0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatek za wieloletnią pracę dla pracowników samorządowych - warunki przyznawania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tak zwany dodatek stażowy (dodatek za wysługę lat, dodatek za wieloletnią pracę) może być wypłacany zarówno na podstawie przepisów ustawowych dotyczących określonych grup zawodowych, jak i przepisów wewnątrzzakładowych. Regulacje odnoszące się w tym zakresie do pracowników samorządowych zamieszczono w art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Wynagrodzenie pracownika samorządowego

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Obligatoryjnymi składnikami wynagrodzenia są:

 • wynagrodzenie zasadnicze;
 • dodatek za wieloletnią pracę;
 • nagroda jubileuszowa;
 • jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej);
 • dodatek specjalny – dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałkowi województwa.

Fakultatywne składniki wynagrodzenia to:

 • dodatek specjalny – dla pracowników, dla których nie jest to składnik obowiązkowy (przyznawany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań);
 • dodatek funkcyjny;
 • nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Wysokość dodatku za wieloletnią pracę 

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrasta on o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określono:

 • przedziały (tzw. widełki) kwot wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw);
 • maksymalne poziomy wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na podstawie powołania (w tym zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także skarbników gminy, powiatu i województwa);
 • minimalne poziomy wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

Konkretna kwota wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika samorządowego, ustalona zgodnie z przepisami rozporządzenia, jest określana w umowie o pracę, względnie innym akcie (w przypadku pracowników, których stosunek pracy zostaje nawiązany na podstawie wyboru albo powołania).

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku inspektora osiągnął 5-letni staż pracy. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3100,00 zł. W związku z tym ma prawo do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 155,00 zł miesięcznie (3100,00 × 5% = 155,00 zł).

Ustalanie stażu pracy

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę – podobnie jak do nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy – wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

Przykład 2.

Pracownik przyjęty do pracy w urzędzie gminy od 4 lat pozostaje w zatrudnieniu w ramach odrębnego stosunku pracy w młodzieżowym domu kultury. Z uwagi na to, że stosunek pracy w MDK nadal trwa, okresu zatrudnienia w tej jednostce nie wlicza się pracownikowi przy ustalaniu jego prawa dodatku za wieloletnią pracę w urzędzie gminy.

Przykład 3.

Pracownik jest zatrudniony w samorządowym zakładzie budżetowym od 8 lat i 3 miesięcy. Wcześniej pracował w firmie prywatnej przez 4 lata, w których czasie przez 1 rok pracował również w innej firmie – czyli przez 1 rok był zatrudniony jednocześnie przez dwóch pracodawców. W związku z tym staż pracy pracownika wynosi 12 lat i 3 miesiące (okres 1 roku pracy u dwóch pracodawców nie jest liczony podwójnie). 

Termin wypłaty dodatku

 Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

 • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
 • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Przykład 4.

Pracownik osiągnął 7-letni staż pracy 4 kwietnia. W związku z tym dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego będzie wypłacany pracownikowi, począwszy od maja.

Przykład 5.

Inny pracownik 1 września osiągnął staż pracy wynoszący 10 lat. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego otrzyma już z wypłatą za wrzesień.

Za jakie dni przysługuje dodatek? 

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Ze względu na to, że dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się także za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, wspomnianego dodatku nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (patrz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę.

Przykład 6.

Pracodawca zatrudniający pracownika od 1 lipca 2015 roku udzielił mu z 1 lutego 2021 roku urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w starostwie powiatowym. Do stażu pracy pracownika, od którego zależy prawo do dodatku specjalnego w starostwie, należy wliczyć okres 5 lat i 7 miesięcy – od 1 lipca 2015 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Dodatek za wieloletnią pracę jest elementem wynagrodzenia, którego wysokość rośnie proporcjonalnie do liczby przepracowanych lat. Jednak po osiągnięciu 20-letniego stażu pracy dodatek pozostaje na stałym poziomie 20%, a jego wysokość może wzrosnąć tylko w przypadku podwyższenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego podstawę jego obliczania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów