Poradnik Przedsiębiorcy

Aport a podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

Postanowienia umowy spółki z o.o. przewidujące możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki powinny wskazywać maksymalną wysokość takiego podwyższenia oraz jego termin. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie regulują jednak wprost, czy na poczet podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub utworzenia nowych udziałów, mogą być wniesione wkłady niepieniężne, czyli aporty. Aport a podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. - jak ta kwestia kształtuje się w praktyce?

Aport jako pokrycie podwyższonych lub utworzonych udziałów przy podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy

Co do zasady wspólnicy spółki z o.o. na pokrycie udziałów w spółce mogą wnosić zarówno wkłady pieniężne i niepieniężne.

Ważne!

Wkład niepieniężny w spółkach kapitałowych jest określony mianem aportu. Aby dany wkład mógł być przedmiotem aportu, musi posiadać zdolność aportową, na którą składają się:

  • zdolność bilansowa - możliwość oznaczenia, oszacowania i wpisania wkładu po stronie aktywów

  • zbywalność prawa - możliwość przeniesienia na inną osobę

  • zdolność likwidacyjna bądź upadłościowa - przedmiot wkładu może wejść do składników masy likwidacyjnej lub upadłościowej.


Przedmiot wkładu podlega weryfikacji przez sądy rejestrowe na etapie zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Ogólnym wymaganiem wobec umowy spółki z o.o., gdy przedmiotem wkładu w całości lub w części są wkłady niepieniężne, jest dokładne oznaczenie ich w umowie spółki poprzez:

  • określenie przedmiotu wkładu,

  • osoby wspólnika wnoszącego wkład,

  • wskazanie liczby i wartości nominalnej przyznanych w zamian za ten wkład udziałów.

Należy jednak podkreślić, że przepis wymieniający powyższe wymagania w sytuacji wnoszenia aportu do spółki dotyczy rejestracji umowy spółki. Stąd pojawiająca się wątpliwość, czy wniesienie aportu na pokrycie podwyższonej wartości nominalnej udziałów czy nowo utworzonych udziałów przy podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie postanowień umownych, czyli trybu uproszczonego, nie będzie w konsekwencji wymagało zmiany umowy spółki z o.o.

Aport a podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki - orzecznictwo

Orzecznictwo wskazuje na możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez wniesienie aportu bez zmiany umowy. Podkreślił to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 maja 1991 roku o sygnaturze akt III CRN 44/91, wskazując jednocześnie, że wymagane jest w tym przypadku wskazanie warunków, w których to podwyższenie może nastąpić. Sąd Najwyższy wymienił przy tym wysokość podwyższenia, sposób wezwania o wpłatę, czas wpłaty oraz przedmiot, wartość i osobę wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny.