Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 - lepiej przez Internet niż pocztą poleconą

Rozliczenia podatkowe, dokumenty informacyjne i inne urzędowe formalności dokonywane tradycyjną drogą pocztową coraz szybciej odchodzą w niepamięć. Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw podatnikom umożliwiając wysyłkę większości dokumentów rozliczeniowych i informacyjnych drogą elektroniczną. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku PIT-11 elektroniczna wysyłka jest nawet preferowana, ponieważ możliwość złożenia PIT-11 w formie papierowej jest aktualnie znacznie ograniczona.

Podatek dochodowy w Polsce

Każda osoba fizyczna, osiągająca przychody z działalności gospodarczej, etatu czy też umów o charakterze cywilnoprawnym, jest zobowiązania do płacenia podatku dochodowego. Jest on jednym z głównych źródeł finansowania budżetu państwa. Warto zaznaczyć, że dochód w wysokości 6600 zł przy formie opodatkowania według zasad ogólnych to tzw. kwota wolna od podatku, którą uwzględnia się w ostatecznym zeznaniu rocznym. Dochody ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych opodatkowane są na zasadach ogólnych z urzędu, natomiast w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość jej wyboru.

Uwaga!

Osoby, których dochód nie przekroczył 6600 zł w danym roku, nie są jednak zwolnione z obowiązku złożenia zeznania rocznego (PIT-37 lub PIT-36 gdy prowadzony jest etat i działalność)- niezależnie od zwolnienia z płacenia podatku dochodowego nadal należy rozliczyć się z urzędem na odpowiednim formularzu.

Przy zaliczkach wyliczanych w trakcie roku zastosowanie ma wciąż natomiast kwota 3091 zł. 

Do czego służy PIT-11?

Formularz PIT-11 jest informacją o wysokości uzyskanych przez pracownika dochodów i pobranych zaliczek w danych roku podatkowym. Wystawiany jest przez pracodawcę i co ważne, dokument ten trafia zarówno do rąk pracownika, jak i do jego urzędu skarbowego. Na podstawie otrzymanego PIT-11 podatnicy są w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia rocznego.

PIT-11 w formie papierowej nie dla wszystkich

Z papierowej deklaracji PIT-11 mogą skorzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają 1-5 podatników. Jeżeli chcą, mogą złożyć deklarację w formie elektronicznej, nie ma żadnych ograniczeń. Pozostali przedsiębiorcy oraz biura rachunkowe zobowiązani są do przekazania PIT-11 drogą elektroniczną.

Terminy przekazania PIT-11

PIT-11 pracodawcy powinni przekazać do urzędu skarbowego:

  • do ostatniego dnia stycznia (płatnicy składający PIT-11 w formie papierowej),

  • do ostatniego dnia lutego (płatnicy składający PIT-11 w formie elektronicznej).

Jeżeli te dni przypadają w weekend, termin złożenia deklaracji PIT-11 przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następującego po obowiązującym terminie.

Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika) upływa niezmiennie ostatniego dnia lutego.

PIT-11 przez Internet

Do wysyłki deklaracji PIT-11 służy uruchomiony przez ministerstwo finansów system e-Deklaracje. Warunkiem jest jednorazowe złożenie formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wysyłając PIT-11 przez Internet, płatnicy otrzymują potwierdzenie, że dokument został poprawnie przekazany. Jest to tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które należy przechowywać dla celów dowodowych.