0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancja producenta - na czym polega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli konsument kupił od sprzedawcy towar, który okazał się niezgodny z umową (np. miał wady), ma ustawowe prawo do jego reklamacji w ciągu dwóch lat od dnia jego nabycia. Sprzedawca za towar odpowiada zawsze - z mocy prawa, natomiast czasem może się zdarzyć, że na dany towar jest wystawiona tzw. gwarancja producenta.

Czym jest gwarancja producenta?

Gwarancja producenta to dobrowolne oświadczenie gwaranta (najczęściej producenta), zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie o właściwościach danego produktu.

Gwarancja producenta powinna określać obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego - w przypadku gdyby właściwość sprzedanego towaru nie odpowiadała właściwości wskazanej w oświadczeniu gwarancyjnym. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.

Do obowiązków gwaranta może należeć wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, zwrot ceny lub zapewnienie innych usług. Obowiązki gwaranta są jednocześnie uprawnieniami kupującego.

Gdy gwarancja została wydana w zakresie jakości towaru, to gwarant ma obowiązek usunąć wady fizyczne lub prawne towaru lub wydać rzecz wolną od wad - w terminie określonym w gwarancji, a gdy terminu nie podano, to w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia wybrakowanego towaru gwarantowi.

Forma gwarancji producenta

Gdy producent zdecyduje się wystawić gwarancję, to  jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego.

Jeśli na dany towar udzielono gwarancji, sprzedawca musi wydać klientowi, wraz z towarem, dokument gwarancyjny.

Dokument gwarancyjny wydaje sprzedawca. Jednak jeśli tego nie zrobił, ale gwarancja producenta została udzielona w formie oświadczenia (np. w reklamie lub na opakowaniu, na którym znajduje się napis "Gwarancja 2 lata!"), to kupujący ma prawo zażądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego, który określa szczegółowo zasady gwarancji, na papierze lub innym trwałym nośniku (np. na dysku przenośnym).

Co powinna zawierać gwarancja producenta?

Oprócz obowiązków gwaranta i praw kupującego, gwarancja producenta powinna zawierać:

  • nazwę i adres producenta (gwaranta) lub jego przedstawiciela w RP,

  • czas trwania gwarancji - producent sam określa czas trwania gwarancji, ma tutaj swobodę - jeśli jednak wystawi gwarancję bez podania czasu jej trwania, to kupujący ma 2 lata od dnia nabycia towaru na złożenie reklamacji,

  • zasięg terytorialny gwarancji,

  • informację, że wystawiona gwarancja nie koliduje z dochodzeniem roszczeń na podstawie rękojmi z tytułu niezgodności towaru z umową,

  • informację, gdzie należy złożyć reklamację - do punktu serwisowego, sprzedawcy, czy bezpośrednio do producenta,

  • inne dane potrzebne do dochodzenia roszczeń.

Okres gwarancji producenta

Producent sam określa czas trwania gwarancji na dany produkt. Jeśli jednak wystawi gwarancję, ale nie określi w niej terminu, to na złożenie reklamacji na podstawie gwarancji producenta kupujący ma czas dwóch lat od dnia zakupu towaru.

Kupujący, który składa reklamację na podstawie gwarancji producenta, powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana, chyba że z okoliczności wynika, że wada powinna zostać usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji producent spełnił swój obowiązek (np. wydał rzecz nową, naprawił usterkę itp.), to termin gwarancji określonej przez producenta w pierwotnym dokumencie gwarancyjnym biegnie na nowo, czyli czas liczymy od dnia spełnienia obowiązku przez gwaranta (wydania nowej rzeczy, naprawienia usterki itp.).

Czas wykonania gwarancji

Gwarant ma obowiązek na swój koszt dostarczyć oraz wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji producenta (np. wydanie nowej rzeczy, zwrot ceny, usunięcie usterki) w terminie określonym w wydanej gwarancji, a gdy go nie określono, to w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanej rzeczy gwarantowi.

Gwarancja producenta a odpowiedzialność sprzedawcy

Gwarancja producenta to dobrowolne oświadczenia gwaranta, w którym określone są zobowiązania gwaranta, gdyby towar okazał się wybrakowany lub niezgodny z opisem. Reklamację na podstawie gwarancji producenta kupujący może złożyć tylko wtedy, gdy producent na dany towar wystawił gwarancję. Gwarancja producenta jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (Dz. U. 2017 poz. 459) w artykułach 577-582.

Uwaga!
To kupujący wybiera drogę reklamacji - czy składa ją na podstawie gwarancji producenta, czy na podstawie przepisów w ustawach konsumenckich i Kodeksie cywilnym z racji niezgodności towaru z umową. Jednakże nie można stosować tych dwóch instytucji równocześnie.
Przy czym dany tryb reklamacji dotyczy pojedynczej wady towaru. Zatem, jeśli dla jednej wady skorzystaliśmy z danego trybu reklamacji, to dany tryb nie jest już wiążący, gdyby przy tym samym towarze ujawniła się kolejna wada.

 

Rękojmia za wady (gwarancja sprzedawcy) to ochrona prawna kupującego, w razie gdyby towar był niezgodny z umową. Reklamację na podstawie niezgodności towaru z umową kupujący może złożyć do sprzedawcy zawsze - w terminie dwóch lat od dnia nabycia rzeczy. Rękojmia za wady jest uregulowana w Kodeksie cywilnym w artykułach 556-576.

Dodatkowo, gdy kupujący jest konsumentem, to jest jeszcze chroniony poprzez przepisy zawarte w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsumentem jest osoba, która nabywa daną rzecz w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą ani zawodową, czyli po prostu nabywa ją na użytek prywatny od przedsiębiorcy.

Ważne!
Gwarancja producenta nie zamyka możliwości reklamowania towaru na podstawie niezgodności towaru z umową (rękojmi za wady). Jednakże na czas korzystania z reklamacji na podstawie gwarancji producenta, reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową składana do sprzedawcy ulega zawieszeniu. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów