0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady naliczania podatku rolnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sposób wyliczenia podatku rolnego został uregulowany w art. 4-6c ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381). Wraz z początkiem 2014 roku weszły w życie zmiany w zasadach naliczania podatku rolnego. Na chwilę obecną podatek obliczany jest według ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Znowelizowana ustawa ma na celu uniezależnić wysokość podatku od wahań cen żyta.

Zasady obowiązujące do 2013 roku

Do końca 2013 roku podatek rolny wyliczany był według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena ustalana była na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który był ogłaszany w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zasady obowiązujące od 2014 roku

Od stycznia 2014 roku podatek rolny wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  2. od 1 ha gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego, czyli o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha, równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podstawą do ustalenia średniej ceny skupy jest komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z nowymi zasadami podatek rolny należy obliczać według ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.  

Wpływ zmian na wysokość podatku

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym spowodowała zmniejszenie wahań w wysokości podatku. Obowiązujące do 2013 roku regulacje obejmowały zbyt krótki okres porównawczy cen żyta, co powodowało występowanie znacznych różnic w podatku rolnym w stosunku do poprzedniego roku.

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym

Art. 4 ust. 1 ustawy precyzuje, w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem rolnym. Jest to:

  • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustawodawca określił 4 okręgi podatkowe. Zaliczone są do nich gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych oraz tych o charakterze produkcyjnym i klimatycznym.

W poniższej tabeli zaprezentowane są przeliczniki powierzchni użytków rolnych.

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Art. 4 ust. 1 pkt 6 wprowadza regulacje odnośnie przeliczania sadów. Ustawodawca określił, że przelicza się je na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ust. 5 ustawy o podatku rolnym dla gruntów ornych, z zastrzeżeniem dla sadów klasy III i IV należy stosować przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

Grunty pod stawami zarybionymi należy przeliczać na hektary przeliczeniowe stosując następujące przeliczniki:

  • 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem - 1,0 ha przeliczeniowy,
  • 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczeniowego.

Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników ustalonych w ust. 5 ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów