0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie konsekwencje generuje nieopłacenie składek ZUS w terminie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek opłaty składek ZUS dotyczy każdego przedsiębiorcy. Nie ma tu znaczenia, w jakiej wysokości są  należne czy jaka jest podstawa ich naliczania. W związku z tym pojawia się pytanie, czy niezapłacenie składki w terminie niesie za sobą negatywne konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie reperkusje będzie miało nieopłacenie składek ZUS w terminie?

Terminy płatności składek ZUS

Od stycznia 2022 roku obowiązują następujące terminy opłacania składek:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Są to terminy odgórne, o których nikt nie przypomina przedsiębiorcy - to po jego stronie leży obowiązek ich dotrzymania.

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - zapłata po terminie a odsetki

W przypadku nieopłacenia składek ZUS w terminie, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością doliczenia do ich wartości należnych odsetek. Ich wartość będzie zależała od długości okresu, jaki minie od wymagalnego terminu płatności do dnia dokonania zaległej zapłaty, włącznie z tym dniem.

Jednocześnie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że przy naliczaniu odsetek za zwłokę stosuje się przepisy dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z zapisami ustawy odsetek od tych zaległości nie pobiera się, jeżeli nie przekraczają wartości 1% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Dodatkowy koszt w formie odsetek za nieopłacenie składek ZUS w terminie opłaca się łącznie z nieterminowo płaconymi składkami. Oznacza to, że nie należy tych kwot rozdzielać.

Uważaj na dodatkową opłatę!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość nałożenia na płatnika składek dodatkowej opłaty w wysokości 100% nieopłaconych składek. W związku z tym, w przypadku nieterminowych wpłat może dojść do podwojenia wartości składki. Ponadto długotrwałe nieopłacanie składek ZUS może spowodować powstanie egzekucji należności nawet na drodze sądowej.

ZUS może zająć nieruchomość

Nieopłacenie składek ZUS w terminie daje Zakładowi prawo do:

  • wystąpienia o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy, a w przypadku braku księgi ma możliwość wystąpić o jej założenie,
  • zajęcia majątku dłużnika,
  • ściągnięcia zaległych należności bezpośrednio z rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Jeżeli egzekucja jest niewykonalna, odpowiedzialność może zostać przeniesiona na osoby najbliższe dłużnikowi - np. małżonka, a także wspólników.

Kiedy ubezpieczenia chorobowego ustaje?

Dodatkowo nieopłacenie składek ZUS w terminie od 2022 nie wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego. Jednak zaległość mogą mieś wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Gdy zaległość przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia - 2023 roku do stycznia do czerwca jest to kwota 34,90 zł, a do lipca do grudnia 36,00 zł- to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

W jaki sposób można uniknąć kar?

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji nieopłacenia składek ZUS w terminie przedsiębiorca, który wie, że jego trudna sytuacja finansowa nie pozwoli mu na dokonanie płatności w wyznaczonym czasie, może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty. Tu należy spełnić dodatkowe warunki - m.in. bez względu na trudną sytuację, składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników oraz innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia muszą zostać opłacone.

Jeżeli wniosek o odroczenie terminów płatności zostanie rozpatrzony pozytywnie, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do naliczania odsetek za składki opłacane w późniejszym, wyznaczonym przez ZUS, terminie.

Nieopłacenie składek ZUS w terminie niesie ze sobą określone konsekwencje, które przedsiębiorca powinien mieć na względzie decydując się zna zwłokę w opłatach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów