0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent końcowy co powinno być w nim zawarte?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przygotowuję się do sporządzenia spisu z natury (remanentu końcowego i początkowego). Nie do końca wiem, jak to zrobić. Moja firma zajmuje się sprzedażą drewna na opał. Czy remanent końcowy powinien uwzględniać tylko zakupiony towar czy również zakupiony sprzęt, faktury za telefon, internet?

Tadeusz, Warszawa

 

Czym jest remanent końcowy i kto ma obowiązek go sporządzać?

Każdy podatnik, niezależnie od rodzaju działalności, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, zobowiązany jest do sporządzenia na koniec każdego roku podatkowego remanentu końcowego, czyli tzw. spisu z natury. Spis ten należy przeprowadzić, nawet jeśli jego wartość jest „zerowa”.

Remanent końcowy staje się następnie remanentem początkowym, który sporządza się na dzień 1 stycznia kolejnego roku podatkowego. W związku z tym podatnicy, którzy sporządzili remanent na koniec poprzedniego roku podatkowego, nie mają obowiązku sporządzania remanentu początkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się remanent końcowy sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Od 2019 roku podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania remanentu końcowego.

Remanent końcowy a podatek dochodowy

Remanent, a dokładniej różnica pomiędzy wartością remanentu początkowego a wartością remanentu końcowego brana jest pod uwagę dopiero w rozliczeniu rocznym. Wówczas w przypadku, gdy wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości na początek roku, koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone o tę różnicę. W przeciwnym wypadku – różnica powiększy kwotę dochodu.

Jakie elementy powinien zawierać remanent końcowy i co należy w nim ująć?

Spisu z natury dokonuje się na specjalnie przygotowanym do tego arkuszu, który powinien zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko właściciela lub nazwę firmy,
 • datę sporządzenia remanentu,
 • numer kolejny pozycji w arkuszu,
 • nazwę towaru lub innych elementów objętych spisem,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną na podstawie inwentaryzacji,
 • wartość (ilość towaru przemnożona przez jego cenę jednostkową),
 • łączną wartość remanentu,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis właściciela jednostki oraz osób sporządzających inwentaryzację, oraz uczestniczących w inwentaryzacji.

Bardzo często problematyczne okazuje się określenie, co tak właściwie powinno się znaleźć w remanencie końcowym. Co do zasady należy ująć:

 • towary handlowe, 
 • materiały podstawowe, 
 • półwyroby,
 • wyroby gotowe,
 • produkcję w toku,
 • odpady i braki (powstałe w wyniku zdarzenia losowego, które nie było zależne od podatnika).

W przypadku, gdy podatnik zakupił towary, które nie zostały jeszcze dostarczone, w remanencie należy ująć zakupione (niesprzedane na dzień spisu) towary, nawet jeśli nie znajdują się jeszcze w posiadaniu podatnika (tzw. towary w drodze), gdy prawnie podatnik jest on ich właścicielem. 

Remanent nie zawiera natomiast produktów zakupionych typowo na potrzeby firmy, czyli:

 • zakupu środków trwałych, 
 • zakupu wyposażenia.

W związku z powyższym, ponieważ w remanencie nie powinno się wykazywać produktów zakupionych stricte w związku z potrzebami firmy, musi Pan w sporządzonym spisie z natury ująć jedynie zakupione towary, materiały i ewentualne braki lub odpady. Remanent końcowy należy wykazać w kolumnie 15 księgi przychodów i rozchodów.

Jak dodać remanent końcowy w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl z łatwością wprowadzisz remanent do ewidencji księgowej. Aby wprowadzić do systemu wartość sporządzonego spisu z natury należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT, następnie w polu RODZAJ należy wybrać opcję REMANENT KOŃCOWY. Jako datę należy wskazać ostatni dzień danego roku podatkowego, czyli np. 31 grudnia 2023 r. Następnie, po zapisaniu, system automatycznie wygeneruje remanent początkowy na podstawie wartości remanentu końcowego.

Jak dodać remanent końcowy w systemie wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów