0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie zadania realizuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to organ administracji państwowej, który zajmuje się przede wszystkim ochroną konsumentów i kształtowaniem polityki antymonopolowej. Przedstawiamy, czym dokładnie się zajmuje.

Kto kieruje pracami UOKiK?

Na czele UOKiK stoi Prezes Urzędu. Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

 2. jest obywatelem polskim,

 3. korzysta z pełni praw publicznych,

 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. posiada kompetencje kierownicze,

 6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.

Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w składzie co najmniej 3 osób, których wiedza i doświadczenie dają gwarancję wyłonienia najlepszych kandydatów.

Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W skład UOKiK wchodzi centrala w Warszawie, delegatury urzędu w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu oraz laboratoria nadzorowane przez Prezesa Urzędu.

Jakie zadanie ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje zadania w następujących obszarach:

 • przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję,

 • przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów,

 • przeciwdziałanie stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów,

 • przeciwdziałanie antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy m.in.:

 • sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy;

 • wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, koncentracji przedsiębiorców, o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także innych decyzji przewidzianych w ustawie;

 • prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych przedsiębiorców;

 • przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej;

 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów;

 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów;

 • przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej;

 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów;

 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;

 • gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej urzędu;

 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Jakie kary na przedsiębiorców może nałożyć UOKiK?

Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dopuścił się m.in. następujących czynów:

 • dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu,

 • zastosował we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolone klauzule,

 • naruszył zbiorowe interesy konsumentów.

Kara 50 000 000 euro może zostać nałożona, jeżeli przedsiębiorca, choćby nieumyślnie, m.in.:

 • nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu lub udzielił ich nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd,

 • uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie kontroli lub przeszukania.

Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz koncentracji grozi kara w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów