0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie i wznowienie działalności

Wielkość tekstu:

Dla przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji finansowej przewidziano możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy, pod warunkiem, iż nie zatrudniają oni pracowników. W czasie zawieszenia działalności nie ma obowiązku płacenia składek czy podatków, niemniej można opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i rentowe. Informacja o zawieszeniu nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, iż w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności ani osiągać bieżących przychodów z tego tytułu. Jest natomiast upoważniony do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów, przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej należy zgłosić w urzędzie miasta lub gminy na formularzu CEIDG-1. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: nazwę przedsiębiorcy, numer PESEL, miejsce zamieszkania, datę rozpoczęcia oraz przewidywany okres zawieszenia działalności gospodarczej a także oświadczenie, że przedsiębiorca nie zatrudnia obecnie pracowników w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Wniosek taki jest zwolniony z opłat. Można go złożyć w formie pisemnej osobiście lub wysłać listem poleconym. Istnieje również możliwość złożenia takiego wniosku w formie elektronicznej – musi być jednak opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nie ma potrzeby składania w ZUS dokumentów wyrejestrowujących. Organ ewidencyjny sam przesyła kopię wpisu o zawieszeniu działalności do właściwego urzędu skarbowego, ZUS i GUS, a następnie ZUS zawiadamia przedsiębiorcę o sporządzonych dokumentach w związku z zawieszeniem przez niego działalności.

Należy pamiętać, że po upływie 30 dni od zawieszenia działalności ustaje prawo do świadczeń zdrowotnych. Wniosek o zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego składa się w Narodowym Funduszu Zdrowia, po czym zawierana jest umowa na czas nieokreślony (należy uiścić opłatę dodatkową). Rozwiązać ją można informując NFZ na piśmie o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia.

W przypadku, gdy przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, składki za dany miesiąc rozlicza się w deklaracji ZUS DRA (którą należy składać za każdy miesiąc). Opłaca się je w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.

Przedsiębiorcy, którzy figurują w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszają zawieszenie działalności w sądzie rejestrowym na formularzu KRS-Z62. Spółki handlowe same muszą powiadomić ZUS o zawieszeniu działalności. Jeśli zdarzy się, że ZUS po otrzymaniu takiej informacji stwierdzi, że przedsiębiorca nie wyrejestrował pracowników z ubezpieczeń, powiadamia organ ewidencyjny i przedsiębiorcę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie działalność gospodarcza została zawieszona.

W momencie upłynięcia okresu zawieszenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić w organie ewidencyjnym jej wznowienie. Powinien to zrobić wypełniając i składając formularz CEIDG-1 w ciągu 7 dni od daty odwieszenia działalności. W przypadku odwieszenia działalności organ ewidencyjny również przekazuje kopię wniosku do ZUS i na tej podstawie są sporządzane dokumenty ubezpieczeniowe.

W sytuacji, gdy w czasie zawieszenia działalności zmieniły się zasady podlegania ubezpieczeniom lub uległ zmianie kod tytułu ubezpieczenia, dokumenty zgłoszeniowe musi złożyć sam płatnik składek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów