0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

500 zł na każde dziecko

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ważne zmiany w programie Rodzina 500+: od 1 lipca 2019 roku przysługuje 500 zł na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Na złożenie wniosków będzie czas do końca września 2019 roku - wtedy świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku ma być prostsze - nie trzeba dokumentować sytuacji finansowej.

500 plus na pierwsze dziecko od lipca - najważniejsza zmiana

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Nie ma znaczenia, jakie są dochody rodziny ani to, ile jest dzieci w rodzinie. Świadczenie 500+ otrzymują również jedyncy. 

500 zł na pierwsze dziecko - zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

Od 1 lipca 2019 roku przy świadczeniu na pierwsze dziecko zlikwidowano kryterium dochodowe. Przysługiwać będzie 500 zł na każde dziecko, niezależnie od dochodów.  To z kolei spowoduje uproszczenie samego wniosku. Urzędnicy nie będą musieli weryfikować wysokości dochodów przy świadczeniu na pierwsze dziecko.

500 zł na każde dziecko - ważne terminy 

Kiedy można złożyć wniosek o 500 zł na każde dziecko?

W przypadku dziecka, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie 500+, wniosek można złożyć od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Wówczas 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku po 30 września 2019 roku będzie oznaczało utratę możliwości wyrównania za okres od lipca do września włącznie. Świadczenie 500+ zostanie wypłacone wtedy tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Co powinni zrobić rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie 500+ na drugie i kolejne dzieci do końca września 2019 roku, a chcieliby złożyć wniosek o 500 zł na pierwsze dziecko? Należy od 1 lipca złożyć jeden wniosek obejmujący wszystkie dzieci. Na jego podstawie pierwsze dziecko dostanie 500+ z wyrównaniem od lipca, natomiast kolejne dzieci - świadczenie od października (do końca września mają je już przyznane).

Terminy wypłaty 500 zł na każde dziecko

Kiedy 500 zł na każde dziecko zostanie wypłacone?  Obecnie terminy wypłat  500 plus na każde dziecko zostały ustalone na konkretne dni miesiąca tj. 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Rodzice mogą tę informację zweryfikować na swoim profilu w PUE ZUS. Co ważne w przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej.

Jak i kiedy złożyć wniosek o 500 zł na każde dziecko?


Wnioski o 500 zł na każde dziecko na nowy okres świadczeniowy obowiązujący od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. należało złożyć do końca kwietnia 2022 r. 

Zgodnie z zasadami złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. gwarantowało wypłatę świadczenia z wyrównaniem za okres od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, jeśli wniosek na nowy okres został złożony po 30 czerwca 2022 r. świadczenie 500+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. 

Złożenie wniosku w formie elektronicznej jest możliwe przez:

 • portal Emp@tia

 • bankowość elektroniczną

 • portal PUE ZUS

Po narodzinach dziecka - 3 miesiące na wniosek

Od 1 lipca 2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące na złożenie wniosku o 500+ dla nowonarodzonego dziecka. Otrzymają wtedy 500+ z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Taka sama reguła ma zastosowanie do osób, które uzyskały opiekę nad dzieckiem.

Zasada ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku lub opieki uzyskanej po tym dniu.

Koniec z wymogiem ustalania alimentów

Przed 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, konieczne było ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Od 1 lipca 2019 roku ten wymóg zostaje zlikwidowany. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów i niezależnie od tego, czy na dziecko są ustalone alimenty.

Automatyczna informacja o przyznaniu 500+

Rezygnacja z kryterium dochodowego oznacza też prostszą procedurę. Nie są już wydawane decyzje administracyjne o przyznaniu świadczenia 500+. Zamiast tego, wysyłana będzie automatycznie generowana informacja o przyznaniu świadczenia, na wskazany adres e-mail. Jeśli we wniosku nie został podany adres poczty elektronicznej, to informację o przyznaniu świadczenia można będzie odebrać w urzędzie. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty 500+.

Decyzja administracyjna będzie wydawana tylko w sprawach:

 • odmowy przyznania 500+

 • uchylenia prawa do 500+

 • zmiany prawa do 500+

 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego 500+.

500 zł na każde dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Od 1 lipca świadczenie 500+ będzie przyznawane wszystkim dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczym do ukończenia 18 lat. Dotyczy to nie tylko placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, ale też placówek:

 • typu socjalizacyjnego

 • typu interwencyjnego

 • typu specjalistyczno - terapeutycznego

 • regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

 • interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o świadczenie składa dyrektor w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka. Pieniądze mają być przeznaczone w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Śmierć jednego z rodziców a 500 zł na każde dziecko

Należy pamiętać, że od 1 lipca 2019 r. w sytuacji, gdy zmarł rodzic, który złożył wniosek o 500+ to drugi rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do 500+, jeśli w terminie 3 miesięcy złoży wniosek o przyznanie 500 zł na dziecko. Pieniądze zostaną wtedy wypłacone z wyrównaniem.

Opisane zmiany są efektem ustawy z 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów