Poradnik Przedsiębiorcy

Towary - marża handlowa, strata, remanent

Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą towarów musi posiadać odpowiednie dokumenty, które dokumentują ich pojawienie się w firmie a także ich zbycie. Na początku działalności, towary zakupione wcześniej przez przedsiębiorcę mogą zostać wniesione remanentem początkowym, jednakże musi to być odpowiednio udokumentowane. Zakup towarów odbywa się najczęściej na podstawie faktury VAT, bądź w przypadku zakupu od osoby prywatnej - na podstawie umowy kupna - sprzedaży. Z towarami oraz ich zakupem związane są nieodłącznie takie pojęcia jak marża handlowa, strata i remanent.

Towary - marża handlowa

W praktyce definicja marży występuje najczęściej jako różnica między ceną zakupu i sprzedaży towaru, która pobierana jest na każdym etapie obrotu towarami, zarówno hurtowym jak i detalicznym. Należy jednak pamiętać, iż marża pokrywa wszystkie koszty własne działalności przedsiębiorstwa, zarówno bezpośrednie (koszty zakupu towarów i materiałów) jak i pośrednie (koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu). Innymi słowami, marża to kwota pobierana przez przedsiębiorców za świadczone na rzecz sprzedawcy usługi, które związane są z obrotem towarowym.

Strata w towarach

Prowadzenie działalności gospodarczej często obciążone jest możliwością powstania straty w towarach. Towary handlowe często ulegają zniszczeniu, przeterminowaniu bądź zostają skradzione. W takich przypadkach mówi się o stracie w towarach. Aby uznać stratę za rzeczywiście poniesioną, konieczne jest jej rzetelne i wiarygodne udokumentowanie. Zazwyczaj w tej sytuacji sporządza się protokół straty. W KPiR powstałe straty należy wyksięgować z kolumny 10, gdzie ewidencjonuje się zakup towarów i materiałów oraz przenieść do kolumny 13 - pozostałe wydatki.

Remanent - towary

Podatnicy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów bądź rozliczający się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego mają obowiązek sporządzenia 2 remanentów w ciągu roku - początkowego oraz końcowego.

Remanent początkowy to spis z natury towarów handlowych i materiałów podstawowych. Spis ten sporządzany jest na na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz na początku każdego roku obrotowego. Remanent stanowi pierwszy wpis do KPiR. Do wartości remanentu początkowego sporządzanego na początku prowadzenia działalności należy zaliczyć wszystkie towary i materiały, które przedsiębiorca kupił jeszcze przed jej rozpoczęciem i które może właściwie udokumentować. Wartość remanentu początkowego bierze się pod uwagę przy ustalaniu osiągniętego dochodu oraz podatku dochodowego.

Remanent powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).

Towary i materiały wycenia się w remanencie według cen zakupu, cen nabycia lub według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli nie są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis sporządzany jest w kwotach brutto, a w przypadku gdy przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, wartości podaje się w kwocie netto.

Na koniec roku obrotowego przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu końcowego. Powinien on zawierać te same elementy co remanent początkowy. Remanent końcowy bieżącego roku obrotowego jest jednocześnie remanentem początkowym roku następnego. Wartość remanentu ma wpływ na ostateczną wartość dochodu za cały rok. Nie warto dokonywać zbyt dużych zakupów na końcu roku, ponieważ niesprzedane pozycje należy ująć w remanencie końcowym, co ostatecznie będzie to skutkowało zwiększeniem dochodu do opodatkowania.

Uwaga!

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Wartość końcowego spisu z natury porównuje się na koniec roku z wartością spisu początkowego. Jeśli wartość remanentu początkowego jest wyższa niż wartość remanentu końcowego to powstała różnica będzie zwiększać wysokość kosztów (a więc pomniejszać dochód do opodatkowania). W odwrotnej sytuacji, kiedy wartość remanentu końcowego okaże się większa od początkowego, to różnica będzie pomniejszać wysokość kosztów uzyskania przychodu (czyli powiększać kwotę dochodu do opodatkowania).