Poradnik Przedsiębiorcy

Możliwość przeprowadzania remanentu w trakcie roku a zaliczka na podatek dochodowy

Spis z natury w firmie należy przeprowadzać co do zasady w dniu rozpoczęcia działalności, na zakończenie i rozpoczęcie roku podatkowego, przy likwidacji działalności oraz przy zmianie wspólnika w przypadku spółki cywilnej. Podatnicy mogą jednak skorzystać z prawa do przeprowadzania remanentu także w trakcie roku podatkowego. Powstaje wówczas pytanie - jak taki “śródroczny” spis z natury należy odnieść do zaliczki na podatek dochodowy?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawą do ustalenia zaliczki na podatek dochodowy są przychody przedsiębiorcy, pomniejszone o poniesione przez niego koszty. W przypadku, gdy w danym okresie przeprowadzony zostanie dodatkowy remanent, wartość przychodu należy powiększyć o różnicę pomiędzy spisem z natury końcowym a początkowym, o ile jest ona dodatnia, bądź pomniejszyć, w przypadku gdy okaże się ona ujemna.

Zdecydowana większość podatników decyduje się na przeprowadzanie spisów z natury zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w przepisach. Tworzony jest zatem remanent początkowy przy rozpoczęciu działalności bądź nowego roku podatkowego, a następnie remanent końcowy wraz z jego zakończeniem. Różnicę między spisem końcowym a początkowym uwzględnia się następnie podczas wyliczania podatku za cały rok podatkowy oraz generowania deklaracji rocznej PIT.

Jak zostało wcześniej wspomniane, przedsiębiorcy mają prawo do przeprowadzania remanentów także w trakcie roku podatkowego -  np. dla każdego miesiąca z osobna. W takiej sytuacji wartość spisu z natury powinna zostać uwzględniona już podczas generowania zaliczki na podatek za okres, w którym podatnik zdecydował się podsumować stan magazynu.

Kwestią sporną przy sporządzaniu spisu z natury w trakcie trwania roku podatkowego jest konieczność powiadomienia o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dni przed przeprowadzeniem spisu. Obowiązek ten wynika bowiem z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednocześnie, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o PIT, możliwość uwzględnienia różnic remanentowych podczas wyliczania zaliczki na podatek jest uzależniona wyłącznie od faktu, czy podatnik taki remanent przeprowadził, czy też nie.

Po stronie braku konieczności zgłaszania przez podatnika do naczelnika faktu przeprowadzenia spisu z natury, przemawia także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2013 r. (I SA/Bk 70/13). Wyrażono w nim opinię, iż gdyby ustawodawca chciał uzależnić możliwość zaliczenia wyniku remanentu do zaliczki od zgłoszenia do naczelnika urzędu, zostałoby to wyrażone wprost. Jednakże w takiej sytuacji prawnej, jaka obowiązuje obecnie, nie jest konieczne każdorazowe dokonywanie takiego zgłoszenia.