Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności a obowiązki podatkowe

Zawieszenie działalności przedsiębiorcy mogą zgłosić do urzędu, gdy nie uzyskują spodziewanych zysków. Ci, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalności na okres od miesiąca, a maksymalnie do 24 miesięcy. W tym okresie zostają zwolnieni z większości obowiązków z tytułu należności budżetowych.

Zawieszenie działalności a czynności niedozwolone

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej, a tym samym uzyskiwać z niej przychodów. Co ważnie, nie mają również prawa wykonywać usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, które odpowiadają swym zakresem profilowi zawieszonej działalności.

Poza tym podatnicy nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od firmowych środków trwałych. Zgodnie z art. 22c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mogą być amortyzowane w tym okresie.

Zawieszenie działalności - co przedsiębiorcy mogą robić

Jak stanowi art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności mogą:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed okresem zawieszenia,
  • zbywać własne środki trwałe, a także wyposażenie,
  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
  • zostać poddani kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności a ZUS

Dokonując zawieszenia działalności za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, jednocześnie zostaje wysłane przez urząd miasta zawiadomienie do ZUS o czasowym wyrejestrowaniu.

Tym sposobem przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS od dnia zawieszenia aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym działalność zostanie odwieszona. Co ważne, właściciel firmy nie musi w tym czasie składać żadnych dokumentów rozliczeniowych. Sprawa się jednak komplikuje, gdy zawieszenie nastąpi w trakcie miesiąca. Wówczas składki społeczne powinny zostać obliczone proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności w miesiącu zawieszenia. Co istotne, ta zasada nie obowiązuje w stosunku do składek zdrowotnych, które powinny zostać opłacone w pełnej wysokości (składki zdrowotnej nie opłaca się jedynie w przypadku, gdy zawieszenie obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy).

Zawieszenie działalności a PIT

Zgodnie z art. 44 ust. 10 updof w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi regulować zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że gdy zawieszenie obejmuje koniec roku rozliczeniowego, wówczas należy sporządzić remanent końcowy oraz zeznanie roczne.

Zawieszenie działalności a VAT

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku deklaracji VAT. Przedsiębiorca, który zawiesza działalność, nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych za te okresy (miesiące lub kwartały), w których zawiesił działalność. Dodatkowo przepisy nie przewidują szczególnego sposobu informowania Urzędu Skarbowego o zawieszeniu działalności w zakresie podatku od towarów i usług.

Ważne !

W tej kwestii zwolnienie z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych VAT nie obejmuje przedsiębiorców, którzy:

  • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dokonują importu usług lub nabywają towary.

Dodatkowo zwolnienie to nie obowiązuje w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, a także okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (np. sprzedaż środków trwałych) oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zawieszenie działalności a podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy często wybierają jako siedzibę swojej firmy prywatne mieszkania. Takie rozwiązanie pozwala zaliczyć wydatki związane z eksploatacją lokalu (w części przeznaczonej na działalność) do kosztów podatkowych. W takich sytuacjach często zobowiązani są zapłacić  wyższą stawkę podatku od nieruchomości.

Według stanowiska Ministra Finansów, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle nadal pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według wyższych stawek.

 Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty, budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych

Reasumując, dla zastosowania podwyższonych stawek podatku od nieruchomości wystarczy sam fakt posiadania nieruchomości (z wyjątkiem budynków mieszkalnych) przez przedsiębiorcę.