0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a obowiązki podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawieszenie działalności przedsiębiorcy mogą zgłosić do urzędu, gdy nie uzyskują spodziewanych zysków. Ci, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalności na okres od miesiąca, a maksymalnie do 24 miesięcy. W tym okresie zostają zwolnieni z większości obowiązków z tytułu należności budżetowych.

Zawieszenie działalności a czynności niedozwolone

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej, a tym samym uzyskiwać z niej przychodów. Co ważnie, nie mają również prawa wykonywać usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, które odpowiadają swym zakresem profilowi zawieszonej działalności.

Poza tym podatnicy nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od firmowych środków trwałych. Zgodnie z art. 22c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mogą być amortyzowane w tym okresie.

Zawieszenie działalności - co przedsiębiorcy mogą robić

Jak stanowi art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności mogą:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed okresem zawieszenia,
  • zbywać własne środki trwałe, a także wyposażenie,
  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
  • zostać poddani kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności a ZUS

Dokonując zawieszenia działalności za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, jednocześnie zostaje wysłane przez urząd miasta zawiadomienie do ZUS o czasowym wyrejestrowaniu.

Tym sposobem przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS od dnia zawieszenia aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym działalność zostanie odwieszona. Co ważne, właściciel firmy nie musi w tym czasie składać żadnych dokumentów rozliczeniowych. Sprawa się jednak komplikuje, gdy zawieszenie nastąpi w trakcie miesiąca. Wówczas składki społeczne powinny zostać obliczone proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności w miesiącu zawieszenia. Co istotne, ta zasada nie obowiązuje w stosunku do składek zdrowotnych, które powinny zostać opłacone w pełnej wysokości (składki zdrowotnej nie opłaca się jedynie w przypadku, gdy zawieszenie obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy).

Zawieszenie działalności a PIT

Zgodnie z art. 44 ust. 10 updof w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi regulować zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że gdy zawieszenie obejmuje koniec roku rozliczeniowego, wówczas należy sporządzić remanent końcowy oraz zeznanie roczne.

Zawieszenie działalności a VAT

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku deklaracji VAT. Przedsiębiorca, który zawiesza działalność, nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych za te okresy (miesiące lub kwartały), w których zawiesił działalność. Dodatkowo przepisy nie przewidują szczególnego sposobu informowania Urzędu Skarbowego o zawieszeniu działalności w zakresie podatku od towarów i usług.

Ważne !

W tej kwestii zwolnienie z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych VAT nie obejmuje przedsiębiorców, którzy:

  • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dokonują importu usług lub nabywają towary.

Dodatkowo zwolnienie to nie obowiązuje w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, a także okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (np. sprzedaż środków trwałych) oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zawieszenie działalności a podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy często wybierają jako siedzibę swojej firmy prywatne mieszkania. Takie rozwiązanie pozwala zaliczyć wydatki związane z eksploatacją lokalu (w części przeznaczonej na działalność) do kosztów podatkowych. W takich sytuacjach często zobowiązani są zapłacić  wyższą stawkę podatku od nieruchomości.

Według stanowiska Ministra Finansów, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle nadal pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według wyższych stawek.

 Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty, budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych

Reasumując, dla zastosowania podwyższonych stawek podatku od nieruchomości wystarczy sam fakt posiadania nieruchomości (z wyjątkiem budynków mieszkalnych) przez przedsiębiorcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów