Poradnik Przedsiębiorcy

Co to jest podatek VAT - zasady jego działania

Podatek VAT po raz pierwszy został wprowadzony we Francji w 1954 roku. Jego rozpowszechnienie wynikało z konieczności harmonizacji podatkowej państw należących do Unii Europejskiej i zostało ustanowione za pomocą dyrektyw z 1967 r. Natomiast w Polsce podatek VAT obowiązuje od 1993 roku. Dowiedz się, czym dokładnie jest podatek VAT i jakie są zasady jego ustalania.

Podatek VAT - co to takiego?

Podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podatkiem VAT, jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

Mechanizm rozliczenia VAT-u powoduje, iż w rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. Podatek VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną, jednak nie obciąża on całego obrotu, a jedynie wyznaczoną wartość. Przedsiębiorca, rozliczając podatek, płaci zatem jego wysokość zależną od sprzedaży. Co więcej, ma prawo odliczyć podatek zapłacony we wcześniejszym etapie obrotu. Co do zasady podatek VAT powinien być niedostrzegalny ekonomicznie (neutralny) dla przedsiębiorcy, który nie jest ostatecznym konsumentem towarów lub usług.

Podatek VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego nazwa wynika ze sposobu świadczenia. Podatek ten nie jest płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale podczas nabycia dobra lub usługi (zawiera się w jego cenie).

Podatek VAT - jakie czynności należy nim opodatkować?

Art. 5 ustawy o VAT wskazuje, że wśród czynności, które należy opodatkować podatkiem VAT, wyróżnia się:

a) odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
b) eksport towarów poza terytorium Unii Europejskiej dokonywany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz,

  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych,

c) import towarów na terytorium kraju, czyli przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego,
d) towary objęte remanentem likwidacyjnym,
f) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
g) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Ważne!

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. kradzież).

Podatek VAT - jak ustalić podstawę opodatkowania?

Podstawę opodatkowania VAT stanowi wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usług otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, które mają wpływ na cenę towarów.

Ważne!

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Obowiązujące stawki VAT w Polsce

Aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT w Polsce wynoszą:

  • 23% - jest to podstawowa stawka podatku VAT,

  • 8% - stawka obniżona, np. roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, niektóre usługi gastronomiczne,

  • 5% - stawka obniżona, np. produkty rolne, inwentarz żywy, książki i czasopisma specjalistyczne,

  • 0% - stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów.

Podatnicy, w określonych sytuacjach, mogą skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku VAT. W tym przypadku na fakturze stosuje się oznaczenie zw.

Wprowadzenie niższych stawek VAT służy jako narzędzie dla rządu, pozwalające wspierać niektóre segmenty rynku, prowadzić politykę prorodzinną, prooświatową, chronić rolnictwo. Warto zaznaczyć również, że wybór wysokości stawki nie jest ustalany dobrowolnie przez przedsiębiorcę, ale zależy od klasyfikacji towaru lub usługi.