0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent w ciągu roku a zaliczka na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, mają możliwość wyliczania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych. W tym celu na koniec danego miesiąca podatnik sporządza remanent towarów, surowców oraz materiałów, który uwzględniany jest podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy. W jaki sposób remanent w ciągu roku wpływa na wysokość zaliczki? Sprawdź, odpowiedź w niniejszym artykule.

Kiedy sporządza się remanent?

Jak stanowi art. 24 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy zobowiązani są do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury:

 • na 1 stycznia, 
 • na koniec każdego roku podatkowego, 
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, 
 • w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, 
 • w razie zmiany wspólnika, 
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
 • w razie likwidacji działalności.

Ponadto podatnicy mają także prawo do przeprowadzania remanentu w trakcie roku podatkowego, np. dla każdego miesiąca z osobna. Jest to tzw. „śródroczny” spis z natury. W takiej sytuacji jego wartość uwzględniana jest podczas generowania zaliczki na podatek za okres, w którym podatnik zdecydował się podsumować stan magazynu.

Remanent w ciągu roku – jak wpływa na wysokość zaliczki na podatek dochodowy?

Podstawą do ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym są przychody przedsiębiorcy, pomniejszone o poniesione przez niego koszty. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT dochód powiększa się lub pomniejsza o różnicę powstałą w wyniku porównania remanentu końcowego z początkowym. Jeżeli różnica między remanentem końcowym a początkowym jest dodatnia, wówczas dochód powiększa się o tę różnicę, w przypadku, gdy różnica jest ujemna – dochód pomniejsza się.

Sporządzając spis z natury w ciągu roku, do wyliczenia różnicy remanentowej dla każdego miesiąca przyjmuje się:

 • remanent początkowy na 1 stycznia danego roku,
 • końcowy spis z natury sporządzony na ostatni dzień miesiąca, za który liczona jest zaliczka na podatek dochodowy (remanent w ciągu roku).

Przykład 1.

Podatnik prowadzący KPiR podjął decyzję, że na koniec października i listopada 2023 r. sporządzi śródroczny spis z natury, który uwzględni podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za te miesiące. 

Na 1 stycznia 2023 r. wartość spisu z natury wynosiła 58 000 zł. Z kolei remanent na koniec października 2022 r. wyniósł 32 000 zł, zaś na koniec listopada 2022 r. – 20 900 zł.

Natomiast przychody i koszty (liczone narastająco od początku roku) za te miesiące wynosiły:

 • październik:

  • przychody: 140 000 zł
  • koszty: 63 000 zł
  • różnica remanentowa zmniejszająca: 26 000 zł (58 000 zł - 32 000 zł)
 • listopad:

  • przychody: 189 000 zł
  • koszty: 72 000 zł
  • różnica remanentowa zmniejszająca: 37 100 zł (58 000 zł - 20 900 zł)

Zgodnie z powyższymi informacjami, dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy oblicza się następująco:

 • październik:

dochód do wyliczenia zaliczki = przychody - koszty - różnica remanentowa zmniejszająca, tj.:

140 000 zł - 63 000 zł - 26 000 zł = 51 000 zł.

 • listopad:

dochód do wyliczenia zaliczki = przychody - koszty - różnica remanentowa zmniejszająca, tj.:

189 000 zł - 72 000 zł - 37 100 zł  = 79 900 zł.

Remanent w ciągu roku a konieczność zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia

Od września 2018 roku zniesiony został obowiązek informowania urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury.

Do tej pory przepisy  stanowiły, że jeśli podatnik ma zamiar sporządzić spis z natury w innym terminie niż na 1 stycznia, 31 grudnia oraz dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, musi o tym fakcie zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Aktualnie podatnik, który sporządza remanent w ciągu roku, nie musi o tym fakcie informować urzędu skarbowego.

Przykład 2. 

Pan Marek podjął decyzję o sporządzeniu remanentu w trakcie roku. Ma zamiar przeprowadzić spis z natury na koniec listopada 2023 roku. Czy fakt ten musi zgłosić do US?

Nie, ze względu na fakt, że obecnie obowiązek zgłoszenia do US zamiaru sporządzenia spisu z natury nie obowiązuje, pan Marek nie musi informować o tym fakcie urzędu skarbowego.

Remanent śródroczny w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia uwzględnienie remanentu sporządzonego w trakcie roku podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Remanent należy sporządzić poza systemem, po czym jego wartość należy wprowadzić poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT. W oknie, które się pojawi, należy wybrać rodzaj remanentu – jeśli jest to remanent na zakończenie danego okresu, należy wybrać remanent końcowy oraz uzupełnić jego datę sporządzenia oraz wartość.

remanent w ciągu roku

Po dodaniu remanentu końcowego danego miesiąca, automatycznie utworzy się remanent początkowy miesiąca następnego, z datą z dnia następnego i z tą samą wartością, co wcześniej wprowadzony remanent końcowy.

Wartość wprowadzonego remanentu śródrocznego będzie brana pod uwagę podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za okres, którego remanent dotyczył.

W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, wybierając okres, za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana. Aby podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy (która nie jest zaliczką grudniową) uwzględnić różnicę remanentową, w oknie dodawania zaliczki na podatek dochodowy konieczne jest zaznaczenie opcji ZASTOSOWANIE RÓŻNICY REMANENTOWEJ.

remanent w ciągu roku

W szczegółach wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zostanie uwzględniona różnica remanentowa, która będzie miała wpływ na wysokość zaliczki. Jeśli wyliczana jest zaliczka za grudzień i podatnik chce ująć w niej różnicę remanentową to należy oznaczyć opcję PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ i wprowadzić odpowiednią kwotę.

Różnica remanentowa wpływa również na wysokość składki zdrowotnej o czym więcej w artykule: Remanent a składka zdrowotna po zmianach

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów