Poradnik Przedsiębiorcy

Płaca minimalna w 2020 roku

Z każdym rokiem kwota płacy minimalnej wzrasta. Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wynosi 2600 zł brutto, czyli o 350 zł więcej niż w roku ubiegłym. Z czego składa się płaca minimalna i ile wyniesie koszt zatrudnienia pracownika w 2020 roku? Odpowiadamy poniżej.

Płaca minimalna – z czego się składa?

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, określone przez GUS w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wśród których wyróżniamy między innymi: dodatki za pełnione funkcje, premie i nagrody regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy czy dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej. 

Co istotne, nie wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane są do pensji minimalnej. Obliczając wynagrodzenie, nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych. 

Od 2020 roku dodatek do wynagrodzenia przysługujący za osiągnięcie danego okresu zatrudnienia, czyli tzw. dodatek stażowy również zostaje wyłączony z płacy minimalnej!

Płaca minimalna a koszty pracodawcy

W związku ze wzrostem płacy minimalnej, wzrasta również koszt zatrudnienia pracowników, których wynagrodzenie wynosi tzw. najniższą krajową. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w 2020 roku wynosi 3 132,48 zł (2600 zł – płaca minimalna i 532,48 zł – składki ZUS).

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Składka finansowana przez pracodawcę

Płaca minimalna w 2019 roku - 2250 zł

Płaca minimalna w 2020 roku - 2600 zł

emerytalna (9,76%)

2250 zł x 9,76% = 219,60 zł

2600 zł x 9,76% = 253,76 zł

rentowa (6,5%)

2250 zł x 6,50% = 146,25 zł

2600 zł x 6,50% = 169,00 zł

wypadkowa (1,93%)

2250 zł x 1,67% = 37,58 zł

2600 zł x 1,67% = 43,42 zł

fundusz pracy (2,45%)

2250 zł x 2,45% = 55,13 zł

2600 zł x 2,45% = 63,70 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

2250 zł x 0,10% = 2,25 zł

2600 zł x 0,10% = 2,60 zł

RAZEM (20,74%)

460,81 zł

532,48 zł

Na podstawie danych zawartych w zamieszczonej powyżej tabeli wynika, że koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 421,67 zł.

Dla podmiotów zatrudniających, objętych ustawą o PPK do kosztu zatrudnienia pracownika należy dodatkowo doliczyć wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę. Zgodnie z art. 26 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej pracodawca może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Oznacza to, że koszt zatrudnienia pracownika będącego uczestnikiem PPK wynosi od 39 zł do 104 zł więcej niż pracownika, który zrezygnuje z PPK, w zależności od rodzaju i wysokości zadeklarowanych przez pracodawcę wpłat. 

Ile wyniesie wynagrodzenie netto pracownika otrzymującego płacę minimalną?

W 2019 roku pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem minimalnym 2250 zł brutto otrzymywał wynagrodzenie w kwocie netto 1673,78 zł. Na jaką pensję netto może liczyć pracownik, który nie jest objęty lub zrezygnował z PPK w 2020 roku?

Wynagrodzenie brutto: 2600 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Ulga podatkowa: 43,76 zł

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 2600 zł x 9,76% = 253,76 zł,

 • składka na ubezpieczenie rentowe - 2600 zł x 1,5% = 39 zł,

 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 2600 zł x 2,45% = 63,70 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne - 356,46 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia - (2600 zł - 356,46 zł) x 9% = 201,92 zł,

 • składka zdrowotna do odliczenia od podatku - (2600 zł - 356,46 zł) x 7,75% = 173,87 zł.

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania - 2600 zł - 356,46 zł - 250 zł = 1993,54 zł ~ 1994 zł,

 • zaliczka na podatek dochodowy - 1994 zł x 17% - 43,76 zł = 295,22 zł,

 • podatek do urzędu skarbowego - 295,22 zł - 173,87 zł = 121,35 zł ~ 121 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty: 2600 zł - 356,46 zł - 201,92 zł - 121 zł = 1920,62 zł.

Pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym otrzyma w 2020 roku 1920,62 zł netto, czyli o 246,84 zł więcej niż w roku poprzednim.

Wynagrodzenie netto pracownika odprowadzającego wpłaty do PPK

Pracownik będący uczestnikiem PPK musi liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK. Pracownik finansuje wpłatę podstawową wynoszącą 2% wynagrodzenia oraz ma możliwość zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2%.

Co istotne, wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować. Oznacza to, że uczestnik PPK musi zapłacić wyższy podatek niż pracownik, który nie podlega lub zrezygnował z PPK. 

Przykład 1.

Pracownik będący uczestnikiem PPK jest zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym. Pracodawca finansuje uczestnikowi PPK wyłącznie wpłatę podstawową, natomiast pracownik zadeklarował oprócz wplaty podstawowej, opłacanie wpłaty dodatkowej w wysokości 1% wynagrodzenia. Ile wynosi wynagrodzenie uczestnika PPK? 

Wynagrodzenie brutto: 2600 zł.

Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 2639 zł.

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł.

Ulga podatkowa: 43,76 zł.

Wysokość wpłat do PPK:

 • wpłata podstawowa pracownika: 52 zł,

 • wpłata dodatkowa pracownika: 26 zł,

 • wpłata podstawowa pracodawcy: 39 zł.

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – 2600 zł x 9,76% = 253,76 zł,

 • składka na ubezpieczenie rentowe – 2600 zł x 1,5% = 39 zł,

 • składka na ubezpieczenie chorobowe – 2600 zł x 2,45% = 63,70 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne – 356,46 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia – (2600 zł - 356,46 zł) x 9% = 201,92 zł,

 • składka zdrowotna do odliczenia od podatku – (2600 zł - 356,46 zł) x 7,75% = 173,87 zł.

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania – 2639 zł - 356,46 zł - 250 zł = 2032,54 zł ~ 2033 zł,

 • zaliczka na podatek dochodowy – 2033 zł x 17% - 43,76 zł = 301,85 zł,

 • podatek do urzędu skarbowego – 301,85 zł - 173,87 zł = 127,98 zł ~ 128 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty: 2600 zł - 356,46 zł - 201,92 zł - 128 zł - 52 zł - 26 zł = 1835,62 zł.

Płaca minimalna pracownika zatrudnionego na część etatu

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość płacy minimalnej ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Oznacza to, że w 2020 roku pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym może otrzymać:

 • 2600 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na cały etat,

 • 1950 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ¾ etatu,

 • 1300 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ½ etatu,

 • 866,67 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ⅓ etatu,

 • 650 zł brutto, jeżeli jest zatrudniony na ¼ etatu.

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS

Podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że 2020 roku przedsiębiorcy uprawnieni do 2-letniej ulgi dla nowych firm są zobowiązani opłacać składki ZUS obliczone od podstawy wynoszącej 780 zł (2600 zł x 30%). W roku 2019 podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS wynosiła 675 zł, co oznacza, że od 2020 roku wzrasta ona o 105 zł. Porównanie wysokości preferencyjnych składek ZUS w roku 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela.

Składki na ubezpieczenia

Wysokość składek w 2019 roku

Wysokość składek w 2020 roku

emerytalne (19,52%)

131,76 zł

152,26 zł

rentowe (8%)

54,00 zł

62,40 zł

chorobowe (2,45%)

16,54 zł

19,11 zł

wypadkowe (1,67%)

11,27 zł

13,03 zł

RAZEM (31,64%)

213,57 zł

246,80 zł

W 2020 roku notujemy rekordową podwyżkę płacy minimalnej. Wynosi ona 2600 zł brutto, czyli o 350 zł więcej niż w roku ubiegłym. Ważną zmianą wpływającą na wysokość wynagrodzeń w 2020 roku jest również wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej. Co istotne, pracownik będący uczestnikiem PPK powinien liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK, w efekcie czego jego zarobki netto będą nieco niższe.