapisów w księdze,
 • ustalić dochód do opodatkowania.

Remanent końcowy

Na dzień 31 grudnia podatnik powinien dokonać remanentu (spisu z natury) i wpisać go do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Poprawnie sporządzony spis z natury obejmuje:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki,
 • odpady,
 • niewyprzedane wartości dewizowe w kantorach.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

W § 25 ust. 2 rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określone zostały elementy jakie spis z natury powinien zawierać oraz informacje, że spis powinien być wykonany w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Suma wynikająca z przeprowadzonego remanentu powinna zostać wpisana do KPiR. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

 • w postaci jednej sumy spisu z natury, gdy sporządzone jest osobne zestawienie, gdzie składniki majątku są szczegółowo opisane i wycenione (takie zestawienie należy przechowywać razem z księgą),
 • sumy wpisane do KPiR z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów składników spisu z natury.

Wzór spisu z natury wraz z omówieniem można zaleźć w artykule: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem.

Obowiązek sporządzenia remanentu występuje nawet w sytuacji, gdy podatnik nie posiada żadnych składników majątku, wówczas wynosi on 0 zł.

Podsumowanie zapisów w księdze

Podatnik może dokonywać podsumowania w KPiR na dwa sposoby - sumować kwoty w poszczególnych kolumnach narastająco przez cały rok lub wyłącznie na koniec miesiąca. Na koniec roku należy wykazać sumę kwot znajdujących się w kolumnach od 7 do 14 KPiR. Strona z podsumowaniem powinna być ostatnią stroną księgi w danym roku podatkowym. Działanie to ma na celu poprawne wyliczenie dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Podatnik może zmienić formę opodatkowania w kolejnym roku podatkowym do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w nowym roku. Wystarczające jest tu zaktualizowanie formularza CEIDG-1.

Ustalenie dochodu lub straty

Dochodem wynikającym z KPiR jest różnica między przychodem a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów (z początku i końca roku). Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. W przypadku kiedy wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

Aby ustalić wysokość kosztów, do wartości spisu z natury sporządzonego na początek roku podatkowego należy doliczyć wartość zakupów towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego. Następnie kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków z kolumny 14.

Remanent końcowy w systemie wFirma.pl

W celu wprowadzenia remanentu końcowego w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT, następnie w polu RODZAJ należy wybrać opcję REMANENT KOŃCOWY i wprowadzić datę sporządzenia remanentu oraz ustaloną na podstawie spisu wartość, nawet jeśli kwota wyszła “zerowa”. 

Zamknięcie roku w KPIR

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje remanent początkowy na kolejny rok z datą 1 stycznia kolejnego roku w wartości równej kwocie remanentu końcowego.

Zarówno remanent końcowy jak i remanent początkowy zostaną ujęte w kolumnie 15 Księgi Przychodów i Rozchodów, a ich wartość będzie brana pod uwagę w zeznaniu rocznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów