Poradnik Przedsiębiorcy

500 zł na każde dziecko - ważne zmiany od 1 lipca 2019 roku

Ważne zmiany w programie Rodzina 500+: od 1 lipca 2019 roku przysługuje 500 zł na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Na złożenie wniosków będzie czas do końca września 2019 roku - wtedy świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku ma być prostsze - nie trzeba dokumentować sytuacji finansowej.

500 zł na każde dziecko - najważniejsza zmiana

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Nie ma znaczenia, jakie są dochody rodziny ani to, ile jest dzieci w rodzinie. Świadczenie 500+ dostaną również jedynaki. Dzięki temu ze świadczenia skorzysta łącznie 6,8 mln dzieci.

Zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

Od 1 lipca 2019 roku przy świadczeniu na pierwsze dziecko zlikwidowano kryterium dochodowe. Przysługiwać będzie 500 zł na każde dziecko, niezależnie od dochodów.  To z kolei spowoduje uproszczenie samego wniosku. Urzędnicy nie będą musieli weryfikować wysokości dochodów przy świadczeniu na pierwsze dziecko.

Ważne terminy dla 500 zł na każde dziecko

Kiedy można złożyć wniosek o 500 zł na każde dziecko?

W przypadku dziecka, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie 500+, wniosek można złożyć od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Wówczas 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku po 30 września 2019 roku będzie oznaczało utratę możliwości wyrównania za okres od lipca do września włącznie. Świadczenie 500+ zostanie wypłacone wtedy tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Co powinni zrobić rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie 500+ na drugie i kolejne dzieci do końca września 2019 roku, a chcieliby złożyć wniosek o 500 zł na pierwsze dziecko? Należy od 1 lipca złożyć jeden wniosek obejmujący wszystkie dzieci. Na jego podstawie pierwsze dziecko dostanie 500+ z wyrównaniem od lipca, natomiast kolejne dzieci - świadczenie od października (do końca września mają je już przyznane).

Terminy wypłaty 500 zł na każde dziecko

Kiedy 500 zł na każde dziecko zostanie wypłacone? Maksymalne terminy wypłat zależą od daty złożenia wniosku.

Data złożenia wniosku

Maksymalny termin wypłaty 500+

Wysokość wypłacanego świadczenia

lipiec - sierpień 2019

31 października 2019

z wyrównaniem od lipca

wrzesień 2019

30 listopada 2019

z wyrównaniem od lipca

październik 2019

31 grudnia 2019

z wyrównaniem od października

listopad 2019

31 stycznia 2020

z wyrównaniem od listopada

grudzień 2019 - 31 stycznia 2020

29 lutego 2020

z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku

Jak i kiedy złożyć wniosek o 500 zł na każde dziecko?


Wnioski o 500 zł na każde dziecko na nowych zasadach można składać:

 • od 1 lipca 2019 roku- elektronicznie

 • od 1 sierpnia 2019 roku - w tradycyjny sposób, na papierowym  formularzu - w urzędzie lub listownie

Złożenie wniosku w formie elektronicznej jest możliwe przez:

 • portal Emp@tia

 • bankowość elektroniczną

 • portal PUE ZUS

Po narodzinach dziecka - 3 miesiące na wniosek

Od 1 lipca rodzice będę mieli aż 3miesiące na złożenie wniosku o 500+ dla nowonarodzonego dziecka. Otrzymają wtedy 500+ z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Taka sama reguła ma zastosowanie do osób, które uzyskały opiekę nad dzieckiem.

Zasada ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku lub opieki uzyskanej po tym dniu.

Koniec z wymogiem ustalania alimentów

Łatwiej będą mieć również rodzice samotnie wychowujący dziecko. Do tej pory w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, konieczne było ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Od 1 lipca 2019 roku ten wymóg zostaje zlikwidowany. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów i niezależnie od tego, czy na dziecko są ustalone alimenty.

Automatyczna informacja o przyznaniu 500+

Rezygnacja z kryterium dochodowego oznacza też prostszą procedurę. Nie będzie już wydawana decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia 500+. Zamiast tego, wysyłana będzie automatycznie generowana informacja o przyznaniu świadczenia, na wskazany adres e-mail. Jeśli we wniosku nie został podany adres poczty elektronicznej, to informację o przyznaniu świadczenia można będzie odebrać w urzędzie. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty 500+.

Decyzja administracyjna będzie wydawana tylko w sprawach:

 • odmowy przyznania 500+

 • uchylenia prawa do 500+

 • zmiany prawa do 500+

 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego 500+.

Nowy okres dla 500+ - do końca maja 2021 roku

W sprawach z wniosków o 500 zł na każde dziecko, złożonych po 30 czerwca 2019 roku, będzie przyznawane świadczenie 500+ na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Natomiast początkowym terminem przyznania na podstawie takich wniosków 500+ jest 1 lipca 2019 roku - o ile prawo do 500+ na dziecko za lipiec, sierpień i wrzesień nie zostało już wcześniej przyznane.

Przykład 1.

Maria i Jan K. mają dwójkę dzieci: starszą córkę i młodszego syna. Na córkę mają już przyznane 500+. Dzięki zmianie zasad, mogą od 1 lipca złożyć wniosek o 500+ na młodszego syna. Świadczenie na syna zostanie przyznane za okres od 1 lipca 2019 roku. W tym samym wniosku uwzględniają też starszą córkę, na którą już pobierają świadczenie. Ponieważ córka ma już przyznane 500+ do końca września, w jej przypadku świadczenie na podstawie nowego wniosku zostanie przyznane za okres do 1 października 2019 roku.

500 zł na każde dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Od 1 lipca świadczenie 500+ będzie przyznawane wszystkim dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczym do ukończenia 18 lat. Dotyczy to nie tylko placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, ale też placówek:

 • typu socjalizacyjnego

 • typu interwencyjnego

 • typu specjalistyczno - terapeutycznego

 • regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

 • interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o świadczenie składa dyrektor w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka. Pieniądze mają być przeznaczone w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Śmierć jednego z rodziców a 500 zł na każde dziecko

Kolejna zmiana od 1 lipca dotyczy sytuacji, gdy zmarł rodzic, który złożył wniosek o 500+.

Jeśli śmierć rodzica nastąpiła przed 1 lipca 2019 roku, to obowiązują stare zasady. Drugi rodzic musi złożyć wniosek, a świadczenie jest przyznawane dopiero od miesiąca, w którym ten wniosek złożył. Nie ma więc ciągłości.

Po zmianie, jeśli śmierć rodzica nastąpiła po 30 czerwca 2019 roku, to drugi rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do 500+, jeśli w terminie 3 miesięcy złoży wniosek o przyznanie 500 zł na dziecko. Pieniądze zostaną wtedy wypłacone z wyrównaniem.

Opisane zmiany są efektem ustawy z 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.