Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zakładanie firmy przez osoby niepełnosprawne - dofinansowanie z PFRON

Osoby niepełnosprawne decydujące się na prowadzenie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazowe wsparcie finansowe z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Warunkiem jest tylko, aby były one zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Jak wygląda takie dofinansowanie?

Osoby niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1997 roku, mogą skorzystać z 3 instrumentów pomocowych, których celem jest ułatwienie takim osobom podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej:

  • przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • dofinansowanie do kredytu bankowego,
  • refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pierwszy z nich przeznaczony jest na założenie działalności, pozostałe dwa mają pomóc w prowadzeniu już istniejącej firmy.

Jednorazowe dofinansowanie

Osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana jako bezrobotny lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość takiego dofinansowania może wynieść maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ważne, że osoba starająca się o uzyskanie środków nie może wcześniej otrzymać żadnych bezzwrotnych państwowych środków na ten cel.

Zasady przyznawania takiego dofinansowania zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Zgodnie z jego zapisami, odpowiedni wniosek (na druku Wn-O) osoba niepełnosprawna powinna złożyć u starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

Na rozpatrzenie takie wniosku starosta ma 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. W trakcie oceny wniosku bierze on pod uwagę:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy;
  • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W przypadku pozytywnej decyzji, wnioskodawca jest o tym informowany w sposób pisemny. Jest on również wzywany do negocjacji warunków umowy, która będzie stanowiła podstawę do przekazania środków pieniężnych. Negocjacje powinny rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W trakcie 14 dni od zakończenia negocjacji powinna zostać podpisana umowa. Wypłacenie środków przez starostę następuje w terminie 14 dni od podpisania umowy i przedstawienia przez niepełnosprawnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a także kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli są wymagane.