0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile wynosi najniższa krajowa netto 2024? Minimalna krajowa płaca w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z każdym rokiem kwota płacy minimalnej wzrasta. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wynosi 4 242 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2023 r. będzie to już 4 300 zł, czyli docelowo o 700 zł więcej niż w roku ubiegłym. Z czego składa się płaca minimalna i ile wyniesie koszt zatrudnienia pracownika w 2024 roku? Odpowiadamy poniżej.

Płaca minimalna – z czego się składa?

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, określone przez GUS w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wśród których wyróżniamy między innymi: dodatki za pełnione funkcje, premie i nagrody regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy czy dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Co istotne, nie wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane są do pensji minimalnej. Obliczając wynagrodzenie, nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych.

Płaca minimalna a koszty pracodawcy

W związku ze wzrostem płacy minimalnej, wzrasta również koszt zatrudnienia pracowników, których wynagrodzenie wynosi tzw. najniższą krajową. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w 2024 roku:

 • wynosi w okresie styczeń - czerwiec 5 110,76 zł zł (4 242 zł – płaca minimalna i 868,76 zł – składki ZUS),
 • wynosi w okresie lipiec - grudzień 5 180,64 zł (4 300 zł  - płaca minimalna i 880,64 zł - składki ZUS).

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Składka finansowana przez pracodawcę

Płaca minimalna w 2024 roku

(styczeń - czerwiec)

4 242 zł

Płaca minimalna w 2024 roku

(lipiec - grudzień)

4 300 zł

emerytalna (9,76%)

4 242 zł x 9,76% = 414,02 zł

4 300 zł x 9,76% = 419,68 zł

rentowa (6,5%)

4 242 zł x 6,50% = 275,73 zł

4 300 zł x 6,50% = 279,50 zł

wypadkowa (1,67%)

4 242 zł x 1,67% = 70,84 zł

4 300 zł x 1,67% = 71,81 zł

fundusz pracy (2,45%)

4 242 zł x 2,45% = 103,93 zł

4 300 zł x 2,45% = 105,35 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

4 242 zł x 0,10% = 4,24 zł

4 300 zł x 0,10% = 4,30 zł

RAZEM (20,48%)

868,76 zł

880,64 zł

Na podstawie danych zawartych w zamieszczonej powyżej tabeli wynika, że koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku w pierwszej połowie roku wzrośnie o 906,01 zł, a w drugiej połowie roku o 843,36 zł, w stosunku do roku 2023.

Dla podmiotów zatrudniających, objętych ustawą o PPK do kosztu zatrudnienia pracownika należy dodatkowo doliczyć wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę. Zgodnie z art. 26 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej pracodawca może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Oznacza to, że koszt zatrudnienia pracownika będącego uczestnikiem PPK wynosi od 63,63 zł do 172,00 zł więcej niż pracownika, który zrezygnuje z PPK, w zależności od rodzaju i wysokości zadeklarowanych przez pracodawcę wpłat. 

Płaca minimalna 2024 - ile na rękę otrzyma pracownik?

W 2023 roku pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem minimalnym 3600 zł brutto otrzymywał wynagrodzenie w kwocie netto 2 783,86 zł. Na jaką pensję netto może liczyć pracownik, który nie jest objęty lub zrezygnował z PPK w 2024 roku?

Wynagrodzenie brutto: 4 242 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 4 242,00 zł x 9,76% = 414,02 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe - 4 242,00 zł x 1,5% = 63,63 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 4 242,00 zł x 2,45% = 103,93 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne - 581,58 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia - (4 242,00 zł - 581,58 zł) x 9% = 329,44 zł,

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania - 4 242,00 zł - 581,58 zł - 250,00 zł = 3 410,42 zł ~ 3 410,00 zł,
 • zaliczka na podatek dochodowy - 3 410,00 zł x 12% - 300,00 zł = 109,20 zł ~  109,00 zł
 • podatek do urzędu skarbowego - 109,00 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty: 4 242,00 zł - 581,58 zł - 329,44 zł - 109,00 zł = 3 221,98 zł.

Pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym otrzyma w 2024 roku (od stycznia do czerwca) 3 221,98 zł netto.

Przeczytaj więcej na temat płacy minimalnej:
Płaca minimalna - zamiana stawek a aneksy dla pracowników

Najniższa krajowa netto pracownika odprowadzającego wpłaty do PPK

Pracownik będący uczestnikiem PPK musi liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK. Pracownik finansuje wpłatę podstawową wynoszącą 2% wynagrodzenia oraz ma możliwość zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2%.

Co istotne, wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować. Oznacza to, że uczestnik PPK musi zapłacić wyższy podatek niż pracownik, który nie podlega lub zrezygnował z PPK. 

Przykład 1.

Pracownik będący uczestnikiem PPK jest zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym. Pracodawca finansuje uczestnikowi PPK wyłącznie wpłatę podstawową, natomiast pracownik zadeklarował oprócz wpłaty podstawowej, opłacanie wpłaty dodatkowej w wysokości 1% wynagrodzenia. Ile wynosi wynagrodzenie uczestnika PPK? 

Wynagrodzenie brutto: 4 242 zł.

Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 4 305,63 zł.

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł.

Ulga podatkowa: 300 zł.

Wysokość wpłat do PPK:

 • wpłata podstawowa pracownika: 84,84 zł,
 • wpłata dodatkowa pracownika: 42,42 zł,
 • wpłata podstawowa pracodawcy: 63,63 zł.

Wysokość składek ZUS finansowanych przez pracownika:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 4 242,00 zł x 9,76% = 414,02 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe - 4 242,00 zł x 1,5% = 63,63 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 4 242,00 zł x 2,45% = 103,93 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne - 581,58 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia - (4 242,00 zł - 581,58 zł) x 9% = 329,44 zł,

Podatek dochodowy:

 • podstawa opodatkowania - 4305,63 zł - 581,58 zł - 250 zł = 3 474,05 zł ~ 3 474,00 zł,
 • zaliczka na podatek dochodowy - 3 474,00 zł x 12% - 300 zł = 116,88 zł ~ 117,00 zł
 • podatek do urzędu skarbowego - 109,00 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty: 4 242,00 zł - 581,58 zł - 329,44 zł - 84,84 zł - 42,42 zł - 117,00 zł = 3 086,72 zł.

Pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym otrzyma w 2024 roku (od stycznia do czerwca) 3 086,72 zł netto.

Płaca minimalna pracownika zatrudnionego na część etatu

Zgodnie z art. 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość płacy minimalnej ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Oznacza to, że w 2024 roku pracownik zatrudniony za wynagrodzeniem minimalnym może otrzymać:

Wymiar etatustyczeń - czerwieclipiec - grudzień 
cały etat4 242,00 zł4 300,00 zł
3/4 etatu3 181,50 zł3 225,00 zł
1/2 etatu2 121,00 zł2 150,00 zł
1/3 etatu1 414,00 zł1 433,33 zł
1/4 etatu1 060,50 zł1 075,00 zł

Minimalna krajowa a preferencyjne składki ZUS

Podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że 2024 roku przedsiębiorcy uprawnieni do 2-letniej ulgi dla nowych firm są zobowiązani opłacać składki ZUS obliczone od podstawy wynoszącej:

 • w okresie styczeń - czerwiec: 1 272,60 zł (4 242 zł x 30%),
 • w okresie lipiec - grudzień: 1 290,00 zł (4 300 zł x 30%).

Dokładne składki ZUS w okresie preferencji przedstawia poniższa tabela:

Składki na ubezpieczenia

Wysokość składek

01-06.2024 r.

Wysokość składek 

07-12.2024 r.

emerytalne

(19,52%)

248,41 zł

251,81 zł

rentowe

(8%)

101,81 zł

103,20 zł

chorobowe

(2,45%)

31,18 zł

31,61 zł

wypadkowe

(1,67%)

21,25 zł

21,54 zł

RAZEM

(31,64%)

402,65 zł

408,16 zł

Płaca minimalna wyliczana automatycznie w systemie wFirma

Prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia może nie dla wszystkich być łatwym zadaniem. Z pomocą przychodzą narzędzia, które po wprowadzeniu niezbędnych danych, same bezbłędnie dokonają wyliczeń. Jednym z nich jest system wFirma. W celu wygenerowania listy płac na podstawie danych wprowadzonych do systemu, należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (UMOWA O PRACĘ). Pojawi się okno dodawania listy płac, w którym należy uzupełnić informacje takie jak, okres za jaki ma być dokonana wypłata i jej data, a następnie zapisać.

Płaca minimalna - lista płac w wFirma

W 2024 roku notujemy kolejną podwyżkę płacy minimalnej. Wynosi ona 4 242,00 zł brutto w pierwszym półroczu i 4 300,00 zł w drugim, czyli odpowiednio o 752,00 zł i 700,00 zł więcej niż w roku ubiegłym. Co istotne, pracownik będący uczestnikiem PPK powinien liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo pomniejszone o wysokość zadeklarowanych przez niego wpłat do PPK, w efekcie czego jego zarobki netto będą nieco niższe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów