0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z każdym rokiem kwota płacy minimalnej wzrasta. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosi 3 490 zł brutto,, natomiast od 1 lipca 2023 r. 3 600zł  czyli docelowo o 590 zł więcej niż w roku ubiegłym. Z czego składa się płaca minimalna i ile wyniesie koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku? Odpowiadamy poniżej.

Płaca minimalna – z czego się składa?

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, określone przez GUS w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wśród których wyróżniamy między innymi: dodatki za pełnione funkcje, premie i nagrody regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy czy dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Co istotne, nie wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane są do pensji minimalnej. Obliczając wynagrodzenie, nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych.

Płaca minimalna a koszty pracodawcy

W związku ze wzrostem płacy minimalnej, wzrasta również koszt zatrudnienia pracowników, których wynagrodzenie wynosi tzw. najniższą krajową. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w 2023 roku :

 • wynosi w okresie styczeń - czerwiec 4 204,75 zł zł (3 490 zł – płaca minimalna i 714,75zł zł – składki ZUS),
 • wynosi w okresie lipiec - grudzień 4 337,28 zł (3 600 zł  - płaca minimalna i 737,28 zł - składki ZUS).

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Składka finansowana przez pracodawcę

Płaca minimalna w 2023 roku - 3 490 zł

Płaca minimalna w 2023 roku - 3 600 zł

emerytalna (9,76%)

3 490 zł x 9,76% = 340,62 zł

3 600 zł x 9,76% = 351,36 zł

rentowa (6,5%)

3 490 zł x 6,50% = 226,85 zł

3 600 zł x 6,50% = 234,00 zł

wypadkowa (1,67%)

3 490 zł x 1,67% = 58,28 zł

3 600 zł x 1,67% = 60,12 zł

fundusz pracy (2,45%)

3 490 zł x 2,45% = 85,51 zł

3 600 zł x 2,45% = 88,20 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

3 490 zł x 0,10% = 3,49 zł

3 600 zł x 0,10% = 3,60 zł

RAZEM (20,48%)

714,75 zł

737,28 zł

Na podstawie danych zawartych w zamieszczonej powyżej tabeli wynika, że koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku w pierwszej połowie roku wzrośnie o 578,29 zł, a w drugiej połowie roku o 710,82 r. , w stosunku do roku 2022.

Dla podmiotów zatrudniających, objętych ustawą o PPK do kosztu zatrudnienia pracownika należy dodatkowo doliczyć wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę. Zgodnie z art. 26 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej pracodawca może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Oznacza to, że koszt zatrudnienia pracownika będącego uczestnikiem PPK wynosi od 52,35 zł do 139,60 zł więcej niż pracownika, który zrezygnuje z PPK, w zależności od rodzaju i wysokości zadeklarowanych przez pracodawcę wpłat. 

Ile wyniesie wynagrodzenie netto pracownika otrzymującego płacę minimalną?

W 2022 roku pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem minimalnym 3 010 zł brutto otrzymywał wynagrodzenie w kwocie netto 2 363,56 zł. Na jaką pensję netto może liczyć pracownik, który nie jest objęty lub zrezygnował z PPK w 2023 roku?

Wynagrodzenie brutto: 3 490 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 3 490 zł x 9,76% = 340,62 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe - 3 490 zł x 1,5% = 52,35 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 3 490 zł x 2,45% = 85,51 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne - 478,48 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia - (3 490 zł - 478,48 zł) x 9% = 271,04 zł,

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania - 3 490 zł - 478,48 zł - 250 zł = 2 761,52 zł ~ 2 762 zł,
 • zaliczka na podatek dochodowy - 2347 zł x 12% - 300 zł = 31,44 zł ~  31,00 zł
 • podatek do urzędu skarbowego - 0 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty: 3 490 zł - 478,48 zł - 271,04 zł - 31 zł = 2 709,48 zł.

Pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym otrzyma w 2023 roku (od stycznia do czerwca) 2 709,48 zł netto.

Wynagrodzenie netto pracownika odprowadzającego wpłaty do PPK

Pracownik będący uczestnikiem PPK musi liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK. Pracownik finansuje wpłatę podstawową wynoszącą 2% wynagrodzenia oraz ma możliwość zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2%.

Co istotne, wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować. Oznacza to, że uczestnik PPK musi zapłacić wyższy podatek niż pracownik, który nie podlega lub zrezygnował z PPK. 

Przykład 1.

Pracownik będący uczestnikiem PPK jest zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym. Pracodawca finansuje uczestnikowi PPK wyłącznie wpłatę podstawową, natomiast pracownik zadeklarował oprócz wpłaty podstawowej, opłacanie wpłaty dodatkowej w wysokości 1% wynagrodzenia. Ile wynosi wynagrodzenie uczestnika PPK? 

Wynagrodzenie brutto: 3 490 zł.

Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 3 542,35 zł.

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł.

Ulga podatkowa: 300 zł.

Wysokość wpłat do PPK:

 • wpłata podstawowa pracownika: 69,80zł,
 • wpłata dodatkowa pracownika: 34,90 zł,
 • wpłata podstawowa pracodawcy: 52,35 zł.

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 3 490 zł x 9,76% = 340,62 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe - 3 490 zł x 1,5% = 52,35 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 3 490 zł x 2,45% = 85,51 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne - 478,48 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia - (3 490 zł - 478,48 zł) x 9% = 271,04 zł,

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania – 3 542,35 zł - 478,48 zł zł - 250 zł = 2813,87 zł ~ 2 814 zł,
 • zaliczka na podatek dochodowy – 2 814 zł x 12% - 300 zł = 37,68 zł ~ 38 zł
 • podatek do urzędu skarbowego – 38 zł zł

Wynagrodzenie do wypłaty: 3 490 zł - 478,48 zł271,04 zł - 38,00 zł - 69,80 zł - 34,90 zł = 2 597,78 zł.

Płaca minimalna pracownika zatrudnionego na część etatu

Zgodnie z art. 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość płacy minimalnej ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Oznacza to, że w 2022 roku pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym może otrzymać:

Wymiar etatustyczeń - czerwiec 2023 r.lipiec - grudzień 2023 r.
cały etat3 490 zł3 600 zł
3/4 etatu2 617,50 zł2 700 zł
1/2 etatu1 745 zł1 800 zł
1/3 etatu1 163,33 zł1 200 zł
1/4 etatu872,50 zł900 zł

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS

Podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że 2023 roku przedsiębiorcy uprawnieni do 2-letniej ulgi dla nowych firm są zobowiązani opłacać składki ZUS obliczone od podstawy wynoszącej:

 • w okresie styczeń - czerwiec: 1 047 zł (3 490 zł x 30%),
 • w okresie lipiec - grudzień: 1 080 zł (3 600 zł x 30%).

Dokładne składki ZUS w okresie preferencji przedstawia poniższa tabela:

Składki na ubezpieczenia

Wysokość składek 01-06.2023 r.

Wysokość składek 07-12.2023 r.

emerytalne (19,52%)

204,37 zł

210,82 zł

rentowe (8%)

83,76 zł

86,40 zł

chorobowe (2,45%)

25,65 zł

26,46 zł

wypadkowe (1,67%)

17,48 zł

18,04 zł

RAZEM (31,64%)

331,26 zł

341,72 zł

Płaca minimalna wyliczana automatycznie w systemie wFirma

Prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia może nie dla wszystkich być łatwym zadaniem. Z pomocą przychodzą narzędzia, które po wprowadzeniu niezbędnych danych, same bezbłędnie dokonają wyliczeń. Jednym z nich jest system wFirma. W celu wygenerowania listy płac na podstawie danych wprowadzonych do systemu, należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (UMOWA O PRACĘ). Pojawi się okno dodawania listy płac, w którym należy uzupełnić informacje takie jak, okres za jaki ma być dokonana wypłata i jej data, a następnie zapisać.

Płaca minimalna - dodawanie listy płac

W 2023 roku notujemy kolejną podwyżkę płacy minimalnej. Wynosi ona 3 490 zł brutto w pierwszym półroczu i 3 600zł w drugim, czyli odpowiednio o 480 zł i 590 zł więcej niż w roku ubiegłym. Co istotne, pracownik będący uczestnikiem PPK powinien liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK, w efekcie czego jego zarobki netto będą nieco niższe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów