Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent, czyli spis z natury na koniec roku

Na koniec grudnia każdego roku podatkowego podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić remanent - nazywany inaczej spisem z natury czy też inwentaryzacją. Sporządzony remanent przyczynia się do ustalenia kwoty faktycznego dochodu w zeznaniu rocznym.

Co obejmuje remanent?

Zakres, który powinna obejmować inwentaryzacja, określa § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR i są to:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.

Remanent powinien zawierać również te składniki majątku, które w dniu sporządzania spisu fizycznie znajdują się poza przedsiębiorstwem, ale stanowią własność podatnika, a także towary obce znajdujące się w tym dniu w przedsiębiorstwie (z tym że nie podlegają one wycenie, podaje się jedynie ich ilość oraz wskazuje właściciela).

Remanent - wycena

Sporządzony remanent podlega wycenie po to, aby możliwe było jego zaksięgowanie w KPiR, gdyż brany jest pod uwagę przy ustalaniu faktycznego dochodu po zakończonym roku podatkowym. Jeśli wartość sporządzonego spisu z natury na koniec roku przewyższa remanent początkowy za ten rok wówczas różnica wynikająca z remanentów powiększa dochód podlegający opodatkowaniu. Jeśli natomiast wartość remanentu końcowego jest niższa niż początkowego różnica będzie pomniejszać ostateczny dochód. Wycena powinna odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sporządzania spisu z natury.

Materiały oraz towary handlowe objęte spisem wycenia się według cen zakupu lub nabycia. W wyjątkowych przypadkach wyceny można dokonać na podstawie cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen nabycia lub zakupu (np. w wyniku uszkodzenia).

Półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów ich wytworzenia.

Odpady użytkowe, które utraciły swoją pierwotną wartość w toku produkcji, wycenia się według wartości oszacowanej z uwzględnieniem ich przydatność do dalszego użytkowania.

Cena zakupu - to cena jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Koszt wytworzenia - to wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.
Wartość rocznego końcowego spisu z natury należy ująć w KPiR pod datą 31 grudnia. Sporządzona inwentaryzacja stanowi zarazem remanent początkowy na pierwszy dzień kolejnego roku podatkowego i również podlega wpisowi do KPiR (pierwszy wpis otwierający KPiR na nowy rok).

Remanent zerowy

Remanent jest konieczny do prawidłowego obliczenia wartości dochodu, wprost narzucone jest to przez przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co niezwykle ważne - nawet jeżeli podatnik nie posiada żadnych towarów handlowych, materiałów czy innych artykułów podlegających spisowi, powinien sporządzić remanent zerowy. Stanowi on bowiem oświadczenie przedsiębiorcy, że na dzień 31 grudnia w firmie nie znajdują się żadne artykuły objęte obowiązkiem inwentaryzacji, tym samym podlega księgowaniu do KPiR z wartością równą 0.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Jakie elementy powinien posiadać remanent?

Sam spis powinien zostać sporządzony w sposób rzetelny, zgodny z rzeczywistym stanem, staranny i trwały. Informacje, jakie powinien zawierać spis z natury, to:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27 (m.in. towarów handlowych i materiałów),
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Wprowadzanie remanentu końcowego w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl należy wprowadzać wartości sporządzanych remanentów. Na ich podstawie tworzony jest wpis do KPiR oraz ustalana jest różnica remanentowa, którą system automatycznie uwzględnia przy generowaniu deklaracji rocznej.

W celu prowadzenia końcowego spisu z natury w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT. Jako rodzaj należy wybrać REMANENT KOŃCOWY oraz wprowadzić datę i kwotę sporządzonego remanentu.

Remanent w systemie wfirma.pl