0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje z urzędu pracy przyznawane na rozpoczęcie działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnich latach rynek polskiej przedsiębiorczości odnotował znaczny wzrost, głównie za sprawą nowo powstałych przedsiębiorstw. Na tej podstawie można wnioskować, że droga prowadząca do założenia własnej działalności gospodarczej wcale nie musi być taka trudna. Znaczącym warunkiem, który ma wpływ na powstanie przedsiębiorstwa, pomimo świetnego pomysłu na biznes, jest jego finansowanie. Z uwagi na częsty brak środków na rozkręcenie biznesu, wielu potencjalnych przedsiębiorców rezygnuje z założenia działalności. Z pomocą przychodzą jednak powiatowe urzędy pracy oferujące dofinansowania. Dotacje z urzędu pracy stwarzają możliwość rozkręcenia biznesu poprzez finansowanie jego potrzeb w początkowej fazie powstawania. Ponadto otrzymana dotacja jest świadczeniem bezzwrotnym i może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aby jednak starać się o dotację, należy spełnić określone warunki, o których więcej w dalszej części artykułu.

Dotacje z urzędu pracy - warunki otrzymania

Dotacje przyznawane z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie są udzielanie każdemu. Ich otrzymanie ma miejsce jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podatnika przez urząd oraz spełnieniu przez niego wszystkich wymaganych warunków:

 1. Najważniejszym warunkiem, który należy spełnić, aby starać się o dotacje z urzędu pracy, jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Uzyskanie takiego statusu jest możliwe po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Z dofinansowania może także skorzystać osoba niezarejestrowana, lecz posiadająca status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

 2. Następnie po spełnieniu pkt 1 należy odczekać odpowiednio od jednego do trzech miesięcy, czas ten jest uzależniony od danego urzędu pracy. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie.

 3. Należy zauważyć, że osoba bezrobotna w okresie, w którym pozostaje bez pracy, nie może studiować w trybie dziennym. Dopuszczalne jest jednak posiadanie statusu studenta studiów zaocznych.

 4. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 5. Ponadto dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.

 6. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 7. Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie otrzymał w ciągu 5 lat, licząc od złożenia wniosku bezzwrotnych środków publicznych, na podjęcie działalności oraz nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie.

Ważne!
Powiatowe urzędy pracy w zakresie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, posiadają również swoje wewnętrzne regulaminy. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami w tym zakresie.

Procedura otrzymania dotacji

Osoba starająca się o dotacje z urzędu pracy, po zarejestrowaniu w PUP i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej musi odczekać odpowiednio od jednego do trzech miesięcy (faktyczny czas jest ustalany z urzędem pracy). W czasie wskazanym powyżej osoba bezrobotna nie może podejmować żadnego zatrudnienia (podjęcie zatrudnienia wiąże się z utratą statusu osoby bezrobotnej). Po upływie wskazanego czasu można przystąpić do złożenia wniosku  Procedura przyznawania dotacji trwa najczęściej ponad miesiąc, zdarzają się jednak terminy dłuższe, nawet do kilku miesięcy, w zależności od sprawności danego urzędu pracy. Złożony wniosek bada się pod względem formalnym i merytorycznym, ponadto porównywane są kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy z przedmiotem zakładanej działalności oraz jego doświadczeniem. Bardzo istotne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym przez konkretny urząd. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez PUP po około tygodniu przychodzi czas na podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy). Dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez wyszczególnione powyżej strony, w ciągu kilku dni na konto wnioskodawcy trafiają wnioskowane środki. Następnie w terminie wskazanym w podpisanej umowie należy założyć działalność gospodarczą.

procedura otrzymania dotacji

Jaką kwotę dotacji można otrzymać?

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce otrzymana kwota nie może przekroczyć maksymalnie równowartości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Wysokość dotacji zależy ponadto od ogólnej wysokości środków, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli otrzymujący dotację złamie warunki umowy lub będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy – wtedy musi zwrócić całą wartość otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Środków otrzymanych z dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup środków transportu,

 • finansowanie opłat związanych z założeniem działalności (opłaty urzędowe, tj. PCC, opłaty skarbowe, manipulacyjne, prowizje lub opłaty za tłumaczenia),

 • opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy (opłata za internet, za hosting lub za abonament),

 • finansowanie szkoleń kompetencyjnych,

 • opłaty związane z kosztem transportu zakupionych towarów.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają  na niego uwagę (niektóre urzędy w swoich wewnętrznych regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną kwotę. Mając własny wkład (a wkładem może być także komputer czy drukarka), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w zakładaną firmę, co może mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę otrzymanej dotacji trzeba będzie wydać w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, dlatego też warto posiadać dodatkowe pieniądze, za które można będzie opłacić np. czynsz za lokal czy składki ZUS przedsiębiorcy.

Przykładowo, powiatowy urząd pracy we Wrocławiu przyznaje bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie ok. 27 126,48 zł.

Dotacja a biznesplan

Biznesplan to element konieczny, lecz nie zawsze obowiązkowy. Zazwyczaj wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu, można go także dołączyć w osobnym załączniku. Zwykle urzędy mają dostępne formularze do pobrania na swojej stronie internetowej. Chociaż niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, jego stworzenie może przyczynić się do zwiększenia szansy na otrzymanie wnioskowanych środków. Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego związanego z profilem zakładanej działalności. Biznesplan pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, natomiast przedsiębiorcy może pomóc w systematycznym rozwoju firmy – zwłaszcza na początku, wskazując odpowiednie ścieżki działania.

Wymagane dokumenty

Do składanego wniosku o dofinansowanie warto dołączyć wszelkie dokumenty i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotację, co jednocześnie zwiększa jego szansę na dofinansowanie. Oczywiście przyszły przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim. Jeżeli zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia przez okres roku od momentu założenia firmy,

 • oświadczenie o niekorzystaniu wcześniej z formy bezzwrotnej pomocy w formie dotacji,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie o wysokości deklarowanego wkładu własnego,

 • oświadczenie dwóch  poręczycieli lub informacja o korzystaniu z poręczenia,

 • w przypadku przeznaczenia części środków na remont lokalu konieczne jest przedstawienie tytułu prawnego do lokalu lub zgody jego właściciela,

 • w przypadku ubiegania się o środki w ramach pomocy de minimis konieczne jest również złożenie oświadczenia i informacji o chęci skorzystania z tej formy finansowania.

Dofinansowanie z PUP a inne dotacje z urzędu pracy

Jednoczesne złożenie wniosku o dotację z urzędu pracy i z innych źródeł jest niestety niemożliwe. Jednak dofinansowanie z PUP nie zamyka przed przedsiębiorcą drogi ku innym dotacjom. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten mógł starać się o różne formy wsparcia finansowego – czy to refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (trzeba jednak odczekać 6 miesięcy, by złożyć taki wniosek), czy dotację o środki unijne. Jednak w obu przypadkach projekt musi klasyfikować się do danego programu operacyjnego. Trzeba także pamiętać, iż takie programy najczęściej wdrażane są różnym czasie, głównie w zależności od danego województwa, na co wpływ może mieć również lokalizacja firmy.

Dotacje z urzędu pracy a prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości

Jak już wspomnieliśmy – prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie przeszkadza, by przedsiębiorca mógł starać się o dotację z PUP. Jednak istotne jest, żeby poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta przed 12 miesiącami od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Prowadzenie firmy w przeszłości nie dyskredytuje danego bezrobotnego w oczach urzędników, wręcz przeciwnie – dobrze udokumentowane doświadczenie także może zwiększyć jego szansę na dotację.

Chcąc otrzymać dotację z PUP, należy sumiennie i profesjonalnie podejść do sprawy – dobrze skonstruować biznesplan, zdobyć wkład własny, udokumentować swoją wiedzę itp. A jak wiadomo, konkurencja nie śpi. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż dofinansowanie znacznie łatwiej uzyskać w mniejszych miejscowościach, gdzie rozmiar konkurencji jest ograniczony. Zatem rzetelne przygotowanie wniosku i przemyślane jego ulokowanie zwiększają szansę przyszłego przedsiębiorcy nie tylko na założenie działalności gospodarczej, ale i na jej rozwój w przyszłości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów