0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje z urzędu pracy na założenie działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy chyba marzy o fantastycznej pracy, zgodnej z zainteresowaniami, o miłym i hojnym przełożonym i elastycznych godzinach pracy? Okazuje się, że spełnieniem takich pragnień może być własna działalność. Dziś to w zasadzie standard – można wskazać wielu ludzi, którzy to uczynili i obecnie napawają się sukcesem swojej firmy. Przeszkodą w założeniu działalności może okazać się niedobór kapitału. Jak się okazuje, i tę barierę można obejść – istnieje wiele sposobów uzyskania środków na rozruch firmy, a jednym z najpopularniejszych są  dotacje z urzędu pracy (PUP).

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

Szansą dla przyszłych przedsiębiorców jest staranie się o dotację na start własnej firmy, którą przyznaje powiatowy urząd pracy. Uzyskane tą drogą pieniądze można wydać na np. zamówienie infrastruktury biurowej, wykreowanie nowego miejsca pracy, doradztwo prawne i podatkowe, a nawet na reklamę internetową.

To świetna rzecz dla tych, którzy przez długi czas byli bezrobotni. Wsparcie przyznawane z Funduszu Pracy ma charakter bezzwrotny – wyjątkiem jest VAT odliczony od zakupów, które zostały sfinansowane środkami z dotacji. 

Gra jest warta świeczki, gdyż kwota dotacji z PUP może wynieść 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2017 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło nieco ponad 4 200 zł, czyli dotacja może wynieść w maksymalnej wysokości około 24 000 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o dotacje z urzędu pracy?

Głównym warunkiem, który przyznaje prawo do starania się o dofinansowanie z urzędu, jest bycie osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP. Ponadto o dotacje z urzędu pracy na założenie działalności mogą się ubiegać:

 • opiekunowie osoby niepełnosprawnej,
 • absolwenci centrum integracji społecznej.

Czas od rejestracji, po którym można złożyć wniosek, jest zależny od regulacji poszczególnych urzędów – zazwyczaj wynosi miesiąc, ale zdarza się, że przedłuża się go do 3 miesięcy.

Z grona osób uprawnionych do ubiegania się o dotacje wyłączeni są:

 • studenci studiów dziennych,

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

 • osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego,

 • osoby, które w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymały dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych,

 • osoby, które w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Osoba, która chce starać się o dotację na start działalności i dokonała rejestracji jako bezrobotna oraz nie znajduje się w wymienionym gronie, ma prawo do rozpoczęcia procedury ubieganie się o dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Procedura zajmuje zwykle trochę ponad miesiąc – wszystko jest zależne od sprawności konkretnej instytucji. Procedurę uruchamia się wraz ze złożeniem właściwie wypełnionego wniosku w odpowiednim powiatowym lub miejskim urzędzie pracy właściwym dla zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce, gdzie chcemy prowadzić działalność gospodarczą – tylko czekać na decyzje urzędu.

Trzeba mieć w pamięci parę ważnych spraw, by składany wniosek okazał się skuteczny. Chodzi tu np. o to, że choć wkład własny nie jest obowiązkowy, to jednak wyłożenie nawet niewielkiej kwoty może zbawiennie wpłynąć na nastawienie urzędników, gdyż jest to znak zaangażowania w budowane przedsięwzięcie. Kolejna rzecz to dostarczenie dobrego biznesplanu - albo razem z wnioskiem, albo z innymi dokumentami, wszystko zależy od regulacji danego urzędu pracy. Biznesplan pozwala na pokazanie urzędnikom wizji i idei rozwoju przedsiębiorstwa. Mimo iż jego dołączenie nie zawsze jest obowiązkowe, warto to zrobić, by pokazać się w dobrym świetle.

Następna ważna sprawa - wniosek powinien zawierać informacje o wszelkich zdobytych certyfikatach, uprawnieniach czy referencjach zaświadczających doświadczenie wnioskodawcy. Przy czym niekoniecznie mają być one powiązane z charakterem firmy - przedsiębiorca nie musi być omnibusem. Ale trzeba wiedzieć, że w toku rozpatrywania wniosku zawsze sprawdzane jest wykształcenie kierunkowe. Trzeba jeszcze dodać, że całość dofinansowania należy wydać w trakcie 30 dni od przyznania, zatem rozsądną rzeczą jest odłożenie jakichś pieniędzy na chwilę, gdy będą one pilnie potrzebne - np. do opłacenia czynszu za biuro.

Obowiązki po otrzymaniu dotacji

Jeśli przyszły przedsiębiorca otrzyma pozytywną decyzję, przychodzi czas na zawarcie umowy pomiędzy nim a PUP i poręczycielami, czyli podmiotami, które zabezpieczają ewentualny zwrot dofinansowania w przypadku nieprzestrzegania umowy przez ubiegającego się. W ciągu paru dni od momentu zawarcia umowy środki są przelewane na konto wnioskującego.

W umowie z PUP zawarte są wszelkie uregulowania dotyczące praw, obowiązków i terminów dlatego też należy ją dokładnie przeczytać.

Ważne!

Dopiero po otrzymaniu dotacji (na konto bankowe) i podpisaniu umowy z urzędem należy założyć działalność gospodarczą, którą należy prowadzić nieprzerwalnie przez 12 miesięcy (do tego okresu zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego) i nie można jej zawieszać ani podejmować innego zatrudnienia.

Założenie działalności przed otrzymaniem dotacji skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej, czyli złamaniem zasad ubiegania się o dotacje.

W ciągu 2 miesięcy od dnia poniesienia wydatków (faktycznego dokonania zapłaty) sfinansowanych dotacją należy rozliczyć się z urzędem pracy - przedstawić mu dowody poniesionych wydatków, np. rachunki, faktury itd. 

Otrzymane środki na podjęcie działalności należy wydatkować w kwocie brutto, czyli razem z uwzględnionym podatkiem VAT, nawet jeżeli zarejestrujemy się jako czynny podatnik VAT. Od otrzymanego dofinansowania nie płaci się podatku dochodowego PIT.

W ciągu pierwszych 12 miesięcy od założenia działalności świeży przedsiębiorca musi:

 • przedstawiać urzędowi co kwartał dowody odprowadzania składek ZUS,
 • dostarczyć po 6 miesiącach prowadzenia działalności zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt prowadzenia tej działalności oraz zaświadczenia z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • po upływie 30 dni od zakończenia 12 miesięcznego okresu stawić się do urzędu w celu potwierdzenia wywiązania się z warunków umowy,
 • informować urząd o wszelkich decyzjach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną działalności,
 • udostępniać urzędowi pracy na żądanie dokumentacji działalności.

Kiedy otrzymane dotacje z urzędu należy zwrócić?

Co do zasady otrzymane dotacje z urzędu pracy na założenie działalności są bezwrotne. Jednak podlegają zwróceniu, gdy wnioskodawca łamie warunki umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków.

Głównym obowiązkiem po otrzymaniu dotacji jest prowadzenie działalności nieprzerwalnie przez 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie zrezygnujemy z prowadzenia firmy, to musimy zwrócić urzędowi otrzymaną dotację wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, na żądanie starosty w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Pozostałe sytuacje, kiedy otrzymane dofinansowanie należy zwrócić, to:

 • wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem,
 • podjęcie zatrudnienia,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia dotyczącego sytuacji finansowej,
 • naruszenie postanowień umowy podpisanej z urzędem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów