0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak odwołać się od interpretacji wydanej przez urząd skarbowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawiłości przepisów sprawiają często, że przedsiębiorcy nie mają pewności, czy mogą w konkretnej sytuacji postąpić w określony sposób. Zwykle ich wątpliwości wynikają z niecodziennego charakteru zdarzenia czy też braku jednoznacznego wskazania rozwiązania w przepisach. W takiej sytuacji każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może zwrócić się do organów skarbowych o wydanie interpretacji indywidualnej.

Urząd nie ma obowiązku opowiedzieć się po stronie podatnika - może on zająć przeciwne stanowisko, oczywiście w odpowiedni sposób uzasadniając podjętą decyzję. Co ważne, opinia organu skarbowego wynikająca z interpretacji indywidualnej nie jest wiążąca dla żadnej ze stron. Jednak jeżeli jest ona niekorzystna dla podatnika lub też jego zdaniem opinia ta zawiera błędy, zawsze może on skorzystać z prawa do zaskarżenia wydanej interpretacji indywidualnej. W jaki sposób? Wyjaśniamy poniżej.

Procedura zaskarżenia interpretacji indywidualnej

Przedsiębiorca, który nie zgadza się z interpretacją indywidualną wydaną przez urząd skarbowy w jego sprawie, musi przestrzegać zasad procedury odwoławczej od takiej niekorzystnej decyzji. Pierwszym krokiem jest zwrócenie się do organu podatkowego, który wydał interpretację z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Co ważne, musi zostać ono wniesione na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ważne!

Prawo do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez organ skarbowy przysługuje podatnikowi tylko raz w jednej sprawie.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa podatnik powinien uargumentować swoje stanowisko oraz wskazać, dlaczego uważa wyjaśnienie przepisów przez organ skarbowy za błędne. Dzięki temu fiskus ma szansę na ponowne merytoryczne rozpatrzenie sprawy, co czasami prowadzi do zakończenia procedury na tym etapie. Dzieje się tak, jeżeli Minister Finansów (lub upoważniony organ) zgodzi się z opinią podatnika.

Jeżeli jednak organ skarbowy podtrzyma swoją wcześniejszą decyzję, podatnik może wnieść skargę do sądu administracyjnego (a dokładniej wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika). Skarga, podobnie jak wezwanie, powinna zostać sporządzona na piśmie, a następnie dostarczona do sądu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wezwanie. A co jeżeli fiskus w ogóle nie odpowiedział na wezwanie? W takim wypadku podatnik również może złożyć skargę do sądu administracyjnego, jednak ma na to więcej czasu, ponieważ aż 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Co powinna zawierać skarga na interpretację wydaną przez urząd skarbowy? Zgodnie z art. 46, 47 i 57 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi niezbędne elementy to:

 • oznaczenie sądu, do którego skarga jest kierowana,
 • imiona, nazwiska stron, ich nazwy,
 • adresy zamieszkania (siedziby) stron,
 • wskazanie zaskarżonej interpretacji,
 • wskazanie organu, który wydał interpretację,
 • określenie, na czym polega zarzucane naruszenie prawa (z odniesieniem do przepisów),
 • informacja o pełnomocniku lub przedstawicielu ustawowym (jeżeli taki jest) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej),
 • podpis.

Pomocne mogą okazać się materiały dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (wzór skargi oraz szczegółowe instrukcje).

Ważne!

Skargę na interpretację wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał niezgodną z opinią podatnika interpretację. Koszt wniesienia takiej skargi wynosi 200 zł.

Organ skarbowy po zbadaniu skargi może zmienić swoją interpretację z urzędu. Jeżeli jednak nie zgadza się z zarzutami wynikającymi ze skargi, ma on 30 dni na przekazanie jej do sądu administracyjnego. W następnym kroku o tym, kto popełnił błąd, rozstrzyga sąd. Jeżeli przychyli się on do opinii podatnika, wówczas zaskarżona interpretacja zostaje uchylona.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Jeżeli jednak za poprawne zostanie uznane stanowisko organu wydającego interpretację, skarga zostaje uchylona. W takim wypadku podatnik ma prawo do złożenia kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powinna ona zostać sporządzona przez doradcę podatkowego, adwokata lub radcę prawnego i wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego z uzasadnieniem.

Zaskarżenie interpretacji indywidualnej w skrócie

 1. Stwierdzenie niezgodności interpretacji indywidualnej ze stanowiskiem podatnika.
 2. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do urzędu skarbowego (termin: 14 dni od dnia doręczenia decyzji fiskusa).
 3. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (termin: 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wezwanie lub 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa, jeżeli podatnik nie otrzymał na nie odpowiedzi).
 4. Rozpatrzenie sprawy przez sąd.
 5. Złożenie kasacji do NSA (termin: 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego).

Procedura może zakończyć się na każdym z ww. etapów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów