Poradnik Przedsiębiorcy

Zamknięcie roku w KPiR - wszystko co warto wiedzieć

Na zakończenie roku podatkowego osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się według zasad ogólnych zobowiązane są do zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. Procedury, zgodnie z którymi należy postępować przy spełnieniu tego obowiązku wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak powinno wyglądać zamknięcie roku w KPiR? Sprawdź!

Zamknięcie roku w KPiR - podstawowe obowiązki

Na koniec roku podatnicy powinni w szczególności:

 • sporządzić i wycenić remanent (spis z natury) końcowy na dzień 31 grudnia,
 • dokonać podsumowania zapisów w księdze,
 • ustalić dochód do opodatkowania.

Remanent końcowy

Na dzień 31 grudnia podatnik powinien dokonać remanentu (spisu z natury) i wpisać go do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Poprawnie sporządzony spis z natury obejmuje:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki,
 • odpady,
 • niewyprzedane wartości dewizowe w kantorach,
 • rzeczy zastawione.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Ustawodawca nie przewidział jednego sposobu sporządzenia spisu z natury. W rozporządzeniu MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określone zostały jedynie elementy jakie spis z natury powinien zawierać oraz informacje, że spis powinien być wykonany w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Suma wynikająca z przeprowadzonego remanentu powinna zostać wpisana do KPiR. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

 • w postaci jednej sumy spisu z natury, gdy sporządzone jest osobne zestawienie, gdzie składniki majątku są szczegółowo opisane i wycenione (takie zestawienie należy przechowywać razem z księgą),
 • sumy wpisane do KPiR z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów składników spisu z natury.

Wzór spisu z natury wraz z omówieniem można zaleźć w artykule: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem.

Obowiązek ujęcia wartości remanentu w KPiR występuje nawet w sytuacji, gdy wynosi on 0 zł.

Podsumowanie zapisów w księdze

Podatnik może dokonywać podsumowania w KPiR na dwa sposoby - sumować kwoty w poszczególnych kolumnach narastająco przez cały rok lub wyłącznie na koniec miesiąca. Na koniec roku należy wykazać sumę kwot znajdujących się w kolumnach od 7 do 16 KPiR. Strona z podsumowaniem powinna być ostatnią stroną księgi w danym roku podatkowym. Działanie to ma na celu poprawne wyliczenie dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Jeżeli podatnik zamierza zmienić formę opodatkowania na kolejny rok podatkowy, stosownego zgłoszenie w urzędzie skarbowym powinien dokonać do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku (przepis obowiązuje od 2019 r.).

Ustalenie dochodu lub straty

Dochodem wynikającym z KPiR jest różnica między przychodem a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów (z początku i końca roku). Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. W przypadku kiedy wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

Aby ustalić wysokość kosztów, do wartości spisu z natury sporządzonego na początek roku podatkowego należy doliczyć wartość zakupów towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego. Następnie kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków z kolumny 14 oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której wydatki (koszty) związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych kolumnach KPiR.

#polecamy