Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego (cz.1)

Ustawodawca w Kodeksie spółek handlowych wprowadził dwa typy spółek handlowych - spółki osobowe i kapitałowe.

 

 

 

Wśród spółek osobowych wyróżniamy:

  • spółkę jawną

  • spółkę partnerską

  • spółkę komandytową

  • spółkę komandytowo-akcyjną

Natomiast do spółek kapitałowych zaliczamy:

  • spółkę akcyjną

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Odnosząc się do skali prowadzonej działalności, można wskazać na fakt, iż podmioty realizujące największe przedsięwzięcia gospodarcze działają właśnie w formie spółek kapitałowych.

Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego - podmiotowość prawna spółek

Spółki osobowe prawa handlowego należą do tzw. ułomnych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy przyznały zdolność prawną. Taki charakter spółek osobowych wynika z art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego i art. 8 Kodeksu spółek handlowych.  
 

Art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego
Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

 

Art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.


Spółki osobowe
są ułomnymi osobami prawnymi, biorącymi mimo to udział w obrocie prawnym, ze względu na przyznanie im przepisem szczególnym zdolności prawnej, czyli niektórych atrybutów osoby prawnej. W przypadku spółki osobowej tym przepisem jest powołany art. 8 Kodeksu spółek handlowych. Wynika z niego, że spółka osobowa może:

  • nabywać we własnym imieniu własność nieruchomości i inne prawa, także prawa rzeczowe

  • zaciągać zobowiązania

  • pozywać i być pozywaną (tzw. zdolność sądowa)

Spółka osobowa może także prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą. Należy podkreślić, że chodzi tu o własną firmę, a więc firmę spółki, a nie wspólną firmę wspólników, co wynika z faktu posiadania przez spółkę osobową podmiotowości prawnej.

Z kolei spółki kapitałowe są w pełni osobami prawnymi. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojęcie spółki kapitałowej w organizacji. Takim mianem określana jest spółka kapitałowa, która funkcjonuje od momentu zawarcia umowy spółki do czasu jej zarejestrowania, czyli momentu, w którym spółka kapitałowa posiądzie osobowość prawną. Mimo tego przejściowego charakteru spółka kapitałowa w rejestracji może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, może więc dokonywać ważnych czynności prawnych w obrocie gospodarczym. Zarejestrowana spółka kapitałowa jest kontynuatorką działań spółki w organizacji. Natomiast regulacje odnoszące się do spółek osobowych nie przewidują takiego rozwiązania, z czego wynika, że spółki osobowe mogą dokonywać ważnych czynności prawnych dopiero z datą wpisu do właściwego rejestru.