0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Interpretacja indywidualna - czym jest i jak ją uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy podatkowe przez swoją zawiłość i obszerność nie zawsze są jasne dla podatników. Niejednokrotnie zdarza się, że w kwestiach spornych nawet organy skarbowe i sądy administracyjne mają inne stanowiska. W takich sytuacjach, aby uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych, problem może rozwiązać interpretacja indywidualna. Jak ją uzyskać?

Czym jest interpretacja indywidualna?

Interpretacja indywidualna to specjalne pismo, wydawane w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy na wniosek podatnika. Uwzględnia się w nim wszystkie aspekty sprawy, zwracając uwagę zarówno na przepisy prawne, jak i szczególną sytuację podatnika. Jeśli interpretacja zostanie wydana na korzyść zgłaszającego wniosek, organ podatkowy nie musi podawać jej uzasadnienia. Jeśli ocena organu jest negatywna, wówczas w interpretacji indywidualnej powinno znaleźć się uzasadnienie.

Uwaga!

Interpretacje indywidualne są wydawane tylko na wniosek podatnika.

 

Indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorca niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wydaną interpretację zmieni z urzędu minister właściwy do spraw finansów publicznych. Może to nastąpić, jeżeli stwierdzi on jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana. Od interpretacji można się odwołać do WSA.

Każdy podatnik, osoba fizyczna, osoba prawna, płatnik, a także osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, które mają wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych, mogą wystąpić do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację podatkową.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - ORD-IN

W celu uzyskania indywidualnej interpretacji składa się wniosek ORD-IN. Zadaniem wnioskodawcy jest dokładne opisanie wydarzeń, które mają stanowić temat interpretacji oraz własną opinię na temat rozwiązania, bowiem to do niej będzie odnosił się organ podatkowy.

Interpretacja indywidualna jest odpłatna, a jej koszt wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Kwotę tę należy wpłacić na właściwy rachunek bankowy organu, do którego kieruje się wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Uwaga!

W przypadku przedstawienia kilku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych w jednym wniosku ORD-IN pobiera się opłatę od każdego z nich. Na rachunek bankowy urzędu skarbowego należy więc wpłacić iloczyn 40 zł i ilości przedstawionych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych we wniosku o wydanie interpretacji.


Interpretacja indywidualna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później  jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku ORD-IN. Do tego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności, np. wezwania do uzupełnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów