0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaskarżenie wydanej interpretacji podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca może wystąpić do organów skarbowych z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku określa się stan faktyczny lub przyszły oraz wskazuje się stanowisko samego wnioskodawcy w danej sprawie. Organ podatkowy w wydanej interpretacji może zgodzić się ze stanowiskiem przedsiębiorcy lub przedstawić swój - podparty obowiązującymi przepisami - pogląd. Wydanie interpretacji indywidualnej nie jest ostatecznym werdyktem właściwego postępowania. Wnioskodawca może zaskarżyć przedstawiony przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów pogląd.

Interpretacja indywidualna nie wiąże żadnej ze stron

Wydana przez organy skarbowe interpretacja podatkowa, dotycząca indywidualnej sprawy, nie jest wiążąca. Oznacza to, że nie stanowi ogólnej wykładni prawa ani nie zobowiązuje wnioskodawcy do postępowania zgodnego ze wskazaniem fiskusa. Jednak jeżeli podatnik ma na celu stosowanie wydanej interpretacji jako “tarczy ochronnej”, a organ skarbowy nie przychylił się do wskazanego we wniosku stanowiska, tym samym w ocenie podatnika wydana interpretacja uważana jest za błędną i może on zwrócić się do organu skarbowego o usunięcie naruszenia prawa.

Odwołanie od wydanej interpretacji urzędu skarbowego

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa powinno zostać zgłoszone na piśmie w terminie 14 dni od wydania interpretacji, która jest podmiotem odwołania. W ten sposób podatnik umożliwia organowi skarbowemu ponowną weryfikację problemu i ustosunkowanie się do niego. Na tym etapie urząd może naprawić błędy w wydanej interpretacji lub podtrzymać swoją decyzję w indywidualnej sprawie podatnika. Odpowiedź powinna zostać wydana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia organowi skarbowemu wezwania.

Zaskarżenie indywidualnie wydanej interpretacji skarbowej

W przypadku gdy urząd podtrzymuje niekorzystne dla podatnika stanowisko, wnioskodawca ma możliwość dalszego odwoływania się od decyzji organu, zaskarżając ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie jest natomiast możliwe pominięcie ścieżki o odwołanie - wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Termin na zaskarżenie upływa 30 dnia od dnia otrzymania przez podatnika odpowiedzi na złożone wcześniej wezwanie. Zaskarżony organ podatkowy w terminie również do 30 dni zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na otrzymaną skargę. Ponownie więc ustosunkowuje się do sprawy, a następnie przekazuje ocenę sytuacji i dokumentację do właściwego dla wnioskodawcy sądu.

Uproszczony schemat zaskarżenia wydanej interpretacji podatkowej

style=width:100%

 Zaskarżenie wydanej przez urząd indywidualnej interpretacji będzie kosztowało podatnika ok. 200 zł. Wpis do skargi składanej do wojewódzkich sądów administracyjnych jest bowiem odpłatny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów