Płaca minimalna w 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z każdym rokiem kwota płacy minimalnej wzrasta. Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym. Z czego składa się płaca minimalna i ile wyniesie koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku? Odpowiadamy poniżej.

Płaca minimalna – z czego się składa?

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, określone przez GUS w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wśród których wyróżniamy między innymi: dodatki za pełnione funkcje, premie i nagrody regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy czy dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Co istotne, nie wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane są do pensji minimalnej. Obliczając wynagrodzenie, nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych.

Płaca minimalna a koszty pracodawcy

W związku ze wzrostem płacy minimalnej, wzrasta również koszt zatrudnienia pracowników, których wynagrodzenie wynosi tzw. najniższą krajową. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w 2022 roku wynosi 3 626,46 zł zł (3010 zł – płaca minimalna i 616,46 zł – składki ZUS).

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Składka finansowana przez pracodawcę

Płaca minimalna w 2021 roku - 2800 zł

Płaca minimalna w 2022 roku - 3010 zł

emerytalna (9,76%)

2800 zł x 9,76% = 273,28 zł

3010 zł x 9,76% = 293,78 zł

rentowa (6,5%)

2800 zł x 6,50% = 182,00 zł

3010 zł x 6,50% = 195,65 zł

wypadkowa (1,67%)

2800 zł x 1,67% = 46,76 zł

3010 zł x 1,67% = 50,27 zł

fundusz pracy (2,45%)

2800 zł x 2,45% = 68,60 zł

3010 zł x 2,45% = 73,75 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

2800 zł x 0,10% = 2,80 zł

3010 zł x 0,10% = 3,10 zł

RAZEM (20,48%)

573,44 zł

616,46 zł

Na podstawie danych zawartych w zamieszczonej powyżej tabeli wynika, że koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 253,02 zł.

Dla podmiotów zatrudniających, objętych ustawą o PPK do kosztu zatrudnienia pracownika należy dodatkowo doliczyć wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę. Zgodnie z art. 26 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej pracodawca może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Oznacza to, że koszt zatrudnienia pracownika będącego uczestnikiem PPK wynosi od 45,15 zł do 120,40 zł więcej niż pracownika, który zrezygnuje z PPK, w zależności od rodzaju i wysokości zadeklarowanych przez pracodawcę wpłat. 

Ile wyniesie wynagrodzenie netto pracownika otrzymującego płacę minimalną?

W 2021 roku pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem minimalnym 2 800 zł brutto otrzymywał wynagrodzenie w kwocie netto 2 061,67 zł. Na jaką pensję netto może liczyć pracownik, który nie jest objęty lub zrezygnował z PPK w 2022 roku?

Wynagrodzenie brutto: 3010 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 3010 zł x 9,76% = 293,78 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe - 3010 zł x 1,5% = 45,15 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 3010 zł x 2,45% = 73,75 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne - 412,68 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia - (3010 zł - 412,68 zł) x 9% = 233,76 zł,

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania - 3010 zł - 412,68 zł - 250 zł = 2347,32 zł ~ 2347 zł,
 • zaliczka na podatek dochodowy - 2347 zł x 12% - 300 zł = 0 zł,
 • podatek do urzędu skarbowego - 0 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty: 3010 zł - 383,88 zł - 233,76 zł - 0 zł = 2 363,56 zł.

Pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym otrzyma w 2022 roku 2 363,56 zł netto.

Wynagrodzenie netto pracownika odprowadzającego wpłaty do PPK

Pracownik będący uczestnikiem PPK musi liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK. Pracownik finansuje wpłatę podstawową wynoszącą 2% wynagrodzenia oraz ma możliwość zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2%.

Co istotne, wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować. Oznacza to, że uczestnik PPK musi zapłacić wyższy podatek niż pracownik, który nie podlega lub zrezygnował z PPK. 

Przykład 1.

Pracownik będący uczestnikiem PPK jest zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym. Pracodawca finansuje uczestnikowi PPK wyłącznie wpłatę podstawową, natomiast pracownik zadeklarował oprócz wpłaty podstawowej, opłacanie wpłaty dodatkowej w wysokości 1% wynagrodzenia. Ile wynosi wynagrodzenie uczestnika PPK? 

Wynagrodzenie brutto: 3010 zł.

Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 3055,15 zł.

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł.

Ulga podatkowa: 300 zł.

Wysokość wpłat do PPK:

 • wpłata podstawowa pracownika: 60,20 zł,
 • wpłata dodatkowa pracownika: 30,10 zł,
 • wpłata podstawowa pracodawcy: 45,15 zł.

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 3010 zł x 9,76% = 293,78 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe - 3010 zł x 1,5% = 45,15 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 3010 zł x 2,45% = 73,75 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne - 412,68 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia - (3010 zł - 412,68 zł) x 9% =  233,76 zł

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania – 3010 zł - 412,68 zł zł - 250 zł = 2392,47 zł ~ 2392 zł,
 • zaliczka na podatek dochodowy – 2392 zł x 12% - 300 zł = 0 zł
 • podatek do urzędu skarbowego – 0 zł

Wynagrodzenie do wypłaty: 3010 zł - 412,68 zł233,76 zł - 0 zł - 60,20 zł - 30,10 zł = 2273,26 zł.

Płaca minimalna pracownika zatrudnionego na część etatu

Zgodnie z art. 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość płacy minimalnej ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Oznacza to, że w 2022 roku pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym może otrzymać:

 • 3010 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na cały etat,
 • 2257,50 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ¾ etatu,
 • 1505 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ½ etatu,
 • 1003,33 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ⅓ etatu,
 • 752,50 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ¼ etatu.

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS

Podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że 2022 roku przedsiębiorcy uprawnieni do 2-letniej ulgi dla nowych firm są zobowiązani opłacać składki ZUS obliczone od podstawy wynoszącej 903 zł (3010 zł x 30%). W roku 2021 podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS wynosiła 840 zł, co oznacza, że od 2022 roku wzrosła ona o 63 zł. Porównanie wysokości preferencyjnych składek ZUS w roku 2021 i 2022 przedstawia poniższa tabela.

Składki na ubezpieczenia

Wysokość składek w 2021 roku

Wysokość składek w 2022 roku

emerytalne (19,52%)

163,97 zł

176,27 zł

rentowe (8%)

67,20 zł

72,24 zł

chorobowe (2,45%)

20,58 zł

22,12 zł

wypadkowe (1,67%)

14,03 zł

15,08 zł

RAZEM (31,64%)

265,78 zł

285,71 zł

W 2022 roku notujemy kolejną podwyżkę płacy minimalnej. Wynosi ona 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym. Co istotne, pracownik będący uczestnikiem PPK powinien liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK, w efekcie czego jego zarobki netto będą nieco niższe.

Płaca minimalna wyliczana automatycznie w systemie wFirma

Prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia może nie dla wszystkich być łatwym zadaniem. Z pomocą przychodzą narzędzia, które po wprowadzeniu niezbędnych danych, same bezbłędnie dokonają wyliczeń. Jednym z nich jest system wFirma. W celu wygenerowania listy płac na podstawie danych wprowadzonych do systemu, należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (UMOWA O PRACĘ). Pojawi się okno dodawania listy płac, w którym należy uzupełnić informacje takie jak, okres za jaki ma być dokonana wypłata i jej data, a następnie zapisać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów