0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a zasiłek macierzyński - prawo przedsiębiorcy do zasiłku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca ma prawo podejmować różne kroki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym może zawiesić jej wykonywanie. Taka decyzja wywołuje określone skutki prawne, które mogą dotyczyć np. podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zawieszenie działalności a zasiłek macierzyński - sprawa zachowania prawa do zasiłku macierzyńskiego w razie zawieszenia działalności gospodarczej. Piszemy na ten temat poniżej.

Zawieszenie działalności a zasiłek macierzyński – podstawy prawne

Zanim przejdziemy do istoty omawianego zagadnienia, warto wskazać podstawowe przepisy, do jakich należy się odwołać. 

Będzie to z pewnością Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, zwana dalej upp. 

Kolejnym ważnym aktem prawnym, jaki należy przywołać w tym zakresie tematycznym, jest Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej określana jako ustawa zasiłkowa.

Zawieszenie działalności a zasiłek macierzyński — podstawowe zasady zawieszenia działalności

Zasady zawieszania działalności gospodarczej zostały określone w odpowiednich przepisach Prawa przedsiębiorców.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych (art. 22 ust. 1 upp).

Oznacza to zatem, że zawieszenie działalności gospodarczej może mieć zastosowanie do tych spośród przedsiębiorców, którzy nie korzystają przy wykonywaniu tej działalności z pracy osób będących pracownikami.

Na zasadzie swego rodzaju wyjątku – z uprawnienia do zawieszenia działalności może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Jeżeli doszło do zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 22 ust. 2 upp).

W art. 22 ust. 1 upp jest mowa o tym, że przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że zawieszenie działalności wywołuje określone skutki prawne wynikające z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Chodzi w tym przypadku o Ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej jako „sus”.

Ogólnie mówiąc, w odniesieniu do osób, które zawiesiły działalność gospodarczą, nie stosuje się określonych przepisów związanych z obowiązkiem ubezpieczeniowym. Polega to na tym, że: 

  • przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (art. 36a ust. 1 sus);
  • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania tej działalności (art. 36a ust. 2 sus).

Zawieszenie działalności a zasiłek macierzyński  a prawo przedsiębiorcy do zasiłku macierzyńskiego

Osoby wykonujące działalność gospodarczą mogą nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego na zasadach analogicznych do pracowników – taką możliwość przewiduje ustawa zasiłkowa.

Przedsiębiorca ma prawo do zasiłku macierzyńskiego pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego, które jest dla niego – w rozumieniu przepisów ustawy sus – ubezpieczeniem dobrowolnym.

W świetle unormowań ustawy zasiłkowej tytułem ubezpieczenia chorobowego jest zatrudnienie lub inna działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy sus.

Warto podkreślić, że w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie musi być spełniony warunek minimalnego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (90-dniowy okres wyczekiwania w razie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), wystarczy sam fakt przystąpienia do tego ubezpieczenia.

Tak więc osobie wykonującej działalność gospodarczą przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy w okresie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

  1. urodziła dziecko;
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Zawieszenie działalności a zasiłek macierzyński

Należy podkreślić, że wykonywanie działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest dopuszczalne, nie obowiązują bowiem w tym przypadku ograniczenia stosowane przy pracowniczym zatrudnieniu. W odniesieniu do przedsiębiorcy nie możemy mówić o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego w rozumieniu Kodeksu pracy, a jedynie o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. W związku z tym osoba prowadząca pozarolniczą działalność ma swobodę w zakresie tego, czy podczas pobierania wspomnianego zasiłku będzie aktywna w biznesie, czy też nie. 

Przedsiębiorca ma także prawo do zawieszenia działalności w okresie, w jakim będzie pobierać zasiłek macierzyński. 

Przykład 1.

Ubezpieczona prowadzi działalność gospodarczą i zgłosiła się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Zaszła w ciążę, kontynuowała jednocześnie działalność biznesową. Po porodzie będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński dzięki ubezpieczeniu chorobowemu. Ze względów organizacyjnych i rodzinnych kobieta postanowiła zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nie spowoduje to jednak wstrzymania wypłaty tego zasiłku, ponieważ ubezpieczona nabyła już do niego prawo przed podjęciem decyzji o zawieszeniu aktywności biznesowej. 

Jak to wynika z przywołanego wcześniej w tekście art. 36a sus, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania wspomnianej działalności, do dnia poprzedzającego dzień jej wznowienia, przy czym przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Ma to jednak znaczenie na przyszłość, nie wpłynie zatem na prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli osoba wykonująca działalność dokona zawieszenia jej wykonywania w trakcie pobierania świadczenia.  

Podstawą uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego przez osobę wykonującą pozarolniczą działalność gospodarczą jest objęcie ubezpieczeniem chorobowym (dobrowolnym) przypadającym na dzień porodu.

Sytuacja ulegnie zasadniczej przemianie, jeżeli ubezpieczona wykonująca działalność gospodarczą zawiesi jej prowadzenie, a następnie urodzi dziecko. Należy przypomnieć istotne zastrzeżenie, zgodnie z którym w okresie zawieszenia aktywności biznesowej nie opłaca się ubezpieczenia chorobowego.

W powyżej opisanych okolicznościach ubezpieczonej, która zdecydowała o zawieszeniu działalności gospodarczej przed porodem – nie będzie przysługiwać prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Przykład 2.

Ubezpieczona prowadząca działalność gospodarczą zawiesiła jej wykonywanie. W okresie zawieszenia aktywności biznesowej nie podlega ona ubezpieczeniu chorobowemu, którego posiadanie jest z kolei warunkiem do nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego. W przypadku urodzenia dziecka w trakcie trwającego już okresu zawieszenia działalności osoba prowadząca tę działalność nie będzie zatem mogła uzyskać prawa do wspomnianego zasiłku.

Zawieszenie działalności a zasiłek macierzyński – podsumowanie

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do jej zawieszenia w każdym czasie. Oznacza to określone konsekwencje, w tym także w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym. Przedsiębiorca może nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli zgłosi się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Zawieszenie prowadzenia działalności biznesowej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie doprowadzi do utraty prawa do tego świadczenia. Sytuacja w tym zakresie ulegnie diametralnej zmianie, jeżeli ubezpieczona wykonująca działalność gospodarczą najpierw zawiesi jej prowadzenie, a następnie urodzi dziecko.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów